Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương phân tích thiết kế hệ thống tin chỉ

Được đăng lên bởi nguyetcdtc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ TÀI CHÍNH TN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Năm 2015 - 2016
I- THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài: Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống
2. Số tín chỉ hoặc số trang chuẩn: 2 tín chỉ (150 - 180 trang)
3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
4. Chủ nhiệm đề tài:
Học hàm,
Đơn vị
TT
Họ và tên
Chức vụ
học vị
công tác
1
Nguyễn Thị Nguyệt
Thạc sỹ
Giảng viên Khoa CNTT
5. Đối tượng sử dụng
Đối tượng
Hệ Cao đẳng
Hệ Trung cấp
Chính quy
Liên thông
sử dụng
Ngành
6. Thời gian thực hiện:

Công nghệ thông tin
Bắt đầu từ:
Đến:

Số điện thoại
0912656383
Khác

Công nghệ thông tin

Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Ngày 15 tháng 06 năm 2016

II- ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI
1. Tính cấp thiết
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ
thống thông tin. Trên thực tế phân tích thiết kế hệ thống trước khi xây dựng phần mềm giúp
người xây dựng phần mềm có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và chính xác về hệ thống thông tin được
xây dựng trong tương lai, ngoài ra còn tránh được các sai lầm khi thiết kế và cài đặt.
Chính vì lý do trên tác giả xây dựng giáo trình “Phân tích thiết kế hệ thống” nhằm làm tài
liệu giảng dạy chính thống và là tài liệu học tập môn Phân tích thiết kế hệ thống dành cho sinh
viên ngành Công nghệ thông tin.
2. Mục tiêu của đề tài
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế,
xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin.
Cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích một hệ thống thông tin từ công đoạn
khảo sát, phân tích thiết kế đến xây dựng chương trình để sinh viên có thể xây dựng một hệ
thống thông tin cụ thể trong quản lý.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu các khái niệm, công cụ, kỹ thuật và ứng dụng của hệ thống thông tin quản lý.
Nghiên cứu, tìm hiểu các giai đoạn phân tích hệ thống, các kiến thức liên quan tới việc
thiết kế và xây dựng hệ thống. Từ những kỹ thuật phân tích đó hướng tới xây dựng chương trình
cho từng hệ thống thông tin trong thực tế.

1

4. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu lý thuyết:
- Nghiên cứu các tài liệu tham khảo
- Tổng hợp các kiến thức sát thực tế.
- Diễn giải, phân tích các công cụ, các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống.
5. Kết cấu sơ bộ: Toàn bộ giáo trình gồm 6 chương như sau:
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ
1.1. Khái niệm hệ thống
1.2. Hệ thống và môi trường của hệ thốn...
TRƯỜNG CĐ KINH TẾ TÀI CHÍNH TN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Năm 2015 - 2016
I- THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài: Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống
2. Số tín chỉ hoặc số trang chuẩn: 2 tín chỉ (150 - 180 trang)
3. Cơ quan quản lý đề tài: Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
4. Chủ nhiệm đề tài:
TT Họ và tên
Học hàm,
học vị
Chức vụ
Đơn vị
công tác
Số điện thoại
1 Nguyễn Thị Nguyệt Thạc sỹ Giảng viên Khoa CNTT 0912656383
5. Đối tượng sử dụng
Đối tượng
sử dụng
Hệ Trung cấp
Hệ Cao đẳng
Khác
Chính quy Liên thông
Ngành Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin
6. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ: Ngày 01 tháng 12 năm 2015
Đến: Ngày 15 tháng 06 năm 2016
II- ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI
1. Tính cấp thiết
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin phương pháp luận để xây dựng phát triển hệ
thống thông tin. Trên thực tế phân tích thiết kế hệ thống trước khi xây dựng phần mềm giúp
người xây dựng phần mềm có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và chính xác về hệ thống thông tin được
xây dựng trong tương lai, ngoài ra còn tránh được các sai lầm khi thiết kế và cài đặt.
Chính vì lý do trên tác giả xây dựng giáo trình “Phân tích thiết kế hệ thống” nhằm làm tài
liệu giảng dạy chính thống tài liệu học tập môn Phân tích thiết kế hệ thống dành cho sinh
viên ngành Công nghệ thông tin.
2. Mục tiêu của đề tài
Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về hệ thống thông tin, về phân tích, thiết kế,
xây dựng và triển khai một hệ thống thông tin.
Cung cấp các kiến thức về phương pháp phân tích một hệ thống thông tin từ công đoạn
khảo sát, phân tích thiết kế đến xây dựng chương trình để sinh viên thể xây dựng một hệ
thống thông tin cụ thể trong quản lý.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu các khái niệm, công cụ, kỹ thuật và ứng dụng của hệ thống thông tin quản lý.
Nghiên cứu, tìm hiểu các giai đoạn phân tích hệ thống, các kiến thức liên quan tới việc
thiết kế và xây dựng hệ thống. Từ những kỹ thuật phân tích đó hướng tới xây dựng chương trình
cho từng hệ thống thông tin trong thực tế.
1
Đề cương phân tích thiết kế hệ thống tin chỉ - Trang 2
Đề cương phân tích thiết kế hệ thống tin chỉ - Người đăng: nguyetcdtc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề cương phân tích thiết kế hệ thống tin chỉ 9 10 572