Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương tin học cơ sở

Được đăng lên bởi hoabeo95-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TIN HỌC CƠ SỞ A1

1 Thông tin về giảng viên
o Giảng viên
-

Họ và tên:
Chức danh, học hàm, học vị:
Thời gian, địa điểm làm việc:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:
o Trợ giảng

-

Họ và tên:
Chức danh, học hàm, học vị:
Thời gian, địa điểm, làm việc:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Email:

2 Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Tin học cơ sở A1
-

Đối tượng học:

-

Mã môn học:

-

Đơn vị phụ trách:

-

Địa chỉ Khoa/ bộ môn phụ trách môn học:

-

Môn học: Bắt buộc

-

Các môn học tiên quyết: Không

-

Số tín chỉ:

2

o Phần 1: Các khái niệm cơ bản của công nghệ thông tin, thời lượng 10 giờ tín
chỉ bao gồm các kiến thức cơ bản bắt buộc mà mọi sinh viên đều phải học
o Phần 2: Sử dụng máy tính, thời lượng 20 giờ tín chỉ (tương đương 40 giờ học
tại phòng máy).
-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
o Nghe giảng lý thuyết 10 giờ tín chỉ.
o Làm bài tập và thảo luận : 0.
o Thực hành: 20 giờ tín chỉ (tính bằng 40 tiết học tại phòng máy).
o Thi hết môn 1 hoặc 2 giờ tuỳ theo hình thức thi là trắc nghiệm hay tự luận.
1/

 Yêu cầu về trang thiết bị:
- Phòng học lý thuyết: máy tính giáo viên, kết nối mạng Internet, máy chiếu
(projector), màn chiếu.
- Phòng máy tính: 1 sinh viên/1 máy (có kết nối mạng Internet khi học sử dụng
Internet), mỗi nhóm không quá 30 sinh viên.
- Đầy đủ các phần mềm (theo nội dung môn học).

3 Mục tiêu và nội dung kiến thức
3.1. Mục tiêu chung
Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, hệ
thống hóa và bổ sung một số kiến thức mới các kiến thức sinh viên đã được học ở trường
phổ thông.
Môn học cung cấp và đòi hỏi sau khi học xong sinh viên phải có kiến thức cơ bản, hệ
thống về công nghệ thông tin, hiểu rõ về các chức năng và cách làm việc với máy tính
trong công việc thông thường (làm việc với hệ điều hành, soạn thảo văn bản, bảng tính,
trình diễn, tìm kiếm thông tin trên mạng…); Sử dụng thành thạo phần mềm cụ thể.
3.1.1. Mục tiêu kiến thức:
-

Các kiến thức cơ bản về thông tin (khái niệm, đơn vị đo tin, xử lý thông tin),

-

Các kiến thức về công cụ xử lý thông tin (máy tính, nguyên lý máy tính, các thiết bị,
các loại phần mềm….),

-

Hiểu biết một số phần mềm thông dụng (hệ điều hành, các phần mềm hỗ trợ công
tác văn phòng và khai thác internet .....)

3.1.2. Mục tiêu kỹ năng:
Sử dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm văn phòng thông dụng để có thể
soạn thảo tài liệu, quản lý dữ liệu qua các bảng tính, trình diễn, khai thác Internet để
tìm kiếm thông tin và liên lạc qua email, có ...
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
TIN HỌC CƠ SỞ A1
1 Thông tin về giảng viên
o Giảng viên






o Trợ giảng






2 Thông tin chung về môn học
Tên môn học: Tin học cơ sở A1
!"#
$%&
'()*+
,-./&()*+&
$&01.2/
+&3245Không
6!7 2
o 89:+;+'.<=&&"#:>7
.?+;5'.<.1.2/@A2(<
o 89B6C)+47"#B>7D"'"'E>
(F+4GH
I7!J+/
o KL<M245:>7H
o N.O(<2O>H
o PB>7D7.QE>5(F+4GH
o 5&:RB2SLT*14P2OH
:-
Đề cương tin học cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề cương tin học cơ sở - Người đăng: hoabeo95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề cương tin học cơ sở 9 10 255