Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 10

Được đăng lên bởi Van QN
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I – KHỐI 10
(Lần 2 – Năm học 2014-2015)
1. MA TRẬN ĐỀ:
Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Tên
chủ đề

Vận dụng
Cấp độ thấp

1. Cây thư mục
Số câu: 1
Số điểm:4
Tỉ lệ 40 %
2. Các thao tác với
tệp
Số câu: 3
Số điểm:6
Tỉ lệ 60%
Tổng số câu: 4
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%

Cấp độ
cao

Tạo cây thư mục
Số câu:1
Số điểm: 4
Các thao tác với
tệp
Số câu:3
Số điểm: 6
Số câu: 4
Số điểm: 10
100 %

2. ĐỀ:

ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH TIN HỌC – THỜI GIAN: 25 PHÚT
1. TẠO CÂY THƯ MỤC THEO SƠ ĐỒ SAU:

D:\

2. Sao chép thư mục KHONG GIAN vào thư mục XAC SUAT
3. Đổi tên thư mục KHONG GIAN trong XAC SUAT thành tên THONG KE
4. Di chuyển thư mục NGU PHAP vào thư mục LAM VAN
3. HƯỚNG DẪN CHẤM:
3.1. Tạo được cây thư mục: 4 điểm.
3.2. Sao chép được theo yêu cầu: 2 điểm
3.3. Đổi tên thư mục được theo yêu cầu: 2 điểm
3.2. Di chuyển thư mục được theo yêu cầu: 2 điểm

...
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I – KHỐI 10
(Lần 2 – Năm học 2014-2015)
1. MA TRẬN ĐỀ:
Cấp độ
Tên
ch đ
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ
cao
1. Cây thư mục Tạo cây thư mục
Số câu: 1
Số điểm:4
Tỉ lệ 40 %
Số câu:1
Số điểm: 4
2. Các thao tác với
tệp
Các thao tác với
tệp
Số câu: 3
Số điểm:6
Tỉ lệ 60%
Số câu:3
Số điểm: 6
Tổng số câu: 4
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
Số câu: 4
Số điểm: 10
100 %
2. ĐỀ:
ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH TIN HỌC – THỜI GIAN: 25 PHÚT
1. TẠO CÂY THƯ MỤC THEO SƠ ĐỒ SAU:
2. Sao chép thư mục KHONG GIAN vào thư mục XAC SUAT
3. Đổi tên thư mục KHONG GIAN trong XAC SUAT thành tên THONG KE
4. Di chuyển thư mục NGU PHAP vào thư mục LAM VAN
3. HƯỚNG DẪN CHẤM:
3.1. Tạo được cây thư mục: 4 điểm.
3.2. Sao chép được theo yêu cầu: 2 điểm
3.3. Đổi tên thư mục được theo yêu cầu: 2 điểm
3.2. Di chuyển thư mục được theo yêu cầu: 2 điểm
D:\
Đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 10 - Người đăng: Van QN
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 10 9 10 740