Ktl-icon-tai-lieu

Đề NMLT

Được đăng lên bởi Tín Trương
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cho A là một mảng các số nguyên dương có n (0<n<100) phần tử đã có thứ tự tăng dần
và một số nguyên x (0<x<10000).
Yêu cầu: Chèn x vào mảng A sao cho A vẫn có thứ tự tăng dần, sau đó xuất ra phần tử ở
vị trí giữa (vị trí n/2, lấy phần nguyên) của mảng.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím có cấu trúc như sau:
-

Dòng đầu tiên lần lượt là hai số nguyên dương n và x biểu diễn số phần tử của
mảng A và phần tử x.

-

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương nhỏ hơn 10.000 (mỗi số cách nhau ít nhất
một khoảng trắng) lần lượt là n phần tử của mảng A.

Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số nguyên duy nhất là giá trị tìm được.
Ví dụ:
INPUT
5
4
2
3
5
6
7
OUTPUT
5

Trang 1/2

...
Cho A một mảng các số nguyên dương n (0<n<100) phần tử đã thứ tự tăng dần
và một số nguyên x (0<x<10000).
Yêu cầu: Chèn x vào mảng A sao cho A vẫn có thứ tự tăng dần, sau đó xuất ra phần tử
vị trí giữa (vị trí n/2, lấy phần nguyên) của mảng.
Dữ liệu vào: Từ bàn phím có cấu trúc như sau:
- Dòng đầu tiên lần lượt hai số nguyên dương n x biểu diễn số phần tử của
mảng A và phần tử x.
- Dòng tiếp theo là n số nguyên dương nhỏ hơn 10.000 (mỗi số cách nhau ít nhất
một khoảng trắng) lần lượt là n phần tử của mảng A.
Dữ liệu ra: Xuất ra màn hình một số nguyên duy nhất là giá trị tìm được.
Ví dụ:
INPUT
5 4
2 3 5 6 7
OUTPUT
5
Trang 1/2
Đề NMLT - Người đăng: Tín Trương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề NMLT 9 10 286