Ktl-icon-tai-lieu

Đề số 1 Tin học A

Được đăng lên bởi trietav
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT

Đề số 1 Tin học A

ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC
(Trình độ A)
Đề 01
Thời gian: 90 phút
(Thí sinh không đƣợc sử dụng tài liệu)
I. PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN: (Thí sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm).
Câu 1: Số thập lục phân 30F1 viết trong hệ nhị phân là:
A. 11000011110111
B. 11000011110001
C. 11000011110011
D. 11000011110010
Câu 2: Để truy cập Internet, có thể dùng chương trình nào sau đây?
A. Microsoft Word
B. Internet Explorer
C. Windows Explorer
D. Microsoft Access
Câu 3: Bộ xử lý trung tâm (CPU) là:
A. Nơi nhập thông tin cho máy tính
B. Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy tính
C. Nơi thông báo kết quả cho ngƣời dùng
D. Nơi xuất thông tin ra thiết bị ngoại vi.
Câu 4: Bộ nhớ RAM được viết tắt từ?
A. Read Access Memory
B. Random Access Memory
C. Rewrite Access Memory
D. Reading Access Memory
Câu 5: Thiết bị nào sau đây là thiết bị nhập?
A. Màn hình
B. Bàn phím
C. Loa
D. Máy in
Câu 6: Trong Windows XP, tên biểu tượng, tên file hay tên foder:
A. Không được dài quá 8 kí tự không có khoảng trắng
B. Không được dài quá 256 ký tự kể cả các khoảng trắng
C. Không được dài quá 255 kí tự kể cả các khoảng trắng
D. Không được dài quá 100 ký tự không có khoảng trắng
Câu 7: Trong Windows XP, để tìm kiếm file, folder theo thời gian, ta thiết lập trong cửa
sổ Search Result tại:
A. When was it modified ?
B. What size is it ?
C. More advanced options
D. Other search options
Câu 8: Trong Windows XP, Taskbar tự động ẩn khi ta di chuyển chuột ra khỏi Taskbar
do chọn thuộc tính:
A. Hide inactive icons
B. Lock the taskbar
C. Keep the taskbar on top of other windows
D. Auto-hide the taskbar
Câu 9: Khi soạn thảo để gõ được tiếng Việt theo bảng mã UNICODE, chúng ta có thể sử
dụng font chữ:
A. .VnArial
B. .VnTime
C. Times New Roman
D. VNI-Times
Câu 10: Trong Ms Word, để chuyển đổi giữa chế độ chèn chữ và chế độ đè chữ, chúng ta
sử dụng phím nào sau đây?
Trang 1

Trƣờng Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM – TT CNTT

Đề số 1 Tin học A

A. Phím Tab
B. Phím Insert
C. Phím Del
D. Phím Capslock
Câu 11: Trong Ms Word, khi ta dùng Tab stop cho văn bản là số có phần thập phân, ta
chọn kiểu Tab stop là:
A.

B.

C.
D.
Câu 12: Trong Ms Word, để thiết lập văn bản chỉ có các chữ cái đầu từ là chữ hoa, ta
chọn trong hộp thoại Change Case là:
A. Sentence case
B. Lower case
C. Upper case
D. Title case
Câu 13: Trong Ms Word, để thiết lập văn bản có dạng chỉ số dưới, ta đánh dấu hộp kiểm
trong tab Font của hộp thoại Font là:
A. Strike thr...
Trƣờng Đại học ng nghiệp Thực phẩm Tp.HCM TT CNTT
Đề số 1 Tin học A
Trang 1
ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC
(Trình độ A)
Đề 01
Thời gian: 90 phút
(Thí sinh không đƣợc sử dụng tài liệu)
I. PHẦN LÝ THUYẾT CƠ BẢN: (Thí sinh trả lời trên phiếu trắc nghiệm).
Câu 1: S thp lc phân 30F1 viết trong h nh phân là:
A. 11000011110111 B. 11000011110001
C. 11000011110011 D. 11000011110010
Câu 2: Để truy cp Internet, có th dùng chương trình nào sau đây?
A. Microsoft Word B. Internet Explorer
C. Windows Explorer D. Microsoft Access
Câu 3: Bộ xử lý trung tâm (CPU) là:
A. Nơi nhập thông tin cho máy tính
B. Nơi xử lý, quyết định, điều khiển hoạt động của máy tính
C. Nơi thông báo kết quả cho ngƣời dùng
D. Nơi xuất thông tin ra thiết bị ngoại vi.
Câu 4: Bộ nhớ RAM được viết tắt từ?
A. Read Access Memory B. Random Access Memory
C. Rewrite Access Memory D. Reading Access Memory
Câu 5: Thiết b nào sau đây là thiết b nhp?
A. Màn hình B. Bàn phím
C. Loa D. Máy in
Câu 6: Trong Windows XP, tên biểu tượng, tên file hay tên foder:
A. Không được dài quá 8 kí tự không có khoảng trắng
B. Không được dài quá 256 ký t kể cả các khoảng trắng
C. Không được dài quá 255 kí tự kể cả các khoảng trắng
D. Không được dài quá 100 ký tự không có khoảng trắng
Câu 7: Trong Windows XP, để tìm kiếm file, folder theo thời gian, ta thiết lập trong cửa
sổ Search Result tại:
A. When was it modified ? B. What size is it ?
C. More advanced options D. Other search options
Câu 8: Trong Windows XP, Taskbar tự động ẩn khi ta di chuyển chuột ra khỏi Taskbar
do chọn thuộc tính:
A. Hide inactive icons B. Lock the taskbar
C. Keep the taskbar on top of other windows D. Auto-hide the taskbar
Câu 9: Khi soạn thảo để được tiếng Việt theo bảng UNICODE, chúng ta thể sử
dụng font chữ:
A. .VnArial B. .VnTime
C. Times New Roman D. VNI-Times
Câu 10: Trong Ms Word, để chuyển đổi giữa chế độ chèn chữ và chế độ đè chữ, chúng ta
sử dụng phím nào sau đây?
Đề số 1 Tin học A - Trang 2
Đề số 1 Tin học A - Người đăng: trietav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề số 1 Tin học A 9 10 218