Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Hệ thống QLCH cho thuê băng đĩa Mạnh Toàn

Được đăng lên bởi chininh-nguyen
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2334 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài
Hệ thống QLCH cho thuê
băng đĩa Mạnh Toàn

Khảo sát hiện trạng

1. Bảng kế hoạch phỏng vấn

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN
Người được hỏi: Phạm Mạnh
Toàn
Địa chỉ: Trường ĐHDL Hải
Phòng
Điện thoại: 0989320325
Đối tượng:
-Đối tượng được hỏi là:Nhân
viên cửa hàng
-Cần thu thập những thông tin
về: tình hình kinh doanh của
cửa hàng
-Cần thoả thuận về: quá trình
khách mượn và trả đĩa.
Chương trình:
-Giới thiệu
-Tổng quan về dự án
- Tổng quan về vấn đề
phỏng vấn và chủ đề sẽ đề cập
- Xin phép được ghi âm.
- Thời gian hỏi và trả lời
Tổng hợp các nội dung chính ý
kiến của người được hỏi
kết thúc(Thoả thuận)

Người phỏng vấn: Nhóm 9
Thời gian hẹn: 25/4/06
Thời điểm bắt đầu: 13h30
Thời điểm kết thúc:15h30
Các yêu cầu đòi hỏi:
Người được hỏi phải có kinh nghiệm,
hiểu biết về công tác kinh doanh thuê
băng, đĩa.

Ước lượng thời gian:
1phút
2phút
2phút
5phút
5phút

(Dự kiến tổng cộng: 70 phút)

2. Phiếu phỏng vấn
Dự án: Quản lý cửa hàng cho
thuê băng đĩa Mạnh Toàn
Người được hỏi:Phạm Mạnh
Toàn
Câu hỏi
Câu 1: Cửa hàng có bao nhiêu
đầu mục đĩa và đĩa được sắp
xếp như thế nào?

Tiểu dự án:
Ngày:25-04-2006
Người hỏi:Nhóm 9
Ghi chú
Trả lời: Cửa hàng có hơn 1000 đầu mục
đĩa, được phân theo từng thể loại và mỗi
loại được đánh kí hiệu riêng. Mỗi khi co
2

Đề tài

Hệ thống QLCH cho thuê băng đĩa Mạnh Toàn

đĩa mới chúng tôi lại cập nhật vào
Album đĩa và tiến hành đánh số kí hiệu
cho các đĩa mới đó.
Câu 2: Các bạn cập nhật các
đĩa mới như thế nào?

Câu 3:Khi khách có nhu cầu
thuê đĩa cần làm những thủ tục
gì?

Trả lời: Khi có nhu cầu cập nhật thêm
đĩa mới, chúng tôi sẽ gửi một phiếu nhập
đĩa đến phía nhà cung cấp và họ sẽ
chuyển đĩa đến cho chúng tôi. Khi
chuyển đĩa đến họ sẽ chuyển cho chúng
tôi phiếu giao hàng và hóa đơn thanh
toán.
Trả lời: Đầu tiên khách chọn đĩa trong
Album đĩa, sau đó sẽ viết các đĩa mình
cần thuê lên phiếu đăng kí và chuyển cho
nhân viên cửa hàng.

Câu 4: Khi nhận được phiếu
Trả lời: Khi đó nhân viên sẽ tiến hành
đăng kí cảu khách hàng các
kiểm tra phiếu đăng kí của khách để xem
nhân viên sẽ xử lý như thế nào? đĩa mà khách yêu cầu có ở nhà không.
Nêu không có thì thông báo lại với khách
và báo cho khách thời gian có thể quay
trở lại. Ngược lại thì làm thủ tục cho
khách thuê đĩa.
Câu 5: Bạn có thể nói cho tôi
Trả lời: Được thôi. Đầu tiên nhân viên sẽ
biết thủ tục thuê đĩa chứ?
viết phiếu thuê đĩa cho khách hàng, đồng
thời viết các thông tin cần thiết vào Sổ
thuê đĩa cuối cùng là gửi lại cho khách
hàng đĩa và phiếu thuê đĩa.
Quan sát: Các thong tin được lưu vào ...
Đ
ề tài
Hệ thống QLCH cho th
băng đĩa Mạnh Toàn
Đề tài Hệ thống QLCH cho thuê băng đĩa Mạnh Toàn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Hệ thống QLCH cho thuê băng đĩa Mạnh Toàn - Người đăng: chininh-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Đề tài Hệ thống QLCH cho thuê băng đĩa Mạnh Toàn 9 10 513