Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Phân tích hệ thống thông tin QL chuyên đề

Được đăng lên bởi mr_codon2009
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Quản lý đăng ký chuyên đề
Phòng giáo vụ tại một trường đại học muốn tin học hóa việc quản lý học các chuyên đề
của sinh viên. Sau đây là kết quả của việc phân tích thiết kế ứng dụng trên.
Mỗi sinh viên có một mã số duy nhất, một họ tên, thuộc một phái, có một ngày sinh,
một địa chỉ và học một ngành duy nhất.
Mỗi ngành có một mã ngành duy nhất, có một tên ngành duy nhất. Ngoài ra cũng cần
lưu lại một con số cho biết số chuyên đề mà một sinh viên theo học một ngành cụ thể phải
học, và cũng cần lưu lại tổng số sinh viên đã từng theo học ngành này.
Sinh viên phải học các chuyên đề khác nhau. Mỗi chuyên đề có một mã duy nhất và có
một tên duy nhất. Cần lưu lại thông tin về số sinh viên tối đa có thể chấp nhận được mỗi khi
có một lớp mở cho chuyên đề cụ thể.
Mỗi chuyên đề có thể được học bởi sinh viên thuộc nhiều ngành và sinh viên thuộc mỗi
ngành phải học nhiều chuyên đề. Mỗi ngành học tối đa là 8 chuyên đề.
Vào mỗi học kỳ của mỗi năm học, ta cần lưu lại các chuyên đề nào được mở ra cho học
kỳ của năm đó để sinh viên có thể đăng ký. Sinh viên chỉ được đăng ký những chuyên đề có
mở.
Khi sinh viên đăng ký học, lưu lại việc đăng ký học và điểm đạt được một chuyên đề
của một sinh viên vào một năm của một học kỳ nào đó.
Một sinh viên chỉ được đăng ký vào các chuyên đề thuộc ngành học của sinh viên đó
mà thôi. Mỗi năm có 2 học kỳ. Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa là 3 chuyên đề trong một
học kỳ mà thôi.
Hệ thống cần phát sinh các báo cáo như sau: Thống kê tình hình đăng ký chuyên đề của
từng ngành trong học kỳ; Danh sách sinh viên đăng ký chuyên đề của từng ngành trong học
kỳ; Danh sách sinh viên đã hoàn tất chương trình học theo từng ngành trong một học kỳ cụ
thể; Danh sách các chuyên đề được mở trong học kỳ theo từng ngành.

ChuyenDeNganh
Nganh
MaNg <pi> Text (2) <M>
TenNg
Text (50) <M>
SoCD
Number
SoSV
Number

Gom

1,n

1,1

Mo
0,n

MaCDN <pi> Text (8) <M>
Identifier_1 <pi>

1,1

MaCDMo
<pi> Number <M>
SLSVToiDa
Number <M>
Identifier_1 <pi>
...
1,n

1,1

Identifier_1 <pi>
...

ChuyenDeDuocMo

1,1

Co

1,n

Cho

1,n

Thuoc

ChuyenDe
MaCD <pi> Text (6) <M>
TenCD
Text (50) <M>

1,1

Identifier_1 <pi>
...

SinhVien
MSSV
<pi> Text (10) <M>
HoTen
Text (100) <M>
Phai
Text (3)
<M>
NgaySinh
Date
DiaChi
Text (200)
Identifier_1 <pi>
...

1,n
HocKy
DangKy

1,n

Diem Float

MaHKy <pi> T ext (15) <M>
HocKy
Number <M>
Nam
Number <M>
Identifier_1 <pi>
...

ChuyenDeDuocMo

ChuyenDeNganh
MaCDN <pi> Text (8) <M>
MaNg
<fi1> Text (2) <M>
MaCD <fi2> Text (6) <M>

Nganh
MaNg <pi> Tex...
Quản lý đăng ký chuyên đề
Phòng giáo vụ tại một trường đại học muốn tin học hóa việc quản lý học các chuyên đề
của sinh viên. Sau đây là kết quả của việc phân tích thiết kế ứng dụng trên.
Mỗi sinh viên một số duy nhất, một họ tên, thuộc một phái, một ngày sinh,
một địa chỉ và học một ngành duy nhất.
Mỗi ngành một ngành duy nhất, một tên ngành duy nhất. Ngoài ra cũng cần
lưu lại một con số cho biết số chuyên đề một sinh viên theo học một ngành cụ thể phải
học, và cũng cần lưu lại tổng số sinh viên đã từng theo học ngành này.
Sinh viên phải học các chuyên đề khác nhau. Mỗi chuyên đề một duy nhất và
một tên duy nhất. Cần lưu lại thông tin về số sinh viên tối đa thể chấp nhận được mỗi khi
có một lớp mở cho chuyên đề cụ thể.
Mỗi chuyên đề có thể được học bởi sinh viên thuộc nhiều ngành và sinh viên thuộc mỗi
ngành phải học nhiều chuyên đề. Mỗi ngành học tối đa là 8 chuyên đề.
Vào mỗi học kỳ của mỗi năm học, ta cần lưu lại các chuyên đề nào được mở ra cho học
kỳ của năm đó để sinh viên có thể đăng ký. Sinh viên chỉ được đăngnhững chuyên đề
mở.
Khi sinh viên đăng học, lưu lại việc đăng học điểm đạt được một chuyên đề
của một sinh viên vào một năm của một học kỳ nào đó.
Một sinh viên chỉ được đăng vào các chuyên đề thuộc ngành học của sinh viên đó
thôi. Mỗi năm 2 học kỳ. Sinh viên chỉ được đăng tối đa 3 chuyên đề trong một
học kỳ mà thôi.
Hệ thống cần phát sinh các báo cáo như sau: Thống kê tình hình đăng ký chuyên đề của
từng ngành trong học kỳ; Danh sách sinh viên đăng chuyên đề của từng ngành trong học
kỳ; Danh sách sinh viên đã hoàn tất chương trình học theo từng ngành trong một học kỳ cụ
thể; Danh sách các chuyên đề được mở trong học kỳ theo từng ngành.
Đề tài Phân tích hệ thống thông tin QL chuyên đề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Phân tích hệ thống thông tin QL chuyên đề - Người đăng: mr_codon2009
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài Phân tích hệ thống thông tin QL chuyên đề 9 10 401