Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Quang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa

THỰC HÀNH PT&TK HTTT
1.
2.
3.
4.

Khối lượng:
: 1 Tín chỉ (15 tiết)
Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu.
Học phần song hành: : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý, phương pháp, mô hình, kỹ thuật
và công cụ điển hình để tiến hành phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin ứng dụng trong
quản lý một xí nghiệp nói chung. Học phần đề cập đến hai phương pháp, phân tích và thiết kế
chủ yếu là phương pháp cấu trúc và định hướng đối tượng sử dụng UML, nhằm tìm ra một
giải pháp tốt và phù hợp với yêu cầu thực tế, mà không đề cập đến phần cài đặt và lập trình
nhằm thực thi phần thiết kế. Học phần giúp sinh viên phân biệt được các mức vật lý và ý
niệm, các cách nhìn tĩnh và động cũng như các cách mô tả hệ thống khác nhau trong quá trình
mô hình hoá.
5. Nhiệm vụ của sinh viên
° Đến lớp học tập, làm bài tập
° Tham dự kiểm tra kết thức học phần.
6. Tài liệu học tập:
[1] N. Harozyszkiewicz, Introduction to system analysis and design, Prentice Hall, 2002.
[2] Phan Huy Khánh, Giáo trình Phân tích và thiết kế hệ thông tin, Xuất bản và lưu hành nội bộ,
Đại học Đà Nẵng 2003.
[3] Page-Jones, The practical guide to structured systems design, Yourdon Press, 1990.
[4] C.Smart, R. Sims, Phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống thông tin quản lý, McGraw-Hill, 2001
(Bản dịch tiếng Việt của Ngô Trung Việt).
[5] D. Weinberg, Structured analysis, Prentice Hall, 2000.
[6] Harozyszkiewicz, Introduction to System Analysis and Design, Prentice Hall 1989.
[7] Tài liệu tham khảo trên internet.

7. Phương thức đánh giá tiếp thu học phần:
Giáo viên hướng dẫn đánh giá: (quá trình thực hiện, tinh thần học tập..) trọng số: 0,4
Đánh giá kết thúc học phần:
trọng số: 0.6
Hình thức: Báo cáo.
8. Nội dung
Buổi 1: Cài đặt và thực hành vẽ các biểu đồ mẫu trong sách với Visio.
Buổi 2,3 : Triển khai làm các bài tập thực tế.

Giáo viên hướng dẫn: Võ Đức Hoàng

...
Khoa Công nghệ thông tin - Trường Đại học Bách Khoa
THỰC HÀNH PT&TK HTTT
1. Khối lượng: : 1 Tín chỉ (15 tiết)
2. Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu.
3. Học phần song hành: : Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
4. Mục tiêu:
Học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý, phương pháp, mô hình, kỹ thuật
công cụ điển hình để tiến hành phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin ứng dụng trong
quản lý một xí nghiệp nói chung. Học phần đề cập đến hai phương pháp, phân tích và thiết kế
chủ yếu phương pháp cấu trúc định hướng đối tượng sử dụng UML, nhằm tìm ra một
giải pháp tốt phù hợp với u cầu thực tế, không đề cập đến phần cài đặt và lập trình
nhằm thực thi phần thiết kế. Học phần giúp sinh viên phân biệt được các mức vật ý
niệm, các cách nhìn tĩnh và động cũng như các cách mô tả hệ thống khác nhau trong quá trình
mô hình hoá.
5. Nhiệm vụ của sinh viên
° Đến lớp học tập, làm bài tập
° Tham dự kiểm tra kết thức học phần.
6. Tài liệu học tập:
[1] N. Harozyszkiewicz, Introduction to system analysis and design, Prentice Hall, 2002.
[2] Phan Huy Khánh, Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thông tin, Xuất bản lưu hành nội bộ,
Đại học Đà Nẵng 2003.
[3] Page-Jones, The practical guide to structured systems design, Yourdon Press, 1990.
[4] C.Smart, R. Sims, Phân tích, thiết kế, cài đặt hệ thống thông tin quản lý, McGraw-Hill, 2001
(Bản dịch tiếng Việt của Ngô Trung Việt).
[5] D. Weinberg, Structured analysis, Prentice Hall, 2000.
[6] Harozyszkiewicz, Introduction to System Analysis and Design, Prentice Hall 1989.
[7] Tài liệu tham khảo trên internet.
7. Phương thức đánh giá tiếp thu học phần:
Giáo viên hướng dẫn đánh giá: (quá trình thực hiện, tinh thần học tập..) trọng số: 0,4
Đánh giá kết thúc học phần: trọng số: 0.6 Hình thức: Báo cáo.
8. Nội dung
Buổi 1: Cài đặt và thực hành vẽ các biểu đồ mẫu trong sách với Visio.
Buổi 2,3 : Triển khai làm các bài tập thực tế.
Giáo viên hướng dẫn: Võ Đức Hoàng
Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống - Người đăng: Nguyễn Văn Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề tài Phân tích thiết kế hệ thống 9 10 178