Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài quản lý của hàng truyện

Được đăng lên bởi Kẹo Bông
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 788 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI BÁO CÁO CUỐI KỲ
ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ CỬA HÀNG TRUYỆN

Môn: THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Giáo viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Thị Tú Mi
KS. Trần Thị Thanh Nga

Thành viên nhóm 7:

Nguyễn Văn Cường

12329148

Nguyễn Phương Hoa

12329054

Nguyễn Mai Anh

12329006

Nguyễn Thị Tuyết Trinh 12329133
Khưu Trọng Nhân
Khóa: 2013-2014

TP.HCM, tháng 6 năm 2014

12130057

Mục Lục
Giới thiệu .............................................................................................................................................. 3

I.
1.

Giới thiệu tổng quan về cửa hàng truyện tranh ........................................................................... 3

2.

Cơ cấu hoạt động ............................................................................................................................ 3

3.

Xác định đối tượng.......................................................................................................................... 4

4.

Chức năng ........................................................................................................................................ 4
4.1.

Quản lý người dùng .................................................................................................................. 4

4.2.

Quản lý truyện............................................................................................................................... 5

4.3.

Thống kê và in ấn .......................................................................................................................... 5

4.4.

Chức năng trợ giúp........................................................................................................................ 6

Hướng dẫn sử dụng ............................................................................................................................... 7

II.
1.

Đăng nhập hệ thống: ....................................................................................................................... 7

2.

Trang chủ hệ thống ......................................................................................................................... 8

3.

Chức năng các đối tượng trong hệ thống ...................................................................................... 9

3.1.

Hóa đơn thanh toán ....................................................................................................................... 9

3.2.

Hóa đơn bán .....
TRƯỜNG ĐẠI HC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
BÀI BÁO CÁO CUI K
ĐỀ TÀI: QUN LÝ CA HÀNG TRUYN
Môn: THIT K ỚNG ĐỐI TƯNG
Giáo viên hướng dn: KS. Nguyn Th Tú Mi
KS. Trn Th Thanh Nga
Thành viên nhóm 7: Nguyễn Văn Cường 12329148
Nguyn Phương Hoa 12329054
Nguyn Mai Anh 12329006
Nguyn Th Tuyết Trinh 12329133
Khưu Trọng Nhân 12130057
Khóa: 2013-2014
TP.HCM, tháng 6 năm 2014
Đề tài quản lý của hàng truyện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài quản lý của hàng truyện - Người đăng: Kẹo Bông
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Đề tài quản lý của hàng truyện 9 10 482