Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi access

Được đăng lên bởi Datnguyen Nguyen
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Khoa Điện Tử - Tin Học

THI HỌC KỲ PHỤ
Môn : Access
Lớp : CĐKT07-CĐTH07
Thời gian : 90 phút – Không sử dụng tài liệu

Đề 1 :
Học sinh tạo folder theo qui định sau: D:\HotenHS_Lop
I. Tạo tập tin CSDL như trong folder, sau đó tạo các table sau đây: field gạch dưới là khoá chính (1.đ)

a. NHANVIEN(Nhân viên)
Field
Name

Data Type

MaNV

Text

HoNV
TenNV
GioiTinh
DienThoai

Text
Text
Yes/No
Text

b. HOADON (Hóa Đơn)

Field
Size
6

Field Name
MaHD
MaNV
NgayLapHD
NgayNhanHang

30
12

Data Type
Text
Text
Text
Number

MaSP
TenSP
DonViTinh
DonGia

Field Size
Long Integer

Text
Date/time
Date/time

6

Format

Short Date
Short Date

10

c. SANPHAM (Sản Phẩm)
Field Name

Data Type
Number

d. CHITIETHD

Field Size
6
50
10
Double

Format
>[red]

Field Name

MaHD
MaSP
SoLuong

Data Type
Number
Text
Number

(Chi tiết Hóa Đơn)
Field Size
6
Integer

Format
Long Integer
>[red]

II. Thiết lập mối quan hệ giữa các Table, sau đó nhập dữ liệu sau đây vào trong các Table (1đ)
a- Bảng: NHANVIEN
MaNV HoNV
1
Lê văn
2
Trần thị

TenNV GioiTinh DienThoai
Tám Nam
86452345
Lan
Nữ

3
4

Tạ thành Tâm
Ngô Thanh Sơn

Nam
Nam

85656666

5

Lê thị

Nữ

97654123

Thủy

d- Bảng: CHITIETHD
MaHD MaSP SoLuong
1 B01
48
1 R01
10
2 B01
25
2 B02
90
2 B03
25
2 R02
20
3 B01
10
4 B01
15
4 R01
20
4 R02
15
5 B01
10
6 R02
15

c- Bang:SANPHAM
MaSP
B01
B02
B03
R01
R02

TenSP
Bia 33
Bia Tiger
Bia Heneken
Rượu Bình tây
Rượu Napoleon

DonViTinh DonGia
Lon
4000
Lon
5000
Lon
6000
Chai
20000
Chai
15000

b- Bảng:HOADON
MaHD MaNV
11
22
31
44
53
62

NgayLapHD NgayNhanHang
28/06/1999
10/07/1999
29/06/1999
12/07/1999
04/07/1999
12/07/1999
05/07/1999
10/07/1999
06/07/1999
20/07/1999
07/07/1999
21/07/1999

1

III. Thiết lập các câu truy vấn sau: (3đ)
1. Cho biết các Khách hàng đã đặt bao nhiêu Hóa đơn mặt hàng “R02”
2. Liệt kê danh sách khách hàng mua sản phẩm tên là “Bia Tiger”
3. Tìm những khách hàng có Ngày lập Hóa đơn trong khoảng thời gian từ #01/06/99# đến #30/06/1999#
IV. Tạo from theo mẫu sau: (3đ) Tiêu đề from là họ tên của sinh viên thi

V. Tạo report theo mẫu: (2đ) .

Bộ môn Tin học

Giáo viên

Trần Thị Ngọc Châu

2

Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng
Khoa Điện Tử - Tin Học

THI HỌC KỲ PHỤ
Môn : Access
Lớp : CĐKT07-CĐTH07
Thời gian : 90 phút – Không sử dụng tài liệu

Đáp án đáp án đề 1
I: thiết kế hoàn chỉnh các bảng (1đ)
II. Nhập dữ liệu hoàn tất (1đ)
III. Câu 1:(1đ)

Câu 2: (1đ)

3

Câu 3: (1đ)

IV: - Nhập thông tin nhân viên và họ tên nhân viên(0.5đ)
- Hiện thị subform1 (...
1
Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng THI HỌC KỲ PHỤ
Khoa Điện Tử - Tin Học Môn : Access
Lp : CĐKT07-CĐTH07
Thời gian : 90 phút Không s dng tài liu
Đề 1 :
Học sinh tạo folder theo qui định sau: D:\HotenHS_Lop
I. Tạo tập tin CSDL như trong folder, sau đó tạo các table sau đây: field gch dưới là kh chính (1.đ)
II. Thiết lập mối quan hgiữa các Table, sau đó nhp dliệu sau đây vào trong các Table (1đ)
a. NHANVIEN(Nhân viên)
Field
Name
Data Type
Field
Size
MaNV
Text
6
HoNV
Text
30
TenNV
Text
12
GioiTinh
Yes/No
DienThoai
Text
10
b. HOADON (Hóa Đơn)
Field Name
Data Type
Format
MaHD
Number
MaNV
Text
NgayLapHD
Date/time
Short Date
NgayNhanHang
Date/time
Short Date
c. SANPHAM (Sản Phẩm)
Field Name
Data Type
Field Size
Format
MaSP
Text
6
>[red]
TenSP
Text
50
DonViTinh
Text
10
DonGia
Number
Double
d. CHITIETHD (Chi tiết Hóa Đơn)
Field Name
Data Type
Field Size
Format
MaHD
Number
Long Integer
MaSP
Text
6
>[red]
SoLuong
Number
Integer
a- Bảng: NHANVIEN
MaNV
HoNV
TenNV
GioiTinh
DienThoai
1
Lê văn
Tám
Nam
86452345
2
Trần thị
Lan
Nữ
3
Tạ thành
Tâm
Nam
85656666
4
Ngô Thanh
Sơn
Nam
5
Lê thị
Thủy
Nữ
97654123
b- Bảng:HOADON
MaHD
MaNV
NgayLapHD
NgayNhanHang
1
1
28/06/1999
10/07/1999
2
2
29/06/1999
12/07/1999
3
1
04/07/1999
12/07/1999
4
4
05/07/1999
10/07/1999
5
3
06/07/1999
20/07/1999
6
2
07/07/1999
21/07/1999
c- Bang:SANPHAM
MaSP
TenSP
DonViTinh
DonGia
B01
Bia 33
Lon
4000
B02
Bia Tiger
Lon
5000
B03
Bia Heneken
Lon
6000
R01
Rượu Bình tây
Chai
20000
R02
Rượu Napoleon
Chai
15000
d- Bảng: CHITIETHD
MaHD
MaSP
SoLuong
1
B01
48
1
R01
10
2
B01
25
2
B02
90
2
B03
25
2
R02
20
3
B01
10
4
B01
15
4
R01
20
4
R02
15
5
B01
10
6
R02
15
Đề thi access - Trang 2
Đề thi access - Người đăng: Datnguyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi access 9 10 344