Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giữa kì cơ sở dữ liệu Đại học Công nghệ Thông tin

Được đăng lên bởi thuan-uitce
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 309 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM

ĐỀ THI GK – LẦN I

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn thi: Cơ Sở Dữ Liệu



Thời gian: 90 phút – không kể thời gian phát đề

Phần duyệt đề
Kí duyệt:

**** Không được sử dụng tài liệu ****

Trưởng bộ môn:

Cho cơ sở dữ liệu quản lý giáo vụ gồm có những quan hệ sau:
SINHVIEN (MASV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP): mỗi sinh viên phân biệt với nhau bằng mã học
viên, lưu trữ họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, thuộc lớp nào.
LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN): mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, sinh viên làm lớp trưởng của lớp
(lưu mã số) , sỉ số lớp và giáo viên chủ nhiệm.
KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA): mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa và
trưởng khoa (cũng là một giáo viên thuộc khoa).
MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA): mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín
chỉ thực hành và khoa nào phụ trách, mỗi môn học phân biệt với nhau qua mã số môn học.
DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC): có những môn học học viên phải có kiến thức từ một số môn học trước.
GIAOVIEN (MAGV, HOTEN, HOCVI,HOCHAM,GIOITINH, NGSINH, NGVL,HESO, MUCLUONG, MAKHOA): mã giáo
viên để phân biệt giữa các giáo viên, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số, mức
lương và thuộc một khoa.
GIANGDAY (MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY): mỗi học kỳ của năm học sẽ phân công
giảng dạy lớp nào học môn gì, giáo viên nào phụ trách. Mỗi môn học chỉ được mở một lần cho ứng với mỗi lớp, trường hợp
sinh viên không đạt yêu cầu thì phải thi lại hoặc đăng kí học lại ở lớp khác. Mỗi giáo viên chỉ dạy các môn học do khoa mình
phụ trách.
KETQUATHI (MASV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA): lưu trữ kết quả thi của học viên: sinh nào thi môn học
gì, lần thi thứ mấy, ngày thi là ngày nào, điểm thi bao nhiêu và kết quả là đạt hay không đạt. Mỗi sinh viên chỉ được thi tối
đa 3 lần ứng với một môn học. Một môn học gọi là đạt nếu điểm thi môn học đó lớn hơn 5.
Yêu cầu:
1. Vẽ sơ đồ biểu diễn lược đồ CSDL trên – chỉ mô tả khóa chính và khóa ngoại (2đ).
2. Viết các câu truy vấn sau bằng 2 trong 3 ngôn ngữ SQL, ĐSQH, PTQH:
(2đ X 4).
a) Cho biết mã số, họ tên, điểm lần 1 (MASV, HO, TEN, DIEM) môn Tin học đại cương (TENMH =’ Tin
học đại cương’) của sinh viên khoa Công Nghệ Thông Tin (TENKHOA = ‘Công Nghệ Thông Tin’)
b) Cho biết danh sách học viên (MASV, HO, TEN) của lớp “K11” (TENLOP) thi môn CTRR (MAMH)
không đạt (ở lần thi 1).
c) Tìm họ tên giáo viên dạy môn THDC (MAMH=’THDC’...
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM ĐỀ THI GK LN I
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN Môn thi: Cơ Sở D Liu
 Thi gian: 90 phút không k thời gian phát đề
**** Không được s dng tài liu ****
Cho cơ sở d liu qun lý giáo v gm có nhng quan h sau:
SINHVIEN (MASV, HO, TEN, NGSINH, GIOITINH, NOISINH, MALOP): mi sinh viên phân bit vi nhau bng hc
viên, lưu trữ hn, ngày sinh, giới tính, nơi sinh, thuộc lp nào.
LOP (MALOP, TENLOP, TRGLOP, SISO, MAGVCN): mi lp gm lp, tên lp, sinh viên làm lớp trưởng ca lp
(lưu mã số) , s s lp và giáo viên ch nhim.
KHOA (MAKHOA, TENKHOA, NGTLAP, TRGKHOA): mi khoa cần lưu trữ khoa, tên khoa, ngày thành lp khoa
trưởng khoa (cũng là mt giáo viên thuc khoa).
MONHOC (MAMH, TENMH, TCLT, TCTH, MAKHOA)
:
mi môn hc cần lưu tr tên môn hc, s tín ch thuyết, sn
ch thc hành và khoa nào ph trách, mi môn hc phân bit vi nhau qua mã s môn hc.
DIEUKIEN (MAMH, MAMH_TRUOC): có nhng môn hc hc viên phi có kiến thc t mt s môn học trước.
GIAOVIEN (MAGV, HOTEN, HOCVI,HOCHAM,GIOITINH, NGSINH, NGVL,HESO, MUCLUONG, MAKHOA): giáo
viên để phân bit gia các giáo viên, cn lưu trữ h tên, hc v, hc hàm, gii nh, ngày sinh, ngày vào làm, h s, mc
lương và thuộc mt khoa.
GIANGDAY (MALOP, MAMH, MAGV, HOCKY, NAM, TUNGAY, DENNGAY): mi hc k của năm hc s phân ng
ging dy lp nào hc môn gì, giáo viên nào ph trách. Mi môn hc ch đưc m mt ln cho ng vi mi lớp, trường hp
sinh viên không đạt yêu cu thì phi thi li hoặc đăng kí học li lp khác. Mi giáo viên ch dy các môn hc do khoa mình
ph trách.
KETQUATHI (MASV, MAMH, LANTHI, NGTHI, DIEM, KQUA): lưu trữ kết qu thi ca hc viên: sinh nào thi môn hc
gì, ln thi th mấy, ngày thi là ngày nào, đim thi bao nhiêu và kết qu là đạt hay không đt. Mi sinh viên ch đưc thi ti
đa 3 lần ng vi mt môn hc. Mt môn hc gọi là đạt nếu điểm thi môn hc đó lớn hơn 5.
Yêu cu:
1. V sơ đồ biu diễn lược đồ CSDL trên chỉ mô tả khóa chính và khóa ngoại (2đ).
2. Viết các câu truy vn sau bng 2 trong 3 ngôn ng SQL, ĐSQH, PTQH: (2đ X 4).
a) Cho biết s, h tên, điểm ln 1 (MASV, HO, TEN, DIEM) môn Tin học đại cương (TENMH =’ Tin
học đại cương’) ca sinh viên khoa Công Ngh Thông Tin (TENKHOA = ‘Công Ngh Thông Tin’)
b) Cho biết danh ch hc viên (MASV, HO, TEN) ca lp “K11” (TENLOP) thi môn CTRR (MAMH)
không đạt ( ln thi 1).
c) Tìm h tên giáo viên dạy môn THDC (MAMH=’THDC’) cho ít nht hai lp trong cùng mt hc k
ca một năm học. Sp xếp theo th t gim dn ca tên.
d) Tìm nhng sinh viên (MASV, HO, TEN) thi không đạt môn Lập trình cơ bản (TENMH=’Lập trình cơ
bản’) ln thi th 1 nhưng chưa thi lại môn này.
Hết n b coi thi không gii thích gì thêm
Phần duyệt đ
Kí duyệt:
Trưởng bộ môn:
Đề thi giữa kì cơ sở dữ liệu Đại học Công nghệ Thông tin - Người đăng: thuan-uitce
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi giữa kì cơ sở dữ liệu Đại học Công nghệ Thông tin 9 10 371