Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học phần kỹ thuật vi điều khiển

Được đăng lên bởi buivanduck14-gmail-com
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌCuật  HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11

ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Học phần: Kỹ Thuật Vi Điều Khiển
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 1

Câu 1 (3 điểm): £

Trình bày cách chuyển đổi một số( a = 45 ) từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Trình bày cách chuyển đổi
một số( b = 1010011 ) từ hệ nhị phân sang hệ thập phân.
Câu 2 (7 điểm):µ

Viết chương trình tạo một chuỗi xung vuông trên chân p1.0 của vi điều khiển 8052 với thời gian tồn tại
xung là 20ms, thời gian nghỉ của xung là 40ms. Biết tần số thạch anh được dùng là 6MHz
–––––––––––––––––––––––––––
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11

ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Học phần: Kỹ Thuật Vi Điều Khiển
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 2

Câu 1 (3 điểm):

Trình bày cách chuyển đổi một số( a = 45 ) từ hệ mười sang hệ mười sáu. Trình bày cách chuyển đổi một
số( b = 3AB ) từ hệ mười sáu sang hệ hai.
Câu 2 (7 điểm):

Viết chương trình tạo một chuỗi xung vuông trên chân P1.0 của vi điều khiển 8052 với thời gian tồn tại
xung là 50ms, thời gian nghỉ của xung là 10ms. Biết tần số thạch anh được dùng là 24MHz
–––––––––––––––––––––––––––
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11

ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 – 2013
Học phần: Kỹ Thuật Vi Điều Khiển
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 3

Câu 1 (3 điểm):

Đổi số thập phân sau a = 165 sang mã BCD.
Đổi những số mã hóa BCD sau sang thập phân: 1001011101010010
Câu 2 (7 điểm):

Cho một chuỗi số 8 bit không dấu trong RAM trong gồm 50 số bắt đầu từ ô nhớ 30H. Hãy viết chương
trình con cộng chuỗi số này và ghi kết quả vào ô nhớ 2EH:2FH (ô nhớ 2EH chứa byte cao của kết quả và
ô nhớ 2FH chứa byte thấp của kết quả).
–––––––––––––––––––––––––––
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BM-ISOK-02-07 ver:00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11...
BM-ISOK-02-07 ver:00
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 2013
Học phần: Kỹ Thuật Vi Điều Khiển
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (3 điểm): £
Trình bày cách chuyển đổi một s( a = 45 ) từ hệ thập phân sang hệ nhị phân. Trình bàych chuyển đổi
một số( b = 1010011 ) từ hệ nhị phân sang hệ thập phân.
Câu 2 (7 điểm)
Viết chương trình tạo mt chuỗi xung vuông trên chân p1.0 của vi điều khiển 8052 với thời gian tồn tại
xung 20ms, thời gian nghỉ của xung là 40ms. Biết tần số thạch anh được dùng là 6MHz
–––––––––––––––––––––––––––
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 2013
Học phần: Kỹ Thuật Vi Điều Khin
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (3 điểm):
Trình bày cách chuyển đổi một số( a = 45 ) từ hệ mười sang hệ mười sáu. Trình bày cách chuyển đổi một
số( b = 3AB ) từ hệ mười sáu sang hệ hai.
Câu 2 (7 điểm):
Viết chương trình tạo mt chuỗi xung vuông trên chân P1.0 của vi điều khiển 8052 với thời gian tồn tại
xung 50ms, thời gian nghỉ của xung là 10ms. Biết tần số thạch anh được dùng là 24MHz
–––––––––––––––––––––––––––
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Lớp: ĐIỆN K11
ĐỀ THI HỌC PHẦN
HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012 2013
Học phần: Kỹ Thuật Vi Điều Khin
Thời gian làm bài:45 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1 (3 điểm):
Đổi số thập phân sau a = 165 sang mã BCD.
Đổi những số mã hóa BCD sau sang thập phân: 1001011101010010
Câu 2 (7 điểm):
Cho một chuỗi s8 bit không dấu trong RAM trong gồm 50 số bắt đầu tô nhớ 30H. Hãy viết chương
tnh con cộng chuỗi số này và ghi kết quả vào ô nh2EH:2FH (ô nh2EH chứa byte cao của kết quả và
ô nhớ 2FH chứa byte thấp của kết quả).
–––––––––––––––––––––––––––
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
đề thi 1
Đề thi học phần kỹ thuật vi điều khiển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học phần kỹ thuật vi điều khiển - Người đăng: buivanduck14-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi học phần kỹ thuật vi điều khiển 9 10 224