Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học lớp 9 năm 2013-2014

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
NĂM 2014
Môn Toán Lớp 9 Trung học cơ sở
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 16/01/2014

Bài 1 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:
 2 x 9
2 1  3 
x  3 2 x  1  1  x 
A = 


 , với x=
 : 
 x  5 x  6

3  x   9  x 

x 2

3 5

Cách giải

Kết quả

Bài 2 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
2 cos15o 25'

A=





3 1 cos65o13'sin15o12' cos31o 33'sin18o 20'

3
sin15o 25' cos12 o 12 'sin 42 o 20 '
2

Cách giải

Kết quả

Bài 3 (5 điểm): Bốn đội máy cày gồm 36 máy làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng
nhau. Đội I hoàn thành trong 4 ngày, đội II hoàn thành trong 6 ngày, đội III hoàn thành trong 10
ngày, đội IV hoàn thành trong 12 ngày. Giả sử năng suất của mỗi máy bằng nhau. Tính số máy
của mỗi đội.
(1)

Cách giải

Kết quả

Bài 4 (5 điểm): Giải phương trình 2x 1  x  3  5x  7  12
Cách giải

Bài 5 (5 điểm): Giải phương trình 4x 3

Kết quả

1 13

x 5
x x

Cách giải

Kết quả

Bài 6 (5 điểm): Trong mặt phẳng Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình là:
d1: y = 2x - 6

d2: y = - 3x + 9

d 3: y =

1
3
x
2
2

Biết d1 cắt d2 tại A, d 1 cắt d3 tại B, d2 cắt d3 tại C. Tính số đo các góc của tam giác ABC.
(2)

Cách giải

Kết quả

Bài 7 (5 điểm): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = 3x2 + 2x + 1
Cách giải

Kết quả

Bài 8 (5 điểm): Cho tam giác ABC vuông ở A, biết BC = 8,916cm và AD là phân giác trong
của góc A. Biết BD = 3,178cm. Tính AB, AC.
Cách giải
Kết quả

(3)

Bài 9 (5 điểm): Cho hình thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau, đáy nhỏ dài
13,742cm, cạnh bên dài 21,867cm. Tính diện tích hình thang đó.
Cách giải
Kết quả

Bài 10 (5 điểm): Cho hình thoi có cạnh bằng 241cm, chiều cao bằng 120cm. Tính các góc của
hình thoi.
Cách giải
Kết quả

(4)

...
(1)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRÀ VINH
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GII TỈNH
GII TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO
M 2014
n Toán Lớp 9 Trung học cơ sở
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 16/01/2014
i 1 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức sau:
A =
2 x 9 x 3 2 x 1 1 x
:
9 x
x 5 x 6 x 2 3 x
, với x=
2 1 3
3 5
ch giải Kết quả
i 2 (5 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
A =
o o o o o
o o o
2 cos15 25' 3 1 cos65 13'sin15 12 ' cos31 33'sin18
20 '
3
sin15 25' cos12 12'sin 42 20'
2
ch giải Kết quả
i 3 (5 điểm): Bốn đội y cày gồm 36 y làm việc trên bn cánh đồng diện tích bằng
nhau. Đội I hoàn thành trong 4 ngày, đội II hoàn thành trong 6 ngày, đội III hoàn thành trong 10
ngày, đi IV hoàn thành trong 12 ngày. Giả sử năng suất của mi máy bằng nhau. nh số máy
của mi đội.
Đề thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học lớp 9 năm 2013-2014 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học lớp 9 năm 2013-2014 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Tin học lớp 9 năm 2013-2014 9 10 624