Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG môn Tin

Được đăng lên bởi giangcm1986
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD – ĐT AN GIANG

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Khóa ngày: 14/12/2014
SBD:………PHÒNG: ….
Môn thi: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 03 bài thi, bài thi được lưu vào đĩa với tên Bai1.pas, Bai2.pas, Bai3.pas
Bài 1: (6 điểm)
Daõy Fibonaci laø daõy soá tuaân theo qui luaät sau:
F[1]=1;
F[2]=1;
F[i]=F[i-1]+F[i-2] vôùi (i>=3);
Em haõy vieát chöông trình taïo ra 1 daõy soá fibonaci goàm coù n phaàn töû
(0<n<47) vaø xuaát ra phaàn töû thöù k (0<k<=n) cuûa daõy.
Döõ lieäu vaøo: Soá nguyeân n, k coù giôùi haïn theo ñeà baøi.
Keát quaû ra: Daõy soá fibonaci goàm n phaàn töû vaø phaàn töû thöù k cuûa daõy.
Ví dụ:
Döõ lieäu ra
Bài 2: ( 9 Döõ lieäu vaøo
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
Viết N = 20
1597 2584 4181 6765
trình cho
nhập một
610
n
số K = 15
bàn phím và thực hiện:
a. Sắp xếp và in dãy số vừa nhập theo thứ tự giảm dần.
b. In ra phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong dãy.
c. In ra các số chính phương có trong dãy.
d. Một phần tử của dãy được xem là phần tử chính nếu nó xuất hiện [

điểm)
chương
phép
dãy gồm
nguyên từ

n
] (n div 2) lần trở
2

lên. Hãy kiểm tra và in ra phần tử chính (nếu có).
Ví dụ: Với n = 6 cho phép nhập một dãy gồm 6 số.
Nếu nhập dãy số: -5; -2; 0; -2; 4; -2
a. Cho kết quả là: 4; 0; -2; -2; -2; -5
b. Phan tu can tim : -5.
c. Phan tu chinh phuong: 0; 4
d. Phan tu chinh là : -2 (Vì -2 xuất hiện 3 lần trong dãy có 6 phần tử)
Bài 3: (5 điểm) Biến đổi xâu
Cho xâu kí tự St có N kí tự được lấy từ tập các ký tự ’a’...’z’, ’A’...’Z’, ’0’...’9’
(0 < N ≤ 255). Phép biến đổi xâu (p, q) (1 ≤ p, q ≤ N) được thực hiện bằng cách hoán đổi
ký tự ở vị trí p với ký tự ở vị trí q trong xâu St. Ví dụ: cho Xâu St = ’abcdefgh’ và phép
biến đổi xâu (3, 5) thì ta có xâu St mới là: ’abedcfgh’.
Thực hiện lần lượt K phép biến đổi xâu (p 1, q1), (p2, q2), ..., (pk, qk) trên xâu St thì
sẽ thu được một xâu mới (1 ≤ K ≤ 50).
Yêu cầu: Hãy tìm xâu St sau khi thực hiện lần lượt K phép biến đổi xâu.
Dữ liệu vào: Nhập xâu ký tự St, số K và các cặp số (p 1, q1), (p2, q2), ..., (pk, qk) từ bàn
phím.
Dữ liệu ra: In ra màn hình xâu St sau khi thực hiện xong K phép biến đổi xâu.
Ví dụ: Nhập vào từ bàn phím xâu St = ’abcdefgh’ và K = 3, p 1 = 3, q1 = 5, p2 = 4, q2 = 1,
p3 = 3, q3 = 6. Kết quả in ra màn hình: ’dbfacegh’

Đáp án và biểu điểm
Bài 1: (6 điểm)
Program fibonaci;
Uses crt;
Var s,n,x,y,k,tam,i:word;
Begin
Clrscr;
Write(’nhap n:’);readln(n);
While (n<0) or (n>=47) do begin write(’Nhap lai n:’);readln(n);end;
Write(’Nh...
SỞ GD – ĐT AN GIANG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Khóa ngày: 14/12/2014
Môn thi: TIN HỌC
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
Đề thi gồm 03 bài thi, bài thi được lưu vào đĩa với tên Bai1.pas, Bai2.pas, Bai3.pas
Bài 1: (6 điểm)
Daõy Fibonaci laø daõy soá tuaân theo qui luaät sau:
F[1]=1;
F[2]=1;
F[i]=F[i-1]+F[i-2] vôùi (i>=3);
Em haõy vieát chöông trình taïo ra 1 daõy soá fibonaci goàm coù n phaàn töû
(0<n<47) vaø xuaát ra phaàn töû thöù k (0<k<=n) cuûa daõy.
Döõ lieäu vaøo: Soá nguyeân n, k coù giôùi haïn theo ñeà baøi.
Keát quaû ra: Daõy soá fibonaci goàm n phaàn töû vaø phaàn töû thöù k cuûa daõy.
Ví dụ:
Bài 2: ( 9 điểm)
Viết chương
trình cho phép
nhập một dãy gồm
n số nguyên từ
bàn phím và thực hiện:
a. Sắp xếp và in dãy số vừa nhập theo thứ tự giảm dần.
b. In ra phần tử có giá trị tuyệt đối lớn nhất trong dãy.
c. In ra các số chính phương có trong dãy.
d. Một phần tử của dãy đưc xem là phần tử chính nếu nó xuất hiện [
2
n
] (n div 2) lần trở
lên. Hãy kiểm tra và in ra phần tử chính (nếu có).
Ví dụ: Với n = 6 cho phép nhập một dãy gồm 6 số.
Nếu nhập dãy số: -5; -2; 0; -2; 4; -2
a. Cho kết quả là: 4; 0; -2; -2; -2; -5
b. Phan tu can tim : -5.
c. Phan tu chinh phuong: 0; 4
d. Phan tu chinh là : -2 (Vì -2 xuất hiện 3 lần trong dãy có 6 phần tử)
Bài 3: (5 điểm) Biến đổi xâu
Cho u kí t St có N kí t được ly t tập các ký t a’...z’, A’...Z’, 0’...’9
(0 < N 255). Phép biến đổi xâu (p, q) (1 ≤ p, q ≤ N) được thực hiện bằng cách hoán đổi
tự vị trí p với tự vị trí q trong xâu St.dụ: cho Xâu St = abcdefgh’ phép
biến đổi xâu (3, 5) thì ta có xâu St mới là: ’abedcfgh’.
Thực hiện lần lượt K phép biến đổi xâu (p
1
, q
1
), (p
2
, q
2
), ..., (p
k
, q
k
) trên xâu St thì
sẽ thu được một xâu mới (1 ≤ K ≤ 50).
Yêu cầu: Hãy tìm xâu St sau khi thực hiện lần lượt K phép biến đổi xâu.
Dữ liệu vào: Nhập xâu tự St, s K các cặp số (p
1
, q
1
), (p
2
, q
2
), ..., (p
k
, q
k
) từ bàn
phím.
Dữ liệu ra: In ra màn hình xâu St sau khi thực hiện xong K phép biến đổi xâu.
dụ: Nhập vào từ bàn phím xâu St = ’abcdefgh’ và K = 3, p
1
= 3, q
1
= 5, p
2
= 4, q
2
= 1,
p
3
= 3, q
3
= 6. Kết quả in ra màn hình: ’dbfacegh’
Döõ lieäu vaøo Döõ lieäu ra
N = 20
K = 15
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987
1597 2584 4181 6765
610
SBD:………PHÒNG: ….
Đề thi HSG môn Tin - Trang 2
Đề thi HSG môn Tin - Người đăng: giangcm1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi HSG môn Tin 9 10 512