Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi mạng máy tính

Được đăng lên bởi Gustave Phạm
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 947 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
Km10 Đường Nguyễn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website:  E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn

NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: MẠNG MÁY TÍNH
Số tín chỉ : 3
SỬ DỤNG CHO NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA
1/ Trong quá trình truyền thông, các thực thể trong mạng máy tính khi trao đổi thông tin với
nhau phải tuân theo
a Không liên kết
b Tập các dịch vụ.
c Liên kết.
d Tập các quy tắc quy ước.
2/ Kết nối các máy tính lại với nhau thành mạng với mục đích
a
Chia sẻ tài nguyên, chinh phục khoảng cách và nâng cao độ tin cậy của mạng.
b
Cung cấp đa dịch vụ, đa phương tiện.
c
Đơn giản hoá thiết kế mạng.
d
Đáp ứng nhu cầu người sử dụng.
3/ Trong mạng hình STAR, khi một máy tính có sự cố thì
a
Toàn bộ hệ thống ngừng hoạt động.
b
Không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.
c
Chỉ ngừng hoạt động máy tính đó.
d
Chỉ ngừng hoạt động một vài máy tính.
4/ Mạng kiểu điểm- điểm gọi là mạng
a
Lưu và gửi tiếp (Store - and - Forward) ?.
b
Chuyển mạch kênh.
c
Chuyển mạch gói.
d
Chuyển tiếp khung.
5/ Loại cáp xoắn đôi phổ biến nhất được sử dụng trong các mạng LAN là
a
UTP (10BaseT).
b
10 Base T
c
Cấp đồng trục.
d
Cấp sợi quang
6/ Thông tin điều khiển bao gồm
a
Địa chỉ nguồn và đích, mã phát hiện lỗi và các thông tin điều khiển khác.
b
Gói tin.
c
Thông báo.
d
Datagram.
7/ Cáp nối có khoảng cách xa, sử dụng Repeater để
a
Khuếch đại tín hiệu.
b
Giảm độ trễ.
c
Triệt tiếng vọng.
1

d

Chống suy hao

8/ Mạng máy tính là
a
Các máy tính kết nối với nhau bằng đường truyền vật lý.
b
Các máy tính trao đổi thông tin với nhau tuân theo tập giao thức.
c
Các máy tính kết nối với nhau bằng các đường truyền vật lý và hoạt động theo một
kiến trúc mạng xác định
d
Các máy tính kết nối với nhau chia sẻ nguồn thông tin chung.
9/ Mục tiêu kết nối máy tính thành mạng là
a
Chia sẻ tài nguyên mạng, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
b
Chia sẻ phần cứng, phần mềm, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
c
Chia sẻ thông tin, nâng cao độ tin cậy, chinh phục khoảng cách.
d
Cung cấp các dịch vụ mạng đa dạng, chia sẻ tài nguyên, nâng cao độ tin cậy, chinh
phục khoảng cách và giảm bớt các chi phí về đầu tư .
10/ Xu hướng phát triển các dịch vụ mạng máy tính là
a
Cung cấp các dịch vụ truy nhập vào các nguồn thông tin ở xa
b
Phát triển các dịch vụ truyền số liệu
c
Xu hướng phát triển các dịch vụ giải trí trực tuyến (Online) hiện đại.
d
Phát triển các dịch vụ thoại.
11/ Các mạng máy tính được thiết kế và cài đặt theo quan...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
Km10 Đường Nguyn Trãi, Hà Đông-Hà Tây
Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587
Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn
NGÂN HÀNG ĐỀ THI
Môn: MNG MÁY TÍNH
S tín ch : 3
S DNG CHO NGÀNH QUN TR KINH DOANH
H ĐẠI HC T XA
1/ Trong quá trình truyn thông, các thc th trong mng máy tính khi trao đổi thông tin vi
nhau phi tuân theo
a Không liên kết
b Tp các dch v.
c Liên kết.
d Tp các quy tc quy ước.
2/ Kết ni các máy tính li vi nhau thành mng vi mc đích
a Chia s tài nguyên, chinh phc khong cách và nâng cao độ tin cy ca mng.
b Cung cp đa dch v, đa phương tin.
c Đơn gin hoá thiết kế mng.
d Đáp ng nhu cu người s dng.
3/ Trong mng hình STAR, khi mt máy tính có s c thì
a Toàn b h thng ngng hot động.
b Không nh hưởng đến hot động ca h thng.
c Ch ngng hot động máy tính đó.
d Ch ngng hot động mt vài máy tính.
4/ Mng kiu đim- đim gi là mng
a Lưu và gi tiếp (Store - and - Forward) ?.
b Chuyn mch kênh.
c Chuyn mch gói.
d Chuyn tiếp khung.
5/ Loi cáp xon đôi ph biến nht được s dng trong các mng LAN là
a UTP (10BaseT).
b 10 Base T
c Cp đồng trc.
d Cp si quang
6/ Thông tin điu khin bao gm
a Địa ch ngun và đích, mã phát hin li và các thông tin điu khin khác.
b Gói tin.
c Thông báo.
d Datagram.
7/ Cáp ni có khong cách xa, s dng Repeater để
a Khuếch đại tín hiu.
b Gim độ tr.
c Trit tiếng vng.
1
Đề thi mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi mạng máy tính - Người đăng: Gustave Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề thi mạng máy tính 9 10 809