Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Được đăng lên bởi Anh Minh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐỀ THI MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thời gian: 90 phút
Đề 2
Câu 1: Cho cơ sở dữ liệu gồm các quan hệ
CANBO(MSCB, HoTenCB, TenDV, TenCQ)
DETAI(MSDT, CapDT, TenDT, KinhPhiDT, NamBD, NamKT, MSCBCN)
THANHVIEN(MSCB, MSDT, NhiemVu)
Trong đó ý nghĩa của các thuộc tính là:
MSCB: mã số cán bộ; MSCBCN: mã số cán bộ là chủ nhiệm đề tài; HoTenCB:
họ tên cán bộ; TenDV, TenCQ: tên đơn vị và tên cơ quan của cán bộ. MSDT:
mã số đề tài; CapDT: cấp của đề tài; TenDT: tên đề tài; KinhPhiDT: kinh
phí của đề tài; NamBD, NamKT: năm bắt đầu và năm kết thúc của đề tài;
NhiemVu: nhiệm vụ của cán bộ là thành viên tham gia đề tài (không là chủ
nhiệm).
I. Xác định khóa chính, khóa ngoại của các quan hệ trên. Mô tả ràng buộc
toàn vẹn tham chiếu giữa các quan hệ trên. Lưu ý giả thiết: Mỗi đề tài có
một cán bộ làm chủ nhiệm và có thể có nhiều cán bộ khác là thành viên; Mỗi
cán bộ có thể tham gia nhiều đề tài. Thuộc tính MSCBCN chính là MSCB
của cán bộ làm chủ nhiệm đề tài. Một cán bộ có thể làm chủ nhiệm nhiều
đề tài. Cơ quan chủ trì chính là cơ quan của cán bộ làm chủ nhiệm đề tài.
II. Dùng đại số quan hệ để thực hiện các truy vấn sau:
1) Cho biết mã số, họ tên, tên cơ quan của các thành viên tham gia đề tài
mã số “B2007-01”.
2) Lập danh sách gồm mã số và họ tên của cán bộ thuộc cơ quan tên là “Đại
học Bách Khoa Hà Nội” mà đã từng làm chủ nhiệm đề tài nhưng chưa chủ
trì đề tài nào có kinh phí >= 100 (triệu đồng).
3) Cho biết mã số và tên của đề tài có kinh phí nhỏ nhất.
1

III. Dùng ngôn ngữ SQL để thực hiện các truy vấn sau:
1) Lập danh sách các đề tài thuộc cơ quan chủ trì tên là “Đại học Bách Khoa
Hà Nội” mà cần hoàn thành vào năm 2011. Danh sách gồm mã số, tên đề
tài, kinh phí, tên chủ nhiệm đề tài, năm bắt đầu của đề tài.
2) Lập danh sách gồm mã số và họ tên của cán bộ thuộc cơ quan tên là “Đại
học Bách Khoa Hà Nội” mà đã từng là thành viên đề tài nhưng chưa làm
chủ nhiệm của đề tài nào.
3) Cho biết mã số và tên của của đề tài có kinh phí nhỏ nhất trong số những
đề tài có năm kết thúc là 2011.
4) Lập danh sách thống kê tổng số đề tài kết thúc năm 2011 thuộc từng cơ
quan.
Câu 2:
Cho lược đồ quan hệ α =< U, F >, U = A B C D E G I K
F = {A → CE, G → D, K → G, AK → IB, EI → B}
1) Tìm tất cả các khóa của lược đồ quan hệ α.
2) Kiểm tra dạng chuẩn 3 của lược đồ quan hệ α.
3) Tìm một phủ tối thiểu của F.
4) Chuẩn hóa lược đồ quan hệ α thành 3NF. Kiểm tra xem phép tách lược
đồ quan hệ α theo kết quả chuẩn hóa này là phép tách có kết nối - không
mất mát thông tin hay không?

2

...
ĐỀ THI MÔN SỞ DỮ LIỆU
Thời gian: 90 phút
Đề 2
Câu 1: Cho sở dữ liệu gồm các quan hệ
CANBO(MSCB, HoTenCB, TenDV, TenCQ)
DETAI(MSDT, CapDT, TenDT, KinhPhiDT, NamBD, NamKT, MSCBCN)
THANHVIEN(MSCB, MSDT, NhiemVu)
Trong đó ý nghĩa của các thuộc tính là:
MSCB: số cán bộ; MSCBCN: số cán b ch nhiệm đề tài; HoTenCB:
họ tên cán bộ; TenDV, TenCQ: tên đơn vị và tên quan của cán bộ. MSDT:
số đề tài; CapDT: cấp của đề tài; TenDT: tên đề tài; KinhPhiDT: kinh
phí của đề tài; NamBD, NamKT: năm bắt đầu và năm kết thúc của đề tài;
NhiemVu: nhiệm vụ của cán bộ thành viên tham gia đề tài (không chủ
nhiệm).
I. Xác định khóa chính, khóa ngoại của các quan hệ trên. tả ràng buộc
toàn vẹn tham chiếu giữa các quan hệ trên. Lưu ý giả thiết: Mỗi đề tài
một cán b làm ch nhiệm và thể nhiều cán b khác thành viên; Mỗi
cán b thể tham gia nhiều đề tài. Thuộc tính MSCBCN chính MSCB
của cán bộ làm ch nhiệm đề tài. Một cán b thể làm ch nhiệm nhiều
đề tài. quan ch trì chính quan của cán bộ làm ch nhiệm đề tài.
II. Dùng đại số quan hệ để thực hiện các truy vấn sau:
1) Cho biết số, họ tên, tên quan của các thành viên tham gia đề tài
số “B2007-01”.
2) Lập danh sách gồm số và họ tên của cán b thuộc quan tên “Đại
học Bách Khoa Nội” đã từng làm ch nhiệm đề tài nhưng chưa ch
trì đề tài nào kinh phí >= 100 (triệu đồng).
3) Cho biết số và tên của đề tài kinh phí nhỏ nhất.
1
ĐỀ THI MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU - Trang 2
ĐỀ THI MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU - Người đăng: Anh Minh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ THI MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU 9 10 695