Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn Hệ Điều Hành

Được đăng lên bởi xitinrita9x
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 7153 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Câu 1 : Ý tưởng của chiến lược đề phòng deadlock (prevention) là :
a. định kỳ kiểm tra xem hệ thống có deadlock không, nếu có tìm cách chữa trị.
b. mỗi lần có yêu cầu cấp phát tài nguyên, hệ thống sẽ kiểm tra xem nếu cấp phát thì hệ
thống có nguy cơ bị deadlock không, nếu có thì không cấp phát.
c. dùng cơ chế cấp phát tài nguyên sao cho về nguyên tắc hệ thống sẽ không bị deadlock.
d. phớt lờ, hy vọng là deadlock sẽ không xảy ra.
Câu 2 :
a.
b.
c.
d.

Trong một máy tính,
Chỉ cho phép chạy từng hệ điều hành tại từng thời điểm.
Có thể cài đặt nhiều hệ điều hành.
Chỉ cài đặt và chạy được 1 hệ điều hành tại từng thời điểm.
Có thể có nhiều hệ điều hành cùng chạy theo dạng phân cấp : HĐH này chạy trên nền của
HĐH khác.

Câu 3 :
a.
b.
c.
d.

Hệ điều hành Linux là :
Hệ điều hành đơn nhiệm (mono-process).
Hệ điều hành đa nhiệm (multi-process).
Hệ điều hành đa nhiệm đa luồng (multi-process multi-thread)
Hệ điều hành đa nhiệm đa luồng và đa người dùng (multi-process multi-thread và multiuser)

Câu 4 : "Trojan horse" là :
a. 1 đoạn code ký sinh (inject) vào ứng dụng để khi ứng dụng được kích hoạt, nó sẽ kích hoạt
theo.
b. 1 chương trình độc lập nhưng có tên hấp dẫn hay được để ở vị trí thuận lợi hầu dễ dàng được
kích hoạt bởi người dùng.
c. cả 2 câu a. và b. đều đúng.
d. cả 2 câu a. và b. đều sai.
Câu 5 : Process mono-thread là :
a. Một chương trình đang thực thi dùng giải thuật tuần tự.
b. Một luồng thi hành tuần tự các lệnh truy xuất dữ liệu của không gian làm việc của chính
process đó.
c. cả 2 câu a. và b. đều đúng.
d. cả 2 câu a. và b. đều sai.
Câu 6 :
a.
b.
c.
d.

Khi gọi lệnh để tạo thread mới, ta phải cung cấp :
tên file chương trình mà thread mới chạy cùng thông số hàng lệnh cho chương trình.
tên hàm mà thread mới chạy cùng đối số của hàm.
không cần cung cấp gì cả vì thread mới sẽ kế thừa thông tin của thread cha.
tùy yêu cầu cụ thể mà ta có thể dùng a. hoặc b. hoặc c.

Câu 7 :
a.
b.
c.
d.

Trong Linux, mỗi process có thể được gán 1 chỉ số quyền ưu tiên theo ý nghĩa :
process có chỉ số cao được ưu tiên chạy hơn process có chỉ số thấp.
process có chỉ số thấp được ưu tiên chạy hơn process có chỉ số cao.
HĐH chưa xử lý ưu tiên theo chỉ số quyền ưu tiên của các process.
tùy thuộc vào chế độ làm việc mà 1 trong 3 câu trên sẽ đúng.

Câu 8 : Hệ điều hành (HĐH) là :
a. 1 máy luận lý (ảo).
b. 1 tập các module phần mềm quản lý các tài nguyên của máy.
c. cả 2 câu a. và b. đều đúng.
d. cả 2 câu a. và b. đều sai.
Câu 9 :
a.
b.
c.
d.

Trong một máy có n CPU vật lý thì :
1 pro...
Câu 1 : Ý tưởng ca chiến lược đ phòng deadlock (prevention) là :
a. đnh k kim tra xem h thng có deadlock không, nếu có tìm cách cha tr .
b. mi ln yêu cu cp phát tài nguyên, h thng s kim tra xem nếu cp phát thì h
thng có nguy c bơ deadlock không, nếu có thì không cp phát.
c. dùng c chơ ế cp phát tài nguyên sao cho v nguyên tc h thng s không b deadlock.
d. pht l, hy vng là deadlock s không xy ra.
Câu 2 : Trong mt máy tính,
a. Ch cho phép chy tng h iđ u hành ti tng thi iđ m.
b. Có th cài đt nhiu h iđu hành.
c. Ch cài đt và chy đưc 1 h iđu hành ti tng thi iđm.
d. th nhiu h iđ u hành cùng chy theo dng phân cp : H H này chĐ y trên nn ca
H H khác.Đ
Câu 3 : H iđu hành Linux là :
a. H iđu hành n nhiđơ m (mono-process).
b. H iđu hành a nhiđ m (multi-process).
c. H iđu hành a nhiđ m a luđ ng (multi-process multi-thread)
d. H iđ u hành a nhiđ m a luđ ng a ngđ ười dùng (multi-process multi-thread và multi-
user)
Câu 4 : "Trojan horse" là :
a. 1 ođ n code sinh (inject) vào ng dng đ khi ng dng đưc kích hot, s kích hot
theo.
b. 1 ch ng trươ ình đc lp nh ng có tên hư p dn hay đưc đ v trí thun li hu d dàng đưc
kích hot bi người dùng.
c. c 2 câu a. và b. đu úng.đ
d. c 2 câu a. và b. đu sai.
Câu 5 : Process mono-thread là :
a. Mt ch ng trươ ình ang thđ c thi dùng gii thut tun t .
b. Mt lung thi hành tun t các lnh truy xut d liu ca không gian làm vic ca chính
process ó.đ
c. c 2 câu a. và b. đu úng.đ
d. c 2 câu a. và b. đu sai.
Câu 6 : Khi gi lnh đ to thread mi, ta phi cung cp :
a. tên file ch ng trươ ình mà thread mi chy cùng thông s hàng lnh cho ch ng trươ ình.
b. tên hàm mà thread mi chy cùng đi s ca hàm.
c. không cn cung cp gì c vì thread mi s kế tha thông tin ca thread cha.
d. tùy yêu cu c th mà ta có th dùng a. hoc b. hoc c.
Câu 7 : Trong Linux, mi process có th đưc gán 1 ch s quyn u tiên theo ư ý ngh a :ĩ
a. process có ch s cao đưc u tiên chư y h n process có chơ s thp.
b. process có ch s thp đưc u tiên chư y h n process có chơ s cao.
c. H H ch a xĐ ư u tiên theo chư s quyn u tiên cư a các process.
d. tùy thuc vào chế đ làm vic mà 1 trong 3 câu trên s úng.đ
Câu 8 : H iđu hành (H H) là : Đ
a. 1 máy lun lý (o).
b. 1 tp các module phn mm qun lý các tài nguyên ca máy.
c. c 2 câu a. và b. đu úngđ .
d. c 2 câu a. và b. đu sai.
Câu 9 : Trong mt máy có n CPU vt lý thì :
a. 1 process multi-thread có th chy trên nhiu CPU đng thi.
b. 1 process multi-thread ch chy trên 1 CPU duy nht.
c. 1 process multi-thread có th chy trên nhiu CPU.
d. s process không đưc ln h n sơ CPU trong máy.
Đề thi môn Hệ Điều Hành - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn Hệ Điều Hành - Người đăng: xitinrita9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề thi môn Hệ Điều Hành 9 10 262