Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi môn lập trình C trên Windows

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI MÔN LẬP TRÌNH C TRÊN WINDOWS
Đề thi mẫu số 1
Thời gian: 60 phút. Được phép sử dụng tài liệu.
Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày (phân tích) tổng quát các đặc điểm chính của các ứng 
dụng trên MS Windows.
Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày mô hình thể hiện quy trình nạp và zoom ảnh bitmap? Giải 
thích mô hình (các hàm) thông qua cơ chế thao tác và thể hiện các đối tượng đồ 
họa trên MS Windows.
Câu 3.  Anh (chị) hãy giải thích đoạn code dưới đây, bằng cách cho biết mục đích của 
chương trình là gì, thể hiện qua các hàm, biến được cài đặt như thế nào; quy 
trình khi chương trình thực thi trong thực tế ra sao?

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM 
lParam)
{
int wmId, wmEvent;
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc;
switch (message) 
{
case WM_COMMAND:
wmId    = LOWORD(wParam); 
wmEvent = HIWORD(wParam); 
switch (wmId)
{

case IDM_GETTEXT:
if(DialogBox(hInst, (LPCTSTR)IDD_GETTEXT, hWnd, 
(DLGPROC)GetText)==IDOK)
InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
break;
case IDM_EXIT:
DestroyWindow(hWnd);
break;
default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
break;
case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
RECT rt;
GetClientRect(hWnd, &rt);
DrawText(hdc, szContent, strlen(szContent), &rt, uAlignment);
EndPaint(hWnd, &ps);
break;
case WM_DESTROY:
PostQuitMessage(0);
break;
default:

return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
}
return 0;
}

LRESULT CALLBACK GetText(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM 
lParam)
{
switch (message)
{
case WM_INITDIALOG:
uAlignment = 0; // uAlignment là một biến toàn cục kiểu UINT
CheckDlgButton(hDlg, IDC_SINGLELINE, BST_CHECKED);
CheckRadioButton(hDlg, IDC_TOP, IDC_BOTTOM, IDC_VCENTER);
CheckRadioButton(hDlg, IDC_LEFT, IDC_RIGHT, IDC_CENTER);
return TRUE;
case WM_COMMAND:
switch(LOWORD(wParam))
{
case IDC_SINGLELINE:
if(IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC_SINGLELINE)==BST_CHECKED)
{
CheckDlgButton(hDlg, IDC_SINGLELINE, BST_UNCHECKED);

EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_TOP), FALSE);
EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_VCENTER), FALSE);
EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_BOTTOM), FALSE);
}
else
{
CheckDlgButton(hDlg, IDC_SINGLELINE, BST_CHECKED);
EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_TOP), TRUE);
EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_VCENTER), TRUE);
EnableWindow(GetDlgItem(hDlg, IDC_BOTTOM), TRUE);
}
break;
case IDC_TOP:
case IDC_VCENTER:
case IDC_BOTTOM:
CheckRadioButton(hDlg, IDC_TOP, IDC_BOTTOM, 
LOWORD(wParam));
break;
case IDC_LEFT:
case IDC_CENTER:
case IDC_RIGHT:
CheckRadioButton(hDlg, IDC_LEFT, IDC...
ĐỀ THI MÔN LP TRÌNH C TRÊN WINDOWS
Đề thi mu s 1
Thi gian: 60 phút. Được phép s dng tài liu.
Câu 1. Anh (ch) hãy trình bày (phân tích) tng quát các đặc đim chính ca các ng
dng trên MS Windows.
Câu 2. Anh (ch) hãy trình bày mô hình th hin quy trình np và zoom nh bitmap? Gii
thích mô hình (các hàm) thông qua cơ chế thao tác và th hin các đối tượng đ
ha trên MS Windows.
Câu 3. Anh (ch) hãy gii thích đon code dưới đây, bng cách cho biết mc đích ca
chương trình là gì, th hin qua các hàm, biến được cài đặt như thế nào; quy
trình khi chương trình thc thi trong thc tế ra sao?
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM
lParam)
{
int wmId, wmEvent;
PAINTSTRUCT ps;
HDC hdc;
switch (message)
{
case WM_COMMAND:
wmId = LOWORD(wParam);
wmEvent = HIWORD(wParam);
switch (wmId)
{
Đề thi môn lập trình C trên Windows - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi môn lập trình C trên Windows - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi môn lập trình C trên Windows 9 10 650