Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC

Được đăng lên bởi pvthinh20
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2030 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
TRUNG TÂM TNTH HOÁ HỌC

ĐỀ THI NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC
HỆ Trung Cấp
Thời gian làm bài: 90 phút
(Sinh viên được phép tham khảo tài liệu)
Đề 1
Câu 1:
Vẽ cấu trúc phân tử 2D và 3D sau đây và gọi tên theo tiêu chuẩn IUPAC

Câu 2:
Hiệu suất kim loại bám trên bề mặt chi tiết mạ ở các cường độ dòng điện khác
nhau trong công nghệ mạ điện:
Mẫu
Cường độ dòng điện
(A)
Độ chuyển hoá

1

2

3

4

5

6

7

0.4

1.3

3.2

3.9

4.1

4.8

5.7

0.19

0.273

0.356

0.518

0.671

0.757

0.878

Hãy vẽ biểu đồ và viết phương trình hồi quy tuyến tính dạng Y = a + b.X

Câu 3:
Hãy thiết lập bảng điểm sau đây bằng công cụ Excel:
1

Bảng Kết Quả Lớp A
STT
1
2
3
4
5

Họ và Tên
Nguyễn Văn A
Trần Văn Bảo
Trịnh Thanh Hùng
Cao Minh Quang
Trần Thảo

Môn A
9.0
2.5
8.8
5.5
6.7

Môn B
8.0
4.0
8.5
5.7
7.0

Môn C
6.8
5.0
9.6
6.0
5.9

TB Môn

Xếp loại

Xếp hạng

Điều kiện xếp loại:
-

Điểm < 5 : Yếu

-

5 ≤ Điểm < 7 : TB

-

7 ≤ Điểm ≤ 8 : Khá

-

Điểm > 8 : Giỏi

Câu 4:
Giải hệ phương trình sau đây bằng Excel:
3x -5y + 5z = 27
3x +2y – 3z = -3
x + 4y + 6z = 5

Câu 5:
Giải phương trình bậc hai sau đây bằng Excel:
X2 + 5X - 6 = 0

Câu 6 :
Vẽ quy trình công nghệ sau đây bằng công cụ MS Visio

2

Câu 7:
Thuyết trình các phần ở trên bằng công cụ Powerpoint.
Nội dung gồm có:
-

1 slide chuẩn (slide master) chứa các nội dung ở trên

-

Mỗi nội dung có 2 Slide: 1 slide chứa nội dung ở từng phần trên, 1
slide giới thiệu về nội dung đó (tự giới thiệu ngắn gọn).

-

Mỗi phần slide nội dung được link với nội dung ở slide chuẩn (slide
master).

-

Chèn số trang slide và tiêu đề ở cuối slide.

-

Sử dụng các hiệu ứng chuyển trang và chuyển đối tượng tự do.

3

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
TRUNG TÂM TNTH HOÁ HỌC

ĐỀ THI NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC
HỆ Trung Cấp
Thời gian làm bài: 90 phút
(Sinh viên được phép tham khảo tài liệu)
Đề 2
Câu 1:
Vẽ cấu trúc phân tử 2D và 3D sau đây và gọi tên theo tiêu chuẩn IUPAC

Câu 2:
Hiệu suất kim loại bám trên bề mặt chi tiết mạ ở các cường độ dòng điện khác
nhau trong công nghệ mạ điện:
Mẫu
Cường độ dòng điện
(A)
Độ chuyển hoá

1

2

3

4

5

6

7

0.4

1.3

3.2

3.9

4.1

4.8

5.7

0.18

0.263

0.376

0.518

0.671

0.757

0.878

Hãy vẽ biểu đồ và viết phương trình hồi quy tuyến tính dạng Y = a + b.X

Câu 3:
Hãy thiết lập bảng điểm sau đây bằng công cụ Excel:

Bảng Kết Quả Lớp A
4

STT
1
2
3
4
5

Họ và Tên
Nguyễn Văn A
Trần Văn Bảo
Trịnh Thanh Hùng
Cao Minh Quang
Trần Thảo

Môn A
9.1
2.5
8.8
5.5...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM
TRUNG TÂM TNTH HOÁ HỌC
ĐỀ THI NĂM HỌC 2009-2010
MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC
HỆ Trung Cấp
Thời gian làm bài: 90 phút
(Sinh viên được phép tham khảo tài liệu)
Đề 1
Câu 1:
Vẽ cấu trúc phân tử 2D và 3D sau đây và gọi n theo tiêu chuẩn IUPAC
Câu 2:
Hiệu suất kim loại bám trên b mặt chi tiết mạ c cường độ dòng điện khác
nhau trong công nghệ mạ điện:
Mẫu 1 2 3 4 5 6 7
Cường độ dòng điện
(A)
0.4 1.3 3.2 3.9 4.1 4.8 5.7
Độ chuyển hoá 0.19 0.273 0.356 0.518 0.671 0.757 0.878
Hãy vẽ biểu đồ và viết phương trình hồi quy tuyến tính dạng Y = a + b.X
Câu 3:
Hãy thiết lập bảng điểm sau đây bằng công cụ Excel:
1
ĐỀ THI MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC - Người đăng: pvthinh20
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỀ THI MÔN : TIN HỌC TRONG HOÁ HỌC 9 10 610