Ktl-icon-tai-lieu

đề thi olympic cao đẳng 2010

Được đăng lên bởi Xuxu Huong Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SDNB
AHNA
DHNA
SHNB
LCTA
LDNA

112
126
128
136
138
168

154455.8
560
57341.09
390
79456.77
128
185117.8 686370.6
94478.66 94478.66
115520.5
6.885

A
D
L
S
T

hãng sản xuất
Acer
Dell
Lenovo
Sony
Toshiba
hãng sản xuất
Acer
Dell
Lenovo
Sony
Toshiba

HN
CT
DN

HN

chi nhánh
Hà nội
Cần thơ
đà nẵng

chi nhánh
CT
DN
456
458
622
618
688
686
1368
1379
568
566

455
619
689
1386
570

1386
456
622
1368
686
689
248
126
128
306
0

6.93
0.912
1.244
6.84
1.372
1.378

1379.07
455.088
620.756
1361.16
684.628
687.622

13.77
2

...
SDNB 112 154455.8 560 hãng sản xuất
AHNA 126 57341.09 390 A Acer
DHNA 128 79456.77 128 D Dell
SHNB 136 185117.8 686370.6 L Lenovo
LCTA 138 94478.66 94478.66 S Sony
LDNA 168 115520.5 6.885 T Toshiba
hãng sản xuất
Acer
Dell
Lenovo
Sony
Toshiba
đề thi olympic cao đẳng 2010 - Trang 2
đề thi olympic cao đẳng 2010 - Người đăng: Xuxu Huong Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đề thi olympic cao đẳng 2010 9 10 556