Ktl-icon-tai-lieu

Đề Thi trắc nghiệm mạng máy tính

Được đăng lên bởi utgnaoh1331
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 394 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)

Đề 3

Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................
Hướng dẫn làm bài:
Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

b

c

d

a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

b

c

d

a

b

c

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

d

a
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

b

c

d

a

b

c

d

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ĐỀ THI
1. Trong các mô hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
a. Terminal - Mainframe b. Peer - to - Peer
c. Remote Access
d. Client - Server
2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
a. 100
b. 10
c. 12
d. 1
3. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
a. Token Ring
b. Ethernet
c. ArcNet
d. FDDI
4. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
a. Subnet Mask
b. IP Address
c. DNS Server
d. Default Gateway
5. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application
b. Transport
c. Internet
d. Network Access
6. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
a. 2
b. 4
c. 6
d. 7
7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255.255.255.192
c. 255.255.255.240
d. 255.255.255.128
9. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việc dùng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
a. POST
b. DNS
c. HTTP
d. FTP
10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255
b. 192.168.25.141
c. 192.168.25.180
d. 192.168.25.143
11. Để kết nối trực tiếp hai máy tính với nhau ta có thể dùng:
a. Cross - Cable
b. Rollover Cable
c. Straight Cable
d. Không có loại nào
1

12. Trang thiết bị mạng trung tâm dùng để kết nối các máy tính trong mạng hình sao (STAR) là:
a. Switch/Hub
b. Router
c. Repeater
d. NIC
13. Nếu 4 PCs kết nối với nhau thông qua HUB, cần bao nhiêu địa chỉ IP cho 5 trang thiết bị mạng này?
a. 5
b. 4
c. 2
d. 1
14. Một mạng con lớp A mượn 21 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0
b. 255..255.192.0
c. 255.255.248.0
d. 255.255.255.248
15. Địa chỉ nào trong số những địa chỉ dưới đây là địa ch...
Trường Đại Học Công Nghệ Tng Tin
ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁYNH
Thời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)
Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................
Hướng dẫn làm bài:
Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.
BẢNG TRẢ LỜI
a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
1 11 21 31 41
2 12 22 32 42
3 13 23 33 43
4 14 24 34 44
5 15 25 35 45
6 16 26 36 46
7 17 27 37 47
8 18 28 38 48
9 19 29 39 49
10 20 30 40 50
ĐỀ THI
1. Trong các hình sau, mô hình nào là mô hình mạng được dùng phổ biến hiện nay:
a. Terminal - Mainframe b. Peer - to - Peer c. Remote Access d. Client - Server
2. bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?
a. 100 b. 10 c. 12 d. 1
3. ng nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?
a. Token Ring b. Ethernet c. ArcNet d. FDDI
4. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:
a. Subnet Mask b. IP Address c. DNS Server d. Default Gateway
5. Trong hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:
a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access
6. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?
a. 2 b. 4 c. 6 d. 7
7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:
a. Cấp địa chỉ choy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử
8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:
a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128
9. Dịch vụ nào cho phép tham chiếu host bằng tên thay cho việcng địa chỉ IP khi duyệt Internet?
a. POST b. DNS c. HTTP d. FTP
10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:
a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143
11. Để kết nối trực tiếp hai y tính với nhau ta thể dùng:
a. Cross - Cable b. Rollover Cable c. Straight Cable d. Không có loại nào
1
Đề 3
Đề Thi trắc nghiệm mạng máy tính - Trang 2
Đề Thi trắc nghiệm mạng máy tính - Người đăng: utgnaoh1331
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề Thi trắc nghiệm mạng máy tính 9 10 205