Ktl-icon-tai-lieu

Đề thực hành Excel

Được đăng lên bởi boymath59
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 378 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BẢNG THỐNG KÊ TIỀN THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN
Họ và
STT
Ngày đến
Tên
02/01/2014
1 Hổ Tùng
25/01/2014
2 Lê Hoa
20/01/2014
3 Trần Kiên
18/01/2014
4 Mỹ Mỹ
5 Nguyễn Dư 15/01/2014
10/01/2014
6 Lâm Tin
08/02/2014
7 Đỗ Ngọc
15/02/2014
8 Văn Thành
20/02/2014
9 Võ Công
28/02/2014
10 Đinh Lan

Ngày đi
06/01/2014
30/01/2014
26/01/2014
20/01/2014
22/01/2014
18/01/2014
14/02/2014
20/02/2014
22/02/2014
05/03/2014

BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG
Loại
đơn giá
chi phí
Phòng
phòng/ngày
phục vụ
A
300000
10%
B
250000
8%
C
200000
5%

Số
ngày
4
5
6
2
7
8
6
5
2
5

Mã
Tiền
phòn
thuê
g
A102 (
B202
B107
A201
C205
C106
C108
B201
A200
B110

1. Tính cột Số ngày = Ngày đi – Ngày đế

2. Dự vào tự đầu tiên của Mã phòng xác đ
3. Dự vào tự đầu tiên của Mã phòng xác đ
4. Tiền trả = Tiền thuê + Chi phí phục vụ
5. Tính tổng ba cột cuối của bảng.
6. Lưu bảng tính với tên THUEPHONG.X

KHÁCH SẠN
Chi chí
phục vụ

Tiền trả

t Số ngày = Ngày đi – Ngày đến.

tự đầu tiên của Mã phòng xác định Loại phòng để tính cột Tiền thuê = Đơn giá phòng /ngày * Số ngày.
tự đầu tiên của Mã phòng xác định Loại phòng để tính cột Chi phí phục vụ = Tiền thuê * Chi phí phục vụ
ả = Tiền thuê + Chi phí phục vụ.
ng ba cột cuối của bảng.
ng tính với tên THUEPHONG.XLS

...
BẢNG THỐNG KÊ TIỀN THUÊ PHÒNG KHÁCH SẠN
STT Ngày đi
1
Hổ Tùng 02/01/2014 06/01/2014 4 A102 (
2
Lê Hoa 25/01/2014 30/01/2014 5 B202
3
Trần Kiên 20/01/2014 26/01/2014 6 B107
4
Mỹ Mỹ 18/01/2014 20/01/2014 2 A201
5
Nguyễn Dư 15/01/2014 22/01/2014 7 C205
6
Lâm Tin 10/01/2014 18/01/2014 8 C106
7
Đỗ Ngọc 08/02/2014 14/02/2014 6 C108
8
Văn Thành 15/02/2014 20/02/2014 5 B201
9
Võ Công 20/02/2014 22/02/2014 2 A200
10
Đinh Lan 28/02/2014 05/03/2014 5 B110
BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG
A 300000 10%
B 250000 8%
C 200000 5%
5. Tính tổng ba cột cuối của bảng.
6. Lưu bảng tính với tên THUEPHONG.XLS
H
Tên
Ngày đến
S
ngày
phòn
g
Tin
thuê
1. Tính cột Số ngày = Ngày đi – Ngày đến.
Loại
Phòng
đơn giá
phòng/ngày
chi phí
phục vụ
2. Dự vào tự đầu tiên của Mã phòng xác định Loại phòng để tính cột Tiền thuê = Đơn giá phòng /ngày * Số ngày.
3. Dự vào tự đầu tiên của Mã phòng xác định Loại phòng để tính cột
4. Tiền trả = Tiền thuê + Chi phí phục vụ.
Đề thực hành Excel - Trang 2
Đề thực hành Excel - Người đăng: boymath59
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thực hành Excel 9 10 434