Ktl-icon-tai-lieu

Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại Học Lạc Hồng

Khoa Công Nghệ Thông Tin

ROUTING

PC1

PC2

PC3

PC4

Card
CROSS

IP Address
200.200.200.200
Subnet Mask 255.255.255.0
D.Gateway 200.200.200.1

200.200.200.1
255.255.255.0

222.222.222.1
255.255.255.0

222.222.222.222
255.255.255.0
222.222.222.1

Card
LAN

IP Address
Subnet Mask
D.Gateway

192.168.1.1
255.255.255.0

192.168.1.2
255.255.255.0

Không

Không

PC1 ping địa chỉ của PC4 : hệ thống sẽ thông báo lỗi Request Timeout
PC4 ping địa chỉ của PC1 : hệ thống sẽ thông báo lỗi Request Timeout

I/ STATIC ROUTE :
1. Cấu hình Router1( PC2) :
Vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Routing and Remote Access ->
click chuột phải lên tên máy tính chọn Configuration and Enable Routing and
Remote Access -> Next

Chọn Custom Configuration -> Next

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Chọn LAN Routing -> Next -> Finish

Chọn Yes để khởi động lại service

Trường Đại Học Lạc Hồng

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

Click dấu “ +” tại IP Routing . Click chuột phải lên Static Routing -> chọn New Static
Route

Trong mục Interface : chọn card LAN
Detination : gõ địa chỉ net ID card cross của máy PC3
Network mask : 255.255.255.0
Gateway : địa chỉ IP card LAN của máy PC3

Click chuột phải lên tên PC -> All Tasks -> Restart
2. Cấu hình Router2 ( PC3) :
Tương tự như cấu hình Router1 (PC2)
Thiết lập bảng chỉ đường :
Trong mục Interface : chọn card LAN
Detination : gõ địa chỉ net ID card cross của máy PC2
Network mask : 255.255.255.255
Gateway : địa chỉ IP card LAN của máy PC2 -> Restart

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

3. Kiểm tra :
Máy PC1 ping địa chỉ IP card Cross của máy PC3 hoặc PC4 và ngược lại . Ta thấy
đường truyền giữa 2 máy PC1 & PC2 đã thông với PC3 & PC4

Router1 : vào Start -> Run -> Cmd -> gõ Route print ->
222.222.222.0 đã được thiết lập

hiển thị con đường

Khoa Công Nghệ Thông Tin

II/ RIP : ( Xóa các Static Route đang có trên PC2 & PC3)
1. Cấu hình Router1 ( PC2 ) :
Click chuột phải lên General -> New Routing Protocol …

Chọn Rip version 2 for Internet Protocol -> OK

Trong IP Routing hệ thống sẽ có thêm RIP
Click chuột phải lên RIP -> New Interface

Trường Đại Học Lạc Hồng

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

Chọn card LAN -> OK -> OK

Click chuột phải lên RIP -> New Interface -> Chọn card CROSS -> OK -> OK
Click chuột phải lên tên máy tính -> All Tasks -> Restart
2. Cấu hình Router2 (PC3) :
Tương tự cấu hình Router1 ( PC2)
3. Kiểm tra :
Máy PC1 ping địa chỉ IP card Cross của máy PC...
Khoa Công Ngh Thông Tin Trường Đại Hc Lc Hng
Giáo trình th
c h
ành MCSA
ROUTING
PC1 PC2 PC3 PC4
Card
CROSS
IP Address
Subnet Mask
D.Gateway
200.200.200.200
255.255.255.0
200.200.200.1
200.200.200.1
255.255.255.0
222.222.222.1
255.255.255.0
222.222.222.222
255.255.255.0
222.222.222.1
Card
LAN
IP Address
Subnet Mask
D.Gateway
Không
192.168.1.1
255.255.255.0
192.168.1.2
255.255.255.0
Không
PC1 ping địa ch ca PC4 : h thng s thông báo li Request Timeout
PC4 ping địa ch ca PC1 : h thng s thông báo li Request Timeout
I/ STATIC ROUTE :
1. Cu hình Router1( PC2) :
Vào Start -> Programs -> Administrative Tools -> Routing and Remote Access ->
click chut phi lên tên y tính chn Configuration and Enable Routing and
Remote Access -> Next
Chn Custom Configuration -> Next
Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa 9 10 609