Ktl-icon-tai-lieu

Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa

Được đăng lên bởi Phước Hồ Văn
Số trang: 58 trang   |   Lượt xem: 2001 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

LOCAL USER & GROUP
1/ Tạo Local User :
B1 : Click phải chuột trên My Computer -> Manage -> System tools -> Local user and
group -> User

B2 : Click phải chuột trên User -> New User : Nhập tên User & password

+ User must change password at next logon : Mỗi lần đăng nhập hệ thống sẽ yêu cầu
user đổi lại password
+ User cannot change password : user không có quyền thay đổi password
+ Account is disabled : vô hiệu hóa tài khoản
B3: Vào Start -> Shutdown -> Log off Administrator -> OK
B4 : Logon User HaiYen : nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt + Del -> nhập tên User &
password -> OK

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

2/ Tạo Local Group :
B1 : Logon Administrator
B2 : Click phải chuột trên My Computer -> Manage -> System tools -> Local user and
group -> Groups
B3 : click phải chuột lên Groups chọn New Group
B4 : Trong ô Group Name gõ tên group -> Create -> Close

* Chọn những User làm thành viên của Group
B1 : Trong Groups -> click phải chuột lên group ChungMinh -> Properties -> Add ->
Chọn Advanced …

-> Find Now -> Chọn User làm thành viên của group ChungMinh

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

3/ Truy cập vào máy khác để sử dụng tài nguyên :

* Truy cập vào máy khác : Start -> run -> gõ địa chỉ IP máy truy cập đến hoặc gõ tên
máy

Xuất hiện hộp thoại -> khai báo User Name và Password của máy cần truy cập đến

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

LOCAL POLICY & LOCAL SECURITY POLICY
I/ Local Policy :
1. Mở cửa sổ Local Policy :
B1: Khởi động máy logon
Administrator -> Start -> run ,
gõ lệnh mmc -> OK

Xuất hiện màn hình Console1

Vào menu File -> Add / Remove Snap-in -> Add

Trong hộp thoại Add Standalone Snap-in -> Trượt thanh cuộn tìm Group Policy Object
Editor -> Add -> Finish -> Close -> OK
Sau khi làm xong vào menu File -> Save để lưu cửa sổ Local Policy.

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

2.Thực thi Policy trên User :
VD : Làm mất Control Panel
Vào Local Computer Policy -> User Configuration -> Administrative Templates ->
Control Panel -> chọn Prohibit access to the Control Panel

Click chuột phải trên Prohibit access to the Control Panel -> Properties -> chọn options
Enabled -> Apply -> OK

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Trường Đại Học Lạc Hồng

Sau mỗi lần chỉnh sửa Policy cần phải cập nhật Policy bằng cách vào Start -> run -> cmd
-> gõ lệnh gpupdate/force
3. Thực thi Policy trên Computer :
VD ...
Khoa Công Ngh Thông Tin Trường Đại Hc Lc Hng
Giáo trình th
c h
ành MCSA
LOCAL USER & GROUP
1/ To Local User :
B1 : Click phi chut trên My Computer -> Manage -> System tools -> Local user and
group -> User
B2 : Click phi chut trên User -> New User : Nhp tên User & password
+ User must change password at next logon : Mi ln đăng nhp h thng s yêu cu
user đổi li password
+ User cannot change password : user không có quyn thay đổi password
+ Account is disabled : vô hiu hóa tài khon
B3: Vào Start -> Shutdown -> Log off Administrator -> OK
B4 : Logon User HaiYen : nhn t hp phím Ctrl + Alt + Del -> nhp tên User &
password -> OK
Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa - Người đăng: Phước Hồ Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
58 Vietnamese
Dịch Vụ Mạng Microsoft Mcsa 9 10 896