Ktl-icon-tai-lieu

Điện toán di động

Được đăng lên bởi Ongvic Kute
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Dien thoai di dong
1.
Cong ty nao xay dung va phat trien he dieu hanh Android

*Android Inc.
Apple
Nokia
Google
2.
Android la gi?
*He dieu hanh may tinh
Ngon ngu lap trinh
Co so du lieu
He dieu hanh mobile
3.
Cong ty nao da mua lai Android
*Google
Apple
Nokia
Samsung
4.
Nhung dac trung nao la cua Android support
*Tat ca cac dap an deu dung
Da tac vu
Bluetooth
Video Calling
5.
Android duoc phat trien dua tren nen tang la ngon ngu nao sau day?
*Java
C#
VC++
C++

6.
Nhan cua Android xay dung dua tren nen tang cua:
*Linux kernel
Window kernel
Mac kernel
Hybrid kernel
7.
Ma bien dich nao duoc su dung khi compiler Android code
*Dex
AIC
DIC
APK
8.
Trong mot ung dung android, thu muc nao chua ma lap trinh Android code
*src/
res/
assets/
bin/
9.
Cong Bluetooth co duoc Android ho tro hoan toan khong?
*co
khong
chi nhan
chi gui
10. Dien cho du cau: ....xac dinh ky tu nhap vao dau tien se doi thanh chu hoa.
*Android:capitalize
Android:autotext
Android:digits
Android:singleLine

11. Mot man hinh lam viec ma nguoi su dung nhin thay tai mot thoi diem duoc
goi la
*Activity
Service
Gui
Application
12. Thanh phan nao ho tro viec truyen du lieu giua cac ung dung trong android
*Content
Application
Service
Resource
13. File .xml nao chua cac khai bao bien va du lieu cho lap trinh Android
*string.xml
web.xml
manifest.xml
text.xml
14. Android co kha nang chay truc tiep ma nguon java duoc khong?
*Khong
Co
Chay tren nen Web Browser
Chay trong mot ung dung nao do.
15. Moi mot ung dung lap trinh trong android duoc lap trinh dua tren ke thua lop
*Activity
GUI
Application
Class

16. Thu muc res/ trong ung dung cua android co nghia la
*Resource
Java Source code
application
static files
17. File R trong lap trinh android duoc?
*Tu dong sinh ra
Sinh ra bang cach bien dich thu cong
Mo phong may ao
Khong co dap an dung
18. Dang File nao khong duoc Android ho tro
*AVI
MPEG
MP3
MIDI
19. De tao giao dien cho nguoi dung trong lap trinh Android nguoi ta dung
*Java hoac XML
Java
XML
Eclipse
20. Cac ung dung trong android duoc xay dung bang ngon ngu lap trinh nao?
*Java
C++
.NET
Tat ca cac dap an khac deu dung
21.

Thuoc tinh nao ap dung de android chi cho phep nhap so vao EditText

*Android:digits
Android:autotext
Android:singleLine
Android:gravity
22. De xay dung ung dung android nguoi ta can
*SDK
ADK
APK
MDK
23. Cac file nao sau day duoc su dung de tao layout cho man hinh ung dung
android
*Layout file
String.xml
R file
Manifest
24. File xml nao chua cac khai bao cau hinh ung dung trong and...
Dien thoai di dong
1. Cong ty nao xay dung va phat trien he dieu hanh Android
*Android Inc.
Apple
Nokia
Google
2. Android la gi?
*He dieu hanh may tinh
Ngon ngu lap trinh
Co so du lieu
He dieu hanh mobile
3. Cong ty nao da mua lai Android
*Google
Apple
Nokia
Samsung
4. Nhung dac trung nao la cua Android support
*Tat ca cac dap an deu dung
Da tac vu
Bluetooth
Video Calling
5. Android duoc phat trien dua tren nen tang la ngon ngu nao sau day?
*Java
C#
VC++
C++
Điện toán di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điện toán di động - Người đăng: Ongvic Kute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Điện toán di động 9 10 85