Ktl-icon-tai-lieu

Điều khiển song hành giao tác

Được đăng lên bởi Vương Ái Đức
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 2128 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Điều khiển song
hành giao tác
ThS. Hoàng Mạnh Hà
hoangha84@gmail.com


Nội dung
• Kĩ thuật khóa.
• Khóa nhị phân
• Khóa đọc/ghi

• Khóa 2 pha.
• Deadlock và Starvation.
• Deadlock Prevention.
• Deadlock Detection.

• Kĩ thuật nhãn thời gian.
• Kĩ thuật sử dụng nhiều phiên bản.

Giới thiệu
• Tìm hiểu một số kĩ thuật điều khiển song hành (Concurrency
control) được sử dụng trong việc đảm bảo tính cô lập của các
giao dịch được thực hiện.
• Các kĩ thuật này đảm bảo tính khả tuần tự của lịch trình dựa
trên các giao thức điều khiển song hành – Concurrency
control protocols (protocols – sets of rules)

Khái niệm

Kĩ thuật khóa

Giao thức dựa trên khóa
• Một phương pháp để đảm bảo tính tuần tự dựa trên khái niệm
khóa (LOCKING) các hạng mục dữ liệu
• Kĩ thuật khóa ngăn chặn nhiều giao dịch truy xuất 1 hạng mục
dữ liệu trong cùng 1 thời điểm.
• Cơ chế khóa được sử dụng trong hầu hết các hệ quản trị CSDL
thương mại.
• Yêu cầu việc truy xuất đến một hạng mục dữ liệu được tiến
hành theo kiểu loại trừ lẫn nhau (mutual exclusion).
• Một giao dịch đang truy xuất 1 hạng mục dữ liệu thì không
cho phép giao dịch khác chỉnh sửa dữ liệu này.

Giao thức dựa trên khóa
• Một khóa (lock) là một biến tương ứng với một hạng mục dữ
liệu, quy định những hành động cụ thể nào được phép thực
hiện trên hạng mục dữ liệu đó.
• Thông thường: 1 khóa cho mỗi hạng mục dữ liệu.
• Có nhiều loại khóa được sử dụng trong điều khiển song hành.

Khóa nhị phân

Kĩ thuật khóa

Khóa nhị phân
• Đơn giản nhưng rất hạn chế nên không dùng trong thực tế
• 1 khóa nhị phân (binary lock) gồm 2 trạng thái:
• Locked (1)
• Unlocked (0)

• Các khóa khác nhau trên mỗi hạng mục dữ liệu khác nhau.
• Nếu trạng thái khóa của X là 1, hạng mục dữ liệu X không thể
được truy xuất bởi các thao tác dữ liệu khác.
• Lock(X) = 1

Khóa nhị phân
• 2 thao tác trong khóa nhị phân:
• Lock_item(X)
• Unlock_item(X)

• Khi một giao dịch muốn truy xuất X, trước tiên nó thực hiện
một thao tác Lock_item(X).
• Nếu Lock(X) = 1, giao dịch phải đợi.
• Nếu Lock(X) =0, giá trị Lock(X) gán thành 1, giao dịch được thao
tác trên X.

Khóa nhị phân
• Sau khi hoàn tất những thao tác trên X, giao dịch thực hiện
thao tác Unlock_item(X):
• Gán Lock(X)=0

• Khi đó, X có thể được truy xuất bởi các giao dịch khác.
• Giai đoạn giữa Lock_item(X) và Unlock_item(X), giao dịch
được gọi là đang giữ khóa trên X.
• Chỉ một giao dịch được giữ khóa trên 1 hạng mục dữ liệu.

Khóa nhị phân
• Thao tác khóa/mở khóa:

Khóa n...
Điu khin song
hành giao tác
ThS. Hoàng Mạnh Hà
hoangha84@gmail.com
https://sites.google.com/site/hoangha84
Điều khiển song hành giao tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Điều khiển song hành giao tác - Người đăng: Vương Ái Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
Điều khiển song hành giao tác 9 10 176