Ktl-icon-tai-lieu

đồ án

Được đăng lên bởi Kim Quy
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 2042 lần   |   Lượt tải: 1 lần
++B. TÍNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH.
I.

HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT.
1. Hệ số truyền nhiệt trong quá trình sôi.
1.1 các kí hiệu và công thức.
1
:hệ số cấp nhiệt khi ngưng tụ hơi, W/m2K.
2

: hệ số cấp nhiệt phía dung dịch hơi, W/m2K.
q1 : nhiệt tải riêng phía hơi ngưng, W/m2.
q2: nhiệt tải riêng phía dung dịch sôi, W/m2.
qv: nhiệt tải riêng phía vách ống truyền nhiệt, W/m2.
tv1: nhiệt độ trung bình vách ngoài ống, 0C.
tv2: nhiệt độ trung bình vách trong ống, 0C.
tD: nhiệt độ hơi ngưng, tD = 132,9 0C.
tdd: nhiệt độ dung dịch sôi, 0C.
t 2 t v2  t dd

t 2 t v2  t dd
t 2 t v2  t dd

tm 

1
t D  t v1
2




nhiệt độ màng nước ngưng, 0C.

1.1.1 phía hơi ngưng.

q1  1 .t1

(1).
Theo công thức V.101 Trang 28 tài liệu [2].
 1 2.04 * A * 4

r
t 1 * H

(2)

Với A=

  2 .3 


  

0.25

phụ thuộc vào nhiệt độ màng tm

tm , oC

40

60

80

100

120

140

160

180

200

A

139

155

169

179

188

194

197

199

199



: khối lượng riêng của hơi nước ở nhiệt độ tm, kg/m3




: hệ số cấp nhiệt của nước ở nhiệt độ tm, W/mK

: :độ nhớt của nước ở nhiệt độ tm, Pas
r
: ẩn nhiệt ngưng tụ của hơi ở nhiệt độ tD
r = 2171*103 J/kg
H = 1.5 m: chiều cao ống truyền nhiệt
1.1.2 Phía dung dịch.
 2 .t 2
q2 =
(3)
Theo công thức VI.27 trang 71 Tài liệu [2]
 
 2  n . dd 
 n 

Trong đó :
n ,  n , c n ,  n

0.565

   2 c
 
. dd  . dd . n 
  n  c n  dd 

0.435

(4)

: hệ số dẫn nhiệt (W/mK), khối lượng riêng (kg/m3), nhiệt
dung riêng (J/kg độ), độ nhớt (Pas) của nước.
dd ,  dd , c dd ,  dd
: các thông số của dung dịch theo nồng độ.
n
: hệ số cấp nhiệt tương ứng của nước, W/m2K.
 n 0.56 * q 0.7 * p 0.15
(5), (công thức V.90 trang 26 tài liệu [2])
Với
q
: nhiệt tải riêng, W/m2
p : áp suất tuyệt đối trên mặt thoáng, N/m2
p = p1 = 0,3636 at = 35669,16 N/m2.
* Các thông số của nước ( Bảng I.249 trang 311 Tài liệu [1] )
tsdm = 73,05 oC
n 
975,97 kg/m3
cn= 4189,44 J/kg độ
n
= 0,38619 * 10-3 Ns/m2
n
= 66,983*10-2W/mK
*Các thông số của dung dịch
 dd
• tra ở bảng I.107 trang 101 tài liệu [1] ( ở 20oC )
 dd
tính theo công thức I.32 trang 123 tài liệu [1]

 3.58 * 10  8 * c dd *  dd * 3

 dd
M dd

, W/mK
1
x 1 x

111 18

Mdd =
Với
•

cdd và

 dd

xác định theo nồng độ

Nồng độ dung dịch, %
tsdd0C
 dd
, kg/m3
cdd, J/kg độ
 dd

x : nồng độ dung dịch

10
76

20
79,42

30
85,48

1081

1173

1276

40
93,92
1390

3841,3
1.27*10-3

3492,5
1.89*10-3

3143,8
3.6*10-3

2795,1
5.31*10-3

19.65
0,565

21.62
0,555

24.04
0,534

27.0...
++B. TÍNH THIẾT KẾ THIẾT BỊ CHÍNH.
I. HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT.
1. Hệ số truyền nhiệt trong quá trình sôi.
1.1 các kí hiệu và công thức.
1
:hệ số cấp nhiệt khi ngưng tụ hơi, W/m
2
K.
2
: hệ số cấp nhiệt phía dung dịch hơi, W/m
2
K.
q
1
: nhiệt tải riêng phía hơi ngưng, W/m
2
.
q
2
: nhiệt tải riêng phía dung dịch sôi, W/m
2
.
q
v
: nhiệt tải riêng phía vách ống truyền nhiệt, W/m
2
.
t
v1
: nhiệt độ trung bình vách ngoài ống,
0
C.
t
v2
: nhiệt độ trung bình vách trong ống,
0
C.
t
D
: nhiệt độ hơi ngưng, t
D
= 132,9
0
C.
t
dd
: nhiệt độ dung dịch sôi,
0
C.
ddv2
ttt
2
ddv2
ttt
2
ddv2
ttt
2
1
vDm
tt
2
1
t
nhiệt độ màng nước ngưng,
0
C.
1.1.1 phía hơi ngưng.
111
. tq
(1).
Theo công thức V.101 Trang 28 tài liệu [2].
4
1
1
H*t
r
*A*04.2
(2)
Với A=
25.0
32
.
phụ thuộc vào nhiệt độ màng t
m
t
m
,
o
C 40 60 80 100 120 140 160 180 200
A 139 155 169 179 188 194 197 199 199
: khối lượng riêng của hơi nước ở nhiệt độ t
m
, kg/m
3
đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đồ án - Người đăng: Kim Quy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
đồ án 9 10 215