Ktl-icon-tai-lieu

Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống báo hiệu số

Được đăng lên bởi caohocvt212-gmail-com
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
®å ¸n tèt nghiÖp Trang 1
NguyÔn thÞ ph¬ng thu – c®4b – k44
PhÇn I:
HÖ thèng b¸o hiÖu sè 7 (ss7)
Ch¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¸o hiÖu
I/ §Þnh nghÜa vÒ b¸o hiÖu:
Trong m¹ng viÔn th«ng, b¸o hiÖu ®îc coi lµ mét ph¬ng tiÖn ®Ó chuyÓn
th«ng tin vµ c¸c lÖnh tõ ®iÓm nµy tíi ®iÓm kh¸c, c¸c th«ng tin vµ c¸c lÖnh nµy cã
liªn quan ®Õn thiÕt lËp, duy tr× vµ gi¶i phãng cuéc gäi.
Nh vËy, cã thÓ nãi b¸o hiÖu lµ mét hÖ thèng thÇn kinh trung ¬ng cña mét c¬
thÓ m¹ng, nã phèi hîp vµ ®iÒu khiÓn c¸c chøc n¨ng cña c¸c bé phËn trong m¹ng
viÔn th«ng.
II/ Chøc n¨ng cña hÖ thèng b¸o hiÖu:
HÖ thèng b¸o hiÖu thùc hiÖn 3 chøc n¨ng chÝnh ®ã lµ:
+ Chøc n¨ng gi¸m s¸t
+ Chøc n¨ng t×m chän
+ Chøc n¨ng khai th¸c, b¶o dìng m¹ng
Trong ®ã, chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ chøc n¨ng t×m chän liªn quan trùc tiÕp ®Õn
qu¸ tr×nh xö lý cuéc gäi liªn ®µi, cßn chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng th× phôc vô cho
viÖc khai th¸c, duy tr× sù ho¹t ®éng cña m¹ng líi.
Chøc n¨ng gi¸m s¸t: Gi¸m s¸t ®êng thuª bao, ®êng trung kÕ… vÒ c¸c
tr¹ng th¸i:
- Cã tr¶ lêi/ Kh«ng tr¶ lêi.
- BËn/ Rçi.
- S½n sµng/ Kh«ng s½n sµng.
- B×nh thêng/ Kh«ng b×nh thêng.
- Duy tr×/ Gi¶i to¶.
- . . .
Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống báo hiệu số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống báo hiệu số - Người đăng: caohocvt212-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Đồ án tốt nghiệp : Hệ thống báo hiệu số 9 10 554