Ktl-icon-tai-lieu

Đồ hoạ máy tính

Được đăng lên bởi nhatlinh25292
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Tịnh tiến 4 điểm A, B, C, I sao cho I trùng O(0,0,0), đối xứng A, B, C sau tịnh tiến qua O rồi tịnh tiến 4 điểm A, B, C, I sao cho I và (x4,y4,z4)
(

)(

)(

)(

)

(

)

(

)(

)(

)(

)

(

)

(

)(

)(

)(

)

(

)

Câu 2: Tài liệu đã chứng minh trường hợp tăng chậm, đối với tăng nhanh ta đảo hoành/tung độ 2 điểm cho trước thành A(y1,x1), B(y2,x2) rồi xử lý bằng thuật giải cho trường hợp tăng chậm, kết quả sau cùng nhớ đảo hoành/tung độ lại (vd: Tình được I(x,y) thì kết
quả đúng là I(y,x)), trường hợp giảm chậm thì tương tự cách giải trường hợp tăng chậm trong tài liệu với P(xi+1,yi-1), giảm nhanh thì tương tự đảo hoành/tung độ như tăng

Bresenham:
o
Tăng chậm:



(
)


o
Giảm chậm:



(
)



Midpoint:
o
Tăng chậm:



(
)


o
Giảm chậm:



(
)



Câu 3: int ClipTest(int p, int q, float &t1, float &t2)
{
float r;
if (p<0)
{
r = float(q)/p;
if (r>t2)
return FALSE;
else
if (r>t1)
t1 = r;
}
else
{
if (p>0)
{
r = float(q)/p;
if (r<t1)
return FALSE;
else
if (r<t2)
t2 = r;
}
else // p=0
{
if (q<0)
return FALSE;
}
}
return TRUE;
}
int LiangBarskyClipping(POINT P1, POINT P2, RECT R, POINT *Q1, POINT *Q2)
{
float t1, t2;
int Dx, Dy, x1, y1, x2, y2, xmin, ymin, xmax, ymax;
t1 = 0;
t2 = 1;
x1 = P1.x; y1 = P1.y;
x2 = P2.x; y2 = P2.y;
Dx = x2 - x1; Dy = y2 - y1;
xmin = R.Left; ymin = R.Top;
xmax = R.Right; ymax = R.Bottom;
if (ClipTest(-Dx, x1 - xmin, t1, t2)) // Giai he bat phuong trinh 1
{
if (ClipTest(Dx, xmax - x1, t1, t2)) // Giai he bat phuong trinh 2
{
if (ClipTest(-Dy, y1 - ymin, t1, t2)) // Giai he bat phuong trinh 3
{
if (ClipTest(Dy, ymax - y1, t1, t2)) // Giai he bat phuong trinh 4
{
Q1.x = x1 + t1. Dx;
Q1.y = y1 + t1. Dy;
Q2.x = x1 + t2. Dx;
Q2.y = y1 + t2. Dy;
return TRUE;
} // Giai he bat phuong trinh 4
} // Giai he bat phuong trinh 3
} // Giai he bat phuong trinh 2
} // Giai he bat phuong trinh 1
return FALSE;
} // LiangBarskyClipping
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define LEFT 1
#define RIGHT 2
#define TOP 4
#define BOTTOM 8
typedef struct {
int x, y;
}POINT;
typedef struct {
int Left, Top, Right, Bottom;
}RECT;
typedef int CODE;

#define Accept(a,b) (!(a|b))
#define Reject(a,b) (a&b)
// Tra ve ma vung cua p la c
void EnCode(POINT p, CODE &c, RECT rWin)
{
c = 0;
if(p.x < rWin.Left)
c |= LEFT;
if(p.x > rWin.Right)
c |= RIGHT;
if(p.y > rWin.Top)
c |= TOP;
if(p.y < rWin.Bottom)
c |= BOTTOM;
}
// Hoan vi hai diem p1 va p2 sao cho p1 luon nam ngoai cua so
void SwapPoint(POINT& p1, POINT &p2, CODE &c1, CODE &c2)
{
if(!c1) // N...
Câu 1: Tnh tiến 4 điểm A, B, C, I sao cho I trùng O(0,0,0), đối xng A, B, C sau tnh tiến qua O ri tnh tiến 4 điểm A, B, C, I sao cho I và (x4,y4,z4)
   
  
 



  
   
   
  
 



 
  
   
   
  



  
   
Câu 2: Tài liệu đã chứng minh trường hợp tăng chậm, đối với tăng nhanh ta đảo hoành/tung độ 2 điểm cho trước thành A(y1,x1), B(y2,x2) ri x lý bng thut giải cho trường hợp tăng chậm, kết qu sau cùng nh đảo hoành/tung độ li (vd: Tình được I(x,y) thì kết
qu đúng là I(y,x)), trường hp gim chậm thì tương tự cách gii trường hợp tăng chậm trong tài liu vi P(x
i
+1,y
i
-1), giảm nhanh thì tương tự đảo hoành/tung độ như tăng
Bresenham:
o Tăng chậm:
  

  
  
    
o Gim chm:
  

  
  
    
Midpoint:
o Tăng chậm:
  

  
    
          
o Gim chm:
  

  
    
          
Câu 3: int ClipTest(int p, int q, float &t
1
, float &t
2
)
{
float r;
if (p<0)
{
r = float(q)/p;
if (r>t
2
)
return FALSE;
else
if (r>t
1
)
t
1
= r;
}
else
{
if (p>0)
{
r = float(q)/p;
if (r<t
1
)
return FALSE;
else
if (r<t
2
)
t
2
= r;
}
else // p=0
{
if (q<0)
return FALSE;
}
}
return TRUE;
}
int LiangBarskyClipping(POINT P
1
, POINT P
2
, RECT R, POINT *Q
1
, POINT *Q
2
)
{
float t
1
, t
2
;
int Dx, Dy, x
1
, y
1
, x
2
, y
2
, xmin, ymin, xmax, ymax;
t
1
= 0;
t
2
= 1;
x
1
= P
1
.x; y
1
= P
1
.y;
x
2
= P
2
.x; y
2
= P
2
.y;
Dx = x
2
- x
1
; Dy = y
2
- y
1
;
xmin = R.Left; ymin
= R.Top;
xmax = R.Right; ymax
= R.Bottom;
if (ClipTest(-Dx, x
1
- xmin, t
1
, t
2
)) // Giai he bat phuong trinh 1
{
if (ClipTest(Dx, xmax - x
1
, t
1
, t
2
)) // Giai he bat phuong trinh 2
{
if (ClipTest(-Dy, y
1
- ymin, t
1
, t
2
)) // Giai he bat phuong trinh 3
{
if (ClipTest(Dy, ymax - y
1
, t
1
, t
2
)) // Giai he bat phuong trinh 4
{
Q
1
.x = x
1
+ t
1
. Dx;
Q
1
.y = y
1
+ t
1
. Dy;
Q
2
.x = x
1
+ t
2
. Dx;
Q
2
.y = y
1
+ t
2
. Dy;
return TRUE;
} // Giai he bat phuong trinh 4
} // Giai he bat phuong trinh 3
} // Giai he bat phuong trinh 2
} // Giai he bat phuong trinh 1
return FALSE;
} // LiangBarskyClipping
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#define LEFT 1
#define RIGHT 2
#define TOP 4
#define BOTTOM 8
typedef struct {
int x, y;
}POINT;
typedef struct {
int Left, Top, Right, Bottom;
}RECT;
typedef int CODE;
Đồ hoạ máy tính - Trang 2
Đồ hoạ máy tính - Người đăng: nhatlinh25292
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đồ hoạ máy tính 9 10 668