Ktl-icon-tai-lieu

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Được đăng lên bởi hungdhbk
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU
TRỤC KHUỶU THANH
TRUYỀN
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
Động học cơ cấu trục khuỷu thanh truyền giao tâm.
Chuyển vị của piston.

Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu trục khuỷu thanh truyền giao tâm.
Chuyển vị x tính từ điểm chết trên của piston phụ thuộc vào góc quay α của trục khuỷu.
x = AB' = AO − ( DO−DB ') = (l + R) − (Rcosα + lcosβ) (1-1)

1/6

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Trong đó :
l: Chiều dài của thanh truyền.
R: Bán kính quay của trục khuỷu.
α: Góc quay của trục khuỷu tương ứng với x tính từ điểm chết trên.
β: Góc lệch giữa tâm thanh truyền và đường tâm xylanh.
1

1

x = [(1 + λ ) − (cosα + λ cosβ)]RGọi λ =

R
l

là tham số kết cấu.

Công thức chính xác: (1-2)
Công thức gần đúng: ⇒ x ≈ R[(1 − cosα) + 4λ (1 − cos2α)] (1-3)
Vận tốc của piston.
Lấy đạo hàm của chuyển vị (x) ta có:
v=

dx
dt

=

dx dα
dα dt

=

dx
dα ω

λ

v = Rω(sinα + 2 sin2α)ω: Tốc độ góc của trục khuỷu.

(1-4)
vtb =

S.n
30 (m / s)

- Tốc độ trung bình của động cơ:
Trong đó:
S: Hành trình của piston S = 2R (m)
n: Số vòng quay của động cơ (vòng/phút).
vtb = 3,5 − 6,5(m / s)- Động cơ tốc độ thấp tốc:
vtb = 6,5 − 9(m / s)- Động cơ tốc độ trung bình:
vtb > 9(m / s)- Động cơ tốc độ cao:

2/6

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Gia tốc góc của piston.
Lấy đạo hàm của vận tốc góc theo thời gian
j=

dv
dt

=

dv dα
dα dt

=

dv
dα .ω

j = Rω2(cosα + λcos2α)

(1-5)
dj
dα

= − Rω2(sinα + 2λsin2α) = 0Gia tốc đạt cực đại khi đạo hàm:

(1-6)
Vậy ta có gia tốc cực trị:
jα = 0 = Rω2(1 + λ)
jα = 1800 = − Rω2(1 − λ)
jα' = − Rω2(1 +

1
8λ )

Động học cơ cấu trục khuỷu thanh truyền lệch tâm.
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền lệch tâm có tác dụng:
- Giảm lực ngang N tác dụng lên xylanh.
- Tăng được dung tích công tác của xylanh.
Quy luật động học của piston.
Vị trí điểm chết.

3/6

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Hình 1.2. Sơ đồ cơ cấu trục khuỷu thanh truyền lệch tâm.
- Xác định ĐCT và ĐCD qua α1, α2.
Từ các tam giác A’OE và A’’OE ta rút ra:
sinα1 =

OE
OA'

=

a
l+R

OE
OA''

=

a
l−R

(1-7)
sinα2 =

Trong đó:

α: Độ lệch tâm.
l: Chiều dài thanh truyền.
R: Bán kính quay của trục khuỷu.
a
R

= kGọi:

: Hệ số lệch tâm.
λ=

R
l

: Tham số kết cấu.
sinα2 = −

λk
λ − 1 sinα1

=

λk
λ + 1 Ta

có: (1-8)
4/6

ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN

Do đó: α1 = arcsin( λ λk+ 1 ) và α2 = arcsin( −

λk
λ − 1 ).

(1-9)

Hành trình của piston.

Gọi khoảng cách: - Từ ĐCT đến O: S1
- Từ ĐCD đến O: S2...
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU
TRỤC KHUỶU THANH
TRUYỀN
Bởi:
Khoa CNTT ĐHSP KT Hưng Yên
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
Động học cơ cấu trục khuỷu thanh truyền giao tâm.
Chuyển vị của piston.
Hình 1.1. Sơ đồ cơ cấu trục khuỷu thanh truyền giao tâm.
Chuyển vị x tính từ điểm chết trên của piston phụ thuộc vào góc quay α của trục khuỷu.
x = AB' = AO ( DODB ') = (l + R) (Rcosα + lcosβ) (1-1)
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN
1/6
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN - Người đăng: hungdhbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ĐỘNG HỌC CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN 9 10 225