Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 927 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DREAMWEAVER8

BÀI 14 NGÀY
17.8/.2006 SOẠN
KS TRẦN VIỆT AN
SÁCH
DREAMWEAVER 8

•
•
•
•
•

Tạo 1 Trang : Có Tiêu Đề - Một số nội dung – Lưu nó.
Xem Trang Web trong một hoặc nhiều Trình Duyệt trước khi Upload nó lên
Web Server.
Dreamweaver giúp bạn xem trong các Trình Duyệt khác nhau.
Dreamweaver cung cấp các Trang Web Mẫu khác nhau . Có thể chọn các
kiểu Thiết Kế Trang Web khác nhau được hoàn toàn tạo bằng CSS.
Chương nầy hướng dẫn ngắn gọn cách : Thêm TEXT – Các Liên Kết - Ảnh
vào các Trang.

I.TẠO 1 TRANG MỚI :

1. Trang đầu Tiên trong 1 Site sẽ là Trang Index.html.
2. Sau đó tạo các Trang kế tiếp . Để tạo 1 Trang Mới , bạn sử dụng Start
Page hay HT New Document.

II.SỬ DỤNG START PAGE :
1. Trong phần Create New > Nhấp HTML .(H1).
• Bạn cũng có thể sử dung Start Page để mở các Trang mà bạn đã làm
việc gần đây . Chỉ việc nhấp tên của Mục trong Phần Open a recent
Item của Start Page.
• Nhấp ColFusion hoặc PHP cũng tạo 1 Trang HTML .
1

•

Nhấp CSS sẽ tạo 1 Style Sheet CSS Mới . (H2).

•

Nhấp bất kỳ chọn lựa khác sẽ tạo các tài liệu được thiết kế cho ngôn
ngữ lập trình Web khác nhau.
Nếu nhấp bất kỳ Mục trong Phần Create From Samples của Start
page , Dreamweaver mở HT New Document để bạn chọn Trang
Mẫu.Các Bạn nên nhấp từng Mục để xem.
Có thể tắt Start page : Menu Edit > Preferences > Nhấp Hạng Mục
General > Hủy chọn Show Start page.

•
•

2

2. SỬ DỤNG HT NEW DOCUMENT :
• Menu File >New ( Ctrl+N ).
• HT New Document hiện ra > Đang mở Tab General.(H3).

•
•
•

Chọn 1 Mục trong Cột Category > Cột Basic Page sẽ thay đổi tùy Mục
bạn đã chọn.
Chọn Mục ở Cột Phải > Khung Preview có Ảnh xem trước ( Hầu như
có sẵn khi chọn Trang Mẫu và Template với phần mô tả bên dưới ).
Bạn có thể tạo 1 số tài liệu trong HT nầy > Menu bật lên Document
Type (DTD) sẽ có sẵn . Bạn có thể thay đổi DocType từ Menu bật lên.
Thí dụ chọn Page Designs(CSS).(H4).

3

•

Nếu muốn thay đổi bất kỳ xác lập mặc định > Preference > HT Mới
xuất hiện > bạn có thể thay đổi loại tài liệu. (H5).

•

Tab Templates sẽ đề cập sau.

3. ĐẰNG SAU DOCTYPE :
DocType là 1 phần khai báo ở đầu 1 Trang HTML nhằm xác định DTD
( Document Type Definition ) đang được sử dụng cho File .
Các trình duyệt Web sử dụng phần khai báo DocType để xác định cách
trang được kết xuất như thế nào . Mặc định Dreamweaver chèn Doctype
XHTML 1.0Transitional và mã mà nó tạo nhất quán với chuẩn đó.(H6).

4

4. SỬ DỤNG CÁC TRANG MẪU ;
• Mở HT New Document > Cột Category > Chọn Mục CSS Style Sheets
là các tài liệu Style Sheet CSS > Ch...