Ktl-icon-tai-lieu

DREAMWAVE 8

Được đăng lên bởi Nguyễn Xuân Hùng
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
FTP
SFTP
WEB DAV
BÀI 8 NGÀY 8.8.2006 SẠN THEO SÁCH KS TRẦN VIẾT AN
FTP LÀ GÌ ? :
FTP là File Protocol , là phương pháp thông thường để truyền các Files giữa 2 máy tính
được kết nối Internet.Web Server chạy 1 chương trình SERVER FTP ngoài phần mềm Web
Server.
• Bạn cần 1 Software gọi là FTP Client trên máy tính ( Cute FTP chẳng hạn ) để chuyển
các Files lên Server FTP.
• Dreamweaver cũng có sẵn FTP Client .Một trong những khuyết điểm của FTP là : Nó
là 1 giao thức không có sự bảo mật cài sẵn . Tất cả thông tin đều bị lộ ra rõ ràng :
Tên người dùng – Password – và chính các Files.

File Transfer Protocol
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bạn vào xem trang Web để hiểu thêm về FTP

(Đổi hướng từ FTP)
Bước tới: menu, tìm kiếm
FTP hoặc file transfer protocol thường được dùng để trao đổi hồ sơ qua mạng lưới truyền
thông dùng giao thức TCP/IP (chẳng hạn như Internet - mạng ngoại bộ - hoặc intranet - mạng
nội bộ). Hoạt động của FTP cần có hai máy tính, một máy chủ và một máy khách). Máy chủ
FTP, dùng chạy phần mềm cung cấp dịch vụ FTP, gọi là trình chủ, lắng nghe yêu cầu về dịch
vụ của các máy tính khác trên mạng lưới. Máy khách chạy phần mềm FTP dành cho người sử
dụng dịch vụ, gọi là trình khách, thì khởi đầu một liên kết với máy chủ. Một khi hai máy đã
liên kết với nhau, máy khách có thể xử lý một số thao tác về tập tin, như tải tập tin lên máy
chủ, tải tập tin từ máy chủ xuống máy của mình, đổi tên của tập tin, hoặc xóa tập tin ở máy
chủ v.v. Vì giao thức FTP là một giao thức chuẩn công khai, cho nên bất cứ một công ty phần
mềm nào, hay một lập trình viên nào cũng có thể viết trình chủ FTP hoặc trình khách FTP.
Hầu như bất cứ một nền tảng hệ điều hành máy tính nào cũng hỗ trợ giao thức FTP. Điều này
cho phép tất cả các máy tính kết nối với một mạng lưới có nền TCP/IP, xử lý tập tin trên một
máy tính khác trên cùng một mạng lưới với mình, bất kể máy tính ấy dùng hệ điều hành nào
(nếu các máy tính ấy đều cho phép sự truy cập của các máy tính khác, dùng giao thức FTP).
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các trình khách và trình chủ FTP, và phần đông các trình
ứng dụng này cho phép người dùng được

1

Bộ giao thức TCP/IP Tầng Các giao thức Ứng dụng DNS, ENRP, FTP, HTTP, IMAP, IRC,
NNTP, POP3, SIP, SMTP, SNMP, SSH, TELNET, BitTorrent, … Phiên ASAP, SMB, …
Giao vận SCTP, TCP, UDP, DCCP, IL, RTP, RUDP, … Mạng IPv4, IPv6, … Liên kết
Ethernet, Wi-Fi, Token ring, MPLS, PPP, …

Mục lục
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 Khái quát
2 Mục đích của g...
1
FTP
SFTP
WEB DAV
I 8 NGÀY 8.8.2006 SN THEO SÁCH KS TRN VIT AN
FTP LÀ? :
FTP File Protocol , phương pháp thông thường để truyn các Files gia 2 y tính
được kết ni Internet.Web Server chy 1 chương tnh SERVER FTP ngoài phn mm Web
Server.
Bn cn 1 Software gi FTP Client tn máy tính ( Cute FTP chng hn ) để chuyn
các Files n Server FTP.
Dreamweaver cũng sn FTP Client .Mt trong nhng khuyết đim ca FTP :
1 giao thc không s bo mt cài sn . Tt c thông tin đều b l ra ng :
n người dùng Password và chính các Files.
File Transfer Protocol
ch khoa toàn thư m Wikipedia
Bn vào xem trang Web để hiu thêm v FTP
http://vi.wikipedia.org/wiki/FTP
(Đổi hướng t FTP)
Bước ti: menu, tìm kiếm
FTP hoc file transfer protocol thường được dùng để trao đổi h sơ qua mng lưới truyn
thông dùng giao thc TCP/IP (chng hn như Internet - mng ngoi b - hoc intranet - mng
ni b). Hot động ca FTP cn hai máy tính, mt máy ch mt máy kch). Máy ch
FTP, dùng chy phn mm cung cp dch v FTP, gi trình ch, lng nghe yêu cu v dch
v ca các máy tính khác trên mng lưới. Máy khách chy phn mm FTP dành cho người s
dng dch v, gi là trình kch, thì khi đầu mt liên kết vi máy ch. Mt khi hai máy đã
liên kết vi nhau, máy kch có th x mt s thao tác v tp tin, như ti tp tin lên máy
ch, ti tp tin t máy ch xung máy ca mình, đổi tên ca tp tin, hoc xóa tp tin máy
ch v.v. Vì giao thc FTP mt giao thc chun công khai, cho nên bt c mt công ty phn
mm o, hay mt lp trình viên o cũng có th viết trình ch FTP hoc trình khách FTP.
Hu như bt c mt nn tng h điu hành máy tính o cũng h tr giao thc FTP. Điu này
cho phép tt c các máy tính kết ni vi mt mng lưới có nn TCP/IP, x lý tp tin trên mt
máy tính khác trên cùng mt mng lưới vi mình, bt k máy tính y dùng h điu hành o
(nếu các máy tính y đều cho phép s truy cp ca các máy tính khác, dùng giao thc FTP).
Hin nay trên th trường có rt nhiu các trình khách trình ch FTP, phn đông các trình
ng dng này cho phép người dùng được
DREAMWAVE 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DREAMWAVE 8 - Người đăng: Nguyễn Xuân Hùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
DREAMWAVE 8 9 10 154