Ktl-icon-tai-lieu

Dữ liệu lập trình

Được đăng lên bởi Hoàng Hải Thanh
Số trang: 75 trang   |   Lượt xem: 1922 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC DỮ LIỆU
VÀ THUẬT TOÁN

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM
CƠ BẢN

NỘI DUNG
1.1. Ví dụ mở đầu
1.2. Thuật toán và độ phức tạp
1.3. Ký hiệu tiệm cận
1.4. Giả ngôn ngữ
1.5. Một số kĩ thuật phân tích thuật toán

Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Ví dụ mở đầu
• Bài toán tìm dãy con lớn nhất:
Cho dãy số
a1, a2, … , an
Dãy số ai, ai+1 , …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n được gọi là dãy con của dãy
đã cho và ∑jk=i ak được gọi là trọng lượng của dãy con này
Bài toán đặt ra là: Hãy tìm trọng lượng lớn nhất của các dãy con, tức
là tìm cực đại giá trị ∑jk=i ak. Để đơn giản ta gọi dãy con có trọng
lượng lớn nhất là dãy con lớn nhất.

• Ví dụ: Nếu dãy đã cho là -2, 11, -4, 13, -5, 2 thì cần đưa ra
câu trả lời là 20 (là trọng lượng của dãy con 11, -4, 13)
Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Thuật toán trực tiếp
• Thuật toán đơn giản đầu tiên có thể nghĩ để giải bài toán đặt ra
là: Duyệt tất cả các dãy con có thể
ai, ai+1 , …, aj với 1 ≤ i ≤ j ≤ n
và tính tổng của mỗi dãy con để tìm ra trọng lượng lớn nhất.
• Trước hết nhận thấy rằng, tổng số các dãy con có thể của dãy đã
cho là
C(n,2) + n = n2/2 + n/2 .

Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Thuật toán trực tiếp
• Thuật toán này có thể cài đặt trong đoạn chương trình sau:
int maxSum = 0;
for (int i=0; i<n; i++) {
for (int j=i; j<n; j++) {
int sum = 0;
for (int k=i; k<=j; k++)
sum += a[k];
if sum > maxSum
maxSum = sum;
}
}

Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Thuật toán trực tiếp
• Phân tích thuật toán: Ta sẽ tính số lượng phép cộng
mà thuật toán phải thực hiện, tức là đếm xem dòng lệnh
Sum += a[k]
phải thực hiện bao nhiêu lần. Số lượng phép cộng sẽ là
n 1 n 1

n 1

n 1

 ( j  i  1)  (1  2  ...  (n  i))  
i  0 j i

i 0

i 0

(n  i)( n  i  1)
2

1 n
1  n 2 n  1  n(n  1)(2n  1) n(n  1) 
  k (k  1)    k   k   

2 k 1
2  k 1
2
6
2 
k 1 
n3 n 2 n
  
6 2 3

Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Thuật toán nhanh hơn
• Để ý rằng tổng các số hạng từ i đến j có thể thu được
từ tổng của các số hạng từ i đến j-1 bởi 1 phép cộng, cụ
thể là ta có:
j

j 1

 a[k ]  a[ j ]   a[k ]
k i

k i

• Nhận xét này cho phép rút bớt vòng lặp for trong cùng.

Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Thuật toán nhanh hơn
• Ta có thể cài đặt như sau
int maxSum = a[0];
for (int i=0; i<n; i++) {
int sum = 0;
for (int j=i; j<n; j++) {
sum += a[j];
if sum > maxSum
maxSum = sum;
}
}

Tham khảo tài liệu của PGS. TS. Nguyễn Đức Ng...
CẤU TRÚC DỮ LIỆU
VÀ THUẬT TOÁN
CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM
CƠ BẢN
Dữ liệu lập trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dữ liệu lập trình - Người đăng: Hoàng Hải Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
75 Vietnamese
Dữ liệu lập trình 9 10 417