Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS: Phần 1 TS. Trần Công

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ Bưu CHÍNH VlỄN THÔNG
Cơ Sở TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Biên soạn: T S . T R Ầ N C Ô N G H Ù N G

CHUYỂN MẠCH NHÃN
ĐA GIAO THỨC

MPLS

NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THQNG

MỤC LỤC

LỜI NÓ I Đ Ầ U ..... ............................. ........................................................................................5

CHƯOÍNG 1: GIỚI THIỆU...................... .................................................................. 13
1.1. C Á C Y Ế U T Ố D Ã N Đ Ế N V IỆ C N G H IÊ N C Ú tJ C H U Y Ể N M Ạ C H N H Ã N 14
1.1.1. Sự p h á t triển cùa Internet.............................................................................................14
1.1.2. Giá cả và hiệu quả.........................................................................................................15
ỉ. 1.3. Sự tích hợp IP trên ATM ...............................................................................................16
1.1.4. M ở rộng các chức năng định tuyến......... .................................................................. 19
1.2. T Ó M T Ẳ T L ỊC H S Ừ ........................................................................................................ 20
1.2.1. Bộ định tuyến chuyển mạch tế bào CSR cùa Toshiba.............................................. 20
1.2.2. Chuyển mạch IP [ 4 ] ......................................................................................................21
1.2.3. Chuyển mạch th ẻ ........................................................................................................... 21
1.2.4. ARIS cùa IB M ................................................................................................................. 21
1.2.5. Chuyển mạch nhăn đa giao thức M P L S.................................................................... 22

1.3. KẾT LUẬN................................................................................. :............. ,........22
CH Ư Ơ N G 2: L Ý TH U Y ẾT

cơ BẢ N C Ủ A CHUYỂN M ẠCH N H Â N ..................23

2.1. TỔNG QUAN....................................................................................................... 23
2.2. KHÁI NIỆM VÀ HOẠT ĐỘNG c ơ BẢN TRONG MPLS..............................25
2.2. ỉ. Mặt phảng d ừ liệu và m ặt phằng đ iầ i k h iển .............................................................25
2.2.2. M ặtphẳng dữ liệu và mặt phẳng điều khiển trong IP ............................................. 26
2.2.3. Mặt phẳng dữ liệu và mặt phằng điều kh...
HC VIỆN NG NGH Bưu CHÍNH VlỄN THÔNG
Cơ S TI TP. H CHÍ MINH
Biên soạn: TS. T R N C Ô N G H ÙN G
CHUYN MCH NHÃN
ĐA GIAO THC
MPLS
NHÀ XUẤT BN THÔNG TIN TRUYN THQNG
Ebook Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS: Phần 1 TS. Trần Công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS: Phần 1 TS. Trần Công - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS: Phần 1 TS. Trần Công 9 10 292