Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 2 Nguyễn Phạm C

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4

CÁC DỊCH VỤ TIÈM NĂNG TRÊN NÈN
METRO ETHERNET NETWORK
4.1 GIỚI THIỆU CHUNG
Hiện nay, mạng Metro Ethernet xây dựng trên các thiết bị
Metro Ethernet switch hiD 56xx của Siemens đã đươc đưa vào hoat
động tại một số viễn thông tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, chức năng
chính cùa mạng này chỉ là gom các luồng dữ liệu uplink từ các
IP DSLAM trong mạng xDSL và kết nối tới các thiết bị BRAS
ERX 1400 của Juniper.
Bảng 4.1: Các dịch vụ trên nền mạng Metro Ethernet (MEF)
IETF

Virtual Private Wire
Service (Dịch vụ hữu

Metro Ethernet Forum
(M EF)

Cisco Service Name
Ethernet Line Service

E-Line Service

tuyến riêng ảo)

Ethernet Relay Service
Ethernet Wire Service
Ethernet Multipoint

Virtual Private LAN
Service (Dịch vụ ư^N
riêng ảo)

Service
E-Ư^N Service
Ethernet Relay Multipoint
Service

Các dịch vụ có thể triển khai trong mạng Meữo Eứiemet chưa
được cung cấp tói khách hàng với hạ tầng mạng này. Song song đó,

84____________________ Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng MEN (MAN-E)

chúng fa đang triển khai mạng Metro Ethernet theo giải pháp của
.Cisco với các thiết bị Metro Ethernet switch của Cisco. Việc triển
khai này đang trong quá trình cài đặt, thử nghiệm nên cũng chưa
thể đưa vào cung cấp dịch vụ. Do vậy, tất cả các dịch vụ mà mạng
Metro Ethernet có thể cung cấp được với một sổ viễn thông tỉnh,
thành phố vẫn đang là các địch vụ tiềm năng có thể cung cấp trong
tương lai.
Sau đây chúng ta sẽ xem xét một cách tổng quan các dịch vụ
và phân loại chúng theo khả năng triển khai trên nền MEN. Các
dịch vụ MEN cỏ bản chất giống nhau nhưng tên gọi theo các hãng
và các tổ chức ỉchác nhau lại khác nhau. Sau đây chúng ta xem xét
tiêu chuẩn và tên gọi của các dịch vụ MEN theo hai tổ chức quổc tế
là IETF, Metro Ethernet Forum và một doanh nghiệp đi đầu trong
lĩnh vực công nghệ mà chúng ta lựa chọn giải pháp để xây dựng hạ
tầng mạng là Cisco Systems.
Bảng 4.1 so sánh tên gọi các dịch vụ của IETF, MEF (Metro
Ethernet Forum) và Cisco. Từ bảng 4.1 ta thấy có 2 loại dịch vụ
trên nền Ethernet đó là điểm - điểm hay là E-Line với các dịch vụ
như là Ethernet Private Line, Ethernet Relay Service, hay Ethernet
Line Service và dịch vụ đa điểm - đa điểm hay là E-LAN với các
dịch vụ như Ethernet Multipoint Service và Ethernet Relay
Multipoint Service.
Ta sẽ xét một
vụ• cụ• thể như sau:
• số mô hình dịch
•
-

Kết nối Internet.

-

Dịch vụ LAN trong suốt (LAN to LAN).

-

L2VPN.

-

L3VPN.

85

Chương 4 : Các dịch vụ tiềm năng trên nển Metro Ethernet Network

4.2 CÁC DỊCH VỤ ĐIẺM - Đ...
C DCH VỤ TIÈM NĂNG TRÊN NÈN
METRO ETHERNET NETWORK
Chương 4
4.1 GII THIỆU CHUNG
Hiện nay, mạng Metro Ethernet xây dựng trên c thiết bị
Metro Ethernet switch hiD 56xx của Siemens đã đươc đưa vào hoat
động tại mt số viễn thông tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, chức ng
cnh cùa mng này chỉ là gom các luồng d liệu uplink t c
IP DSLAM trong mạng xDSL và kết nối tới c thiết b BRAS
ERX 1400 của Juniper.
Bảng 4.1: Các dịch vụ trên nền mng Metro Ethernet (MEF)
IETF
Metro Ethernet Forum
(MEF)
Cisco Service Name
Virtual Private Wire
Service (Dịch vụ hu
tuyến riêng o)
E-Line Service
Ethernet Line Service
Ethernet Relay Service
Ethernet Wire Service
Virtual Private LAN
Service (Dịch vụ ư^N
riêng o)
E-Ư^N Service
Ethernet Multipoint
Service
Ethernet Relay Multipoint
Service
c dịch vụ thtriển khai trong mạng Meo Eứiemet chưa
đưc cung cấp i khách hàng với hạ tầng mạng này. Song song đó,
Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 2 Nguyễn Phạm C - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 2 Nguyễn Phạm C - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Công nghệ MPLS áp dụng trong mạng men (ManE): Phần 2 Nguyễn Phạm C 9 10 216