Ktl-icon-tai-lieu

Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 2

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 690 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3

HIỆU ỨNG CHỮ
m

♦

T Ạ O H IỆ U Ử NG BĂ N G T R Ê N V Ă N B Ả N

Thu thuật sau dây sẽ trìn h bày cách tạo chừ nổi b ằ n g chất
liệu giỏng như nước đá (tạm gọi là hiệu ứng băng).
Các bước thực hiện:
1.

Khởi động Photoshop, và vào menu File > New (Ctrl + N) dế
mớ m ột file m ớ i, hộp thòại New xuất hiện. Bạn chọn lựa các
t h à n h p h ần như sau:

+

Width: 400 pixels.

+

Heiẹht: 400 pixels.

+

Resolution: 150 pixels/inch.

+

Color Mode: RGB.
r á c t h à n h phân khác đê nguyên mặc định. Xong n h ấ p OK.

:

. IP 'T

1
!

1

»

v.l'ji MiXte’
rỉ*:* OiriUf>1
i.

;

Ti*}* Sire.

4’ỉ»ộ‘3>

r' • . •

* .! ' * 'íy M r.

Í 'Ị

i Ì.J’

vvvtẠ

"

*

j£:

• t-

..

fc'jfc: Ib . o L ^ - r - 1

.1' .J t - r

Hình 162. H ộ p thoại N ew

98

2.

Đ ặt màu t r ắ n g cho foreground, b á n g cách n h ấ p biểu tượng
Set foreground color trê n th a n h công cụ. Hộp thoại Color
Picker xuất hiện, chọn các th ô n g số: C: 0, M: 0, Y: 0, K: 0.
Tiếp theo n h ấ p OK.

\

T.
-ì. -J.
í
ầ

-r'

,

é

A

Hình 163. Biểu tượng Set fo re g ro u n d color

99

Hình 164. H ộ p thoại C o lo r P icker

3.

Đặt màu đen cho background, bằng cách n h ấ p biểu tượng Set
background color trên th a n h công cụ (nằm dưới biếu tượng Set
íbreground color). Hộp thoại Color Picker xuất hiện, chọn cá
thông số: C: 0, M: 0, Y: 0, K: 100. Tiếp theo n h ấ p OK.

Hình 165. Biểu tượng Set b a c k g ro u n d color

100

Hình 166. H ộ p thoại Color Picker

4.

K h ấ n tố hợp phím Ctrl + Delete đế tô màu đen cho nền.
Tièp theo, n h â n tồ hợp phím Shift + Ctrl + Alt + N tạo một
laver mới.

5.

N h á p công cụ Horizontal Type đẻ tạo chữ. ơ hộp Set the
anti-aliasing m ethod tròn th a n h tùy chọn, chọn Smooth.
Bạn tạo chữ gì tùy ý, ớ đây tõi tạo chừ ice (nước đá), font
Aria] Black, 60pt.

Hình 167. C ô n g cụ Horizontal T ype và cá c tù y chọn

101

Hình 168. T ạ o chữ ice

6.

Sau khi tạo chừ xong, giừ phím Ctrl và n h ấ p ch u ộ t vào layer
ice để chọn chừ này.

7.

Để tạo hiệu ứng cho chừ ice, vào menu F ilter > Noise > Add
Noise, hộp th ô n g báo xuất hiện, n h ấ p OK.

-\
I \

This type layer must be rasterized before
proceeding. Its text will no longer be editable.
Rasterize the type?
OK

Cancel

Hình 169. H ộ p th ô n g báo

Hộp thoại Add Noise xuất hiện, chọn 150 ở h ộ p Amount,
chọn Uniform ở p h ầ n Distribution. Tiếp theo n h ấ p OK, và n h â n
Ctrl + D đế bỏ chọn.

102

r.

’Í'J J

1■

t-«’*

j

•“>*

•ir'ijjr'f

: jO

Ụr-Krr-1

M-r-xw-ur ■:
Hình 170. Hộp thoại Add N oise

Đên đáy bạn d...
Chương 3
HIU NG CH
m
TO HIU NG NG TRÊN VĂN BN
Thu thut sau dây s trình bày cách to chừ nổi bng chất
liu giỏng như nưc đá (tm gi là hiệu ứng băng).
Các bưc thực hiện:
1. Khi động Photoshop, o menu File > New (Ctrl + N) dế
mmt file mi, hộp thòi New xuất hiện. Bạn chọn lựa các
thành phn như sau:
+ Width: 400 pixels.
+ Heiẹht: 400 pixels.
+ Resolution: 150 pixels/inch.
+ Color Mode: RGB.
rác thành phân khác đê nguyên mặc định. Xong nhp OK.
: . IP 'T
1 v.l'ji MiXte j£: i Ì.J
! Ti*}* Sire.
1 r*:* OiriUf>1 vvvt
» " 4»3>
* i . ; r ' .
* .!' * 'íy M r. . . fc'jfc: Ib .o L ^ - r - 1
Í'Ị t- .1' .J t- r
98
Hình 162. Hp thoi New
Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 2 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ebook Hướng dẫn sử dụng bộ lọc và hiệu ứng Photoshop: Phần 2 9 10 736