Ktl-icon-tai-lieu

excel

Được đăng lên bởi ngocnudhgdth12b
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phaàn 4
Phaàn meàm ÖÙng
Duïng MicroSoft Excel

Chương I
1. Giôùi thieäu:
Ñaây laø phaàn meàm xöû lyù baûng tính naèm
trong boä Microsoft Office do haõng
Microsoft phaùt trieån vaø chaïy treân Heä ñieàu
haønh WinDows. Phieân baûn gaàn ñaây nhaát
được tích hợp trong boä Office 2003
2. Khôûi ñoäng:
Start->Program->Microsoft-Excel.
Maøn hình Microsoft Excel xuaát hieän.

3- Các thành phần trong cửa sổ Excel
Thanh tiêu đề (Title bar)
Thanh Menu (Menu bar)
Thanh Công cụ (Toolbar)
Thanh công thức (Formular)
Workssheet: Bảng tính để người sử dụng có thể
nhập dữ liệu và xử lý. Một tập tin Excel có chức
nhiều Worksheet: Sheet1, Sheet2, Sheet3,
Thanh cuộn: (Scroll Bar)
Thanh trạng thái (Status Bar)

4) Cấu trúc Worksheet
Dòng (Row): Gồm 65536 dòng được đánh
số từ 1,2,3, . . . ,65536
Cột (column): Gồm 256 cột được đánh
bằng kí tự : A,B,C,… Z, AA, AB, AC, …,IV.
Ô (cell): Là vùng giao nhau giữa hàng và
cột. Địa chỉ của một ô được xác định bằng
dòng trước, cột sau. Ví dụ: ô B5
Vùng (Range): Là tập hợp nhiều ô liên
tiếp. Địa chỉ vùng xác định bởi góc trên
bên trái và ô góc dưới bên phải, giữa 2 ô
ngăn cách nhau bởi dấu [:]. Ví dụ: A2:B6

5) Di chuyển trong Worksheet
Tại một thời điểm con trỏ luôn luôn tồn tại
con trỏ trong 1 ô của bảng tính
,:Lên, xuống 1 dòng
,: Qua phải, trái 1 ô
PgUp, PgDown: Lên, xuống 1 trang
Home: Về đầu dòng
Ctrl + Home: Về ô A1
Ngòai ra ta có thể di chuyển đến ô khác
bằng cách nhắp chuột đến ô đó

6) Thao tác trên Worksheet
Đổi tên Worksheet: Right click tại tên
sheet cần đổi và chọn Rename nhập tên
Sheet mới
Chèn một worksheet: Thực hiện lệnh
Insert / Workssheet
Hủy bỏ Worksheet: Chọn tên Sheet cần
xóa thực hiện lệnh Edit / Delete Sheet

...
Phaàn 4
Phaàn 4
Phaàn meàm ÖÙng
Phaàn meàm ÖÙng
Duïng MicroSoft -
Duïng MicroSoft -
Excel
Excel
excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
excel - Người đăng: ngocnudhgdth12b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
excel 9 10 266