Ktl-icon-tai-lieu

Excel

Được đăng lên bởi Ju Mèo
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DỰ TÍNH THU NHẬP NĂM 2007
Hạng mục
quý 1
quý 2 quý 3 quý 4 cả năm
Bán
14000 15000 16000 24000
69000
%tiền bán từng quý so với cả năm
20%
22%
23%
35%
chi phí
41600
lương
2000
2000 2000 2000
trả lãi
1200
1400 1500 1600
nhà
600
600
600
600
quảng cáo
900 1200 1700 4000
vật tư
4000
4200 4500 5000
tổng chi
8700
9400 10300 13200
thu nhập quý
5300 5600 5700 10800
tới quý
5300 10900 16600 27400
tỷ giá
15890

VNĐ
1096410000
661024000

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 5/2007
TT
họ và tên
chức vụLCB Ngày PCCV Lương
tạm ứng
1 Mỹ Linh
TP
16000
22 4000 356000 237333.333
2 Hoài Sơn
NV
14000
21 2000 296000 197333.333
3 Kim Giang GD
18000
20 6000 366000
244000
4 Ngọc Huyền PP
16000
22 3000 355000 236666.667
5 Đài Trang
KT
15000
21 3000 318000
212000
6 Thu Hương BV
12000
20 2000 242000 161333.333
7 Kim Chung PG
16000
19 4000 308000 205333.333
8 Tố Nga
TP
16000
21 4000 340000 226666.667
9 Thu Uyên
KT
15000
20 3000 303000
202000
10 Hà My
BV
12000
22 2000 266000 177333.333
Tổng cộng
3150000
2100000
Bình quân
315000
210000
Cao nhất
366000
244000
Thấp nhất
242000 161333.333

còn lại
118666.667
98666.6667
122000
118333.333
106000
80666.6667
102666.667
113333.333
101000
88666.6667
1050000
105000
122000
80666.6667

Phụ cấp
GD
PG
TP
PP
KT
NV
BV

chức vụ
6000
4000
4000
3000
3000
2000
2000

BẢNG LƯƠNG THÁNG 5 NĂM 2007
TT
Tên
Mã CV Tiền 1 ngày
Số ngày LV Phụ cấp CV Lương
1 Tuấn GĐ
50000
28
200000
9800000
2 Nga
PGĐ
40000
25
150000
1000000
3 Quỳnh TP
35000
27
100000
4725000
4 Vân
PP
30000
24
80000
720000
5 Chi
NV
20000
25
0
500000
6 Nga
NV
20000
27
0
2700000
7 Sơn
TP
32000
26
100000
2496000
8 Hiền
NV
20000
25
0
500000
9 Lan
PP
28000
23
80000
644000
10 Long BV
15000
28
30000
2940000

Thu nhập
10000000
1150000
4825000
800000
500000
2700000
2596000
500000
724000
2970000

phụ cấp
GĐ
PGĐ
TP
PP
NV
BV

chức vụ
200000
150000
100000
80000
0
30000

BẢNG LƯƠNG THÁNG 6 NĂM 2007
TT
Tên
Mã CV Tiền 1 ngày
Số ngày Phụ
LV cấp CV
1 Tuấn GĐ
50000
28
200000
2 Nga
PGĐ
40000
25
150000
3 Quỳnh TP
35000
27
100000
4 Vân
PP
30000
24
80000
5 Chi
NV
20000
25
0
6 Nga
NV
20000
27
0
7 Sơn
TP
32000
26
100000
8 Hiền
NV
20000
25
0
9 Lan
PP
28000
23
80000
10 Long BV
15000
28
30000

Sắp xếp CSDL trên theo mã CV, trong mỗi nhóm mã CV xếp người có thu nhậ

Lương
Thu nhập
9800000
10000000
1000000
1150000
4725000
4825000
720000
800000
500000
500000
2700000
2700000
2496000
2596000
500000
500000
644000
724000
2940000
2970000

mã CV xếp người có thu nhập cao lên trên?

phụ cấp
GĐ
PGĐ
TP
PP
NV
BV

chức vụ
200000
150000
100000
8000...
DỰ TÍNH THU NHẬP NĂM 2007
Hạng mục quý 1 quý 2 quý 3 quý 4 cả năm
Bán 14000 15000 16000 24000 69000
%tiền bán từng quý so với cả năm 20% 22% 23% 35%
chi phí 41600
lương 2000 2000 2000 2000
trả lãi 1200 1400 1500 1600
nhà 600 600 600 600
quảng cáo 900 1200 1700 4000
vật tư 4000 4200 4500 5000
tổng chi 8700 9400 10300 13200
thu nhập quý 5300 5600 5700 10800
tới quý 5300 10900 16600 27400
tỷ giá 15890
Excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel - Người đăng: Ju Mèo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Excel 9 10 502