Ktl-icon-tai-lieu

Excel 2007

Được đăng lên bởi Nguyen Thu Nhung
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM EXCEL 2007
1. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A1 có giá trị số 16 , tại ô B1 gõ vào công thức
=SQRT(A1) thì nhận được kết quả là:
A: 0
B: #Value!
C: 4
D: #Name!
2. Trong bảng tính MS Excel 2007, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một
điều kiện cho trước:
A: SUMIF
B: COUTIF
C: COUNT
D: SUM
3. Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức =Lower(“ht CNTT”) cho kết quả:
A: HT CNTT
B: ht cntt
C: Ht Cntt
D: #NAME?
4. Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức =Right(“TTTTTH”,2) cho kết quả:
A: TH
B: TT
C: TTTH
D: TTTT
5. Trong bảng tính MS Excel 2007, công thức =Mid(“m1234”,2,3) cho kết quả:
A: Số 123
B: Số 12
C: Chuỗi “123”
D: Số 23
6. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị số 10, tại ô B2 gõ công thức
=PRODUCT(A2,5) cho kết quả:
A: #Value!
B: 50
C: 10
D: 2
7. Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
A: Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái
B: Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái
C: Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái
D: Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái
8. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị chuỗi “a”, tại ô B2 gõ công thức =5/A2
cho kết quả:
A: 0
B: 5
C: #Value!
D: #DIV/0!
9. Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối tại cột, tương đối tại hàng?
A: B$1:D$10
B: $B1:$D10
C: B$1$:D$10$

D: $B$1:$D$10
10. Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A1 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B1 gõ công thức
=Len(A1) cho kết quả:
A: 4
B: 2014
C: 1
D: #DIV/0!
11. Trong bảng tính MS Excel 2007, để ẩn cột, ta thực hiện:
A: Thẻ Home - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
B: Thẻ Data - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
C: Thẻ Fomulas - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
D: Thẻ View - Cells – Format - Hide&Unhide – Hide Columns
12. Trong bảng tính MS Excel 2007, để thiết lập nhãn in, ta thực hiện:
A: Thẻ Insert - Page Setup - Print Titles
B: Thẻ Page Layout - Page Setup - Print Titles
C: Thẻ File - Page Setup - Print Titles
D: Thẻ Format - Page Setup - Print Titles
13. Trong bảng tính MS Excel 2007, để chèn hình ảnh, ta thực hiện:
A: Thẻ Fumulas – Picture
B: Thẻ Data – Picture
C: Thẻ Insert – Picture
D: Thẻ Review – Picture
14. Trong bảng tính MS Excel 2007, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc nhiều
ô, ta thực hiện:
A: Thẻ Insert – Text to Columns – Delimited
B: Thẻ Home – Text to Columns – Delimited
C: Thẻ Fomulas - Text to Columns – Delimited
D: Thẻ Data - Text to Columns – Delimited
15. Trong bảng tính MS Excel ...
CÂU HI TRC NGHIM EXCEL 2007
1. Trong bng tính MS Excel 2007, ti ô A1 giá tr s 16 , ti ô B1 vào công thc
=SQRT(A1) thì nhn được kết qu là:
A: 0
B: #Value!
C: 4
D: #Name!
2. Trong bng tính MS Excel 2007, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá tr tha mãn mt
điu kin cho trước:
A: SUMIF
B: COUTIF
C: COUNT
D: SUM
3. Trong bng tính MS Excel 2007, công thc =Lower(“ht CNTT”) cho kết qu:
A: HT CNTT
B: ht cntt
C: Ht Cntt
D: #NAME?
4. Trong bng tính MS Excel 2007, công thc =Right(“TTTTTH”,2) cho kết qu:
A: TH
B: TT
C: TTTH
D: TTTT
5. Trong bng tính MS Excel 2007, công thc =Mid(“m1234”,2,3) cho kết qu:
A: S 123
B: S 12
C: Chui “123”
D: S 23
6. Trong bng tính MS Excel 2007, ti ô A2 có giá tr s 10, ti ô B2 gõ công thc
=PRODUCT(A2,5) cho kết qu:
A: #Value!
B: 50
C: 10
D: 2
7. Đáp án nào sau đây đúng? Khi nhp d liu vào bng tính Excel thì:
A: D liu kiu s s mc định căn l trái
B: D liu kiu ký t s mc định căn l trái
C: D liu kiu thi gian s mc định căn l trái
D: D liu kiu ngày tháng s mc định căn l trái
8. Trong bng tính MS Excel 2007, ti ô A2 có giá tr chui “a”, ti ô B2 gõ công thc =5/A2
cho kết qu:
A: 0
B: 5
C: #Value!
D: #DIV/0!
9. Trong các dng địa ch sau đây, địa ch nào là địa ch tuyt đối ti ct, tương đối ti hàng?
A: B$1:D$10
B: $B1:$D10
C: B$1$:D$10$
Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel 2007 - Người đăng: Nguyen Thu Nhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Excel 2007 9 10 150