Ktl-icon-tai-lieu

Excel 2007

Được đăng lên bởi ngvantung
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 10 lần
2007

Microsoft Excel
Cung cấp những kiến thức cần thiết
giúp làm việc hiệu quả trên bảng tính

Trần Thanh Phong - Trần Thanh Thái
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
16/07/2007

M ụ c lụ c
Bài 3 ĐỒ THỊ & HÌNH VẼ.................................................................................................................................. 3
3.1. Giới thiệu đồ thị ........................................................................................................................................ 3
3.2. Vẽ đồ thị ..................................................................................................................................................... 3
3.3. Các thao tác trên đồ thị ............................................................................................................................ 7
3.3.1. Nhận biết các thành phần trên đồ thị ................................................................................................... 7
Các thành phần thông dụng ...................................................................................................................... 7
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D ............................................................................................... 8
3.3.2. Các thao tác với đồ thị ........................................................................................................................ 8
Chọn thành phần trên đồ thị ..................................................................................................................... 8
Di chuyển đồ thị ....................................................................................................................................... 9
Thay đổi kí ch thước đồ thị ....................................................................................................................... 9
Xóa đồ thị ............................................................................................................................................... 10
Thêm các thành phần của đồ thị ............................................................................................................. 10
Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị .............................................................................................. 10
In đồ thị .............................................................................................................................
Microsoft Excel
Cung cp nhng kiến thc cn thiết
giúp làm vic hiu qu trên bng tính
2007
Trn Thanh Phong - Trn Thanh Thái
Chương trình Giảng dy Kinh tế Fulbright
16/07/2007
Excel 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Excel 2007 - Người đăng: ngvantung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Excel 2007 9 10 906