Ktl-icon-tai-lieu

EXCEL CƠ BẢN

Được đăng lên bởi Ryan Kian
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 873 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠSỞ TIN HỌC 2

LêPhúcThịnh
thinhlephuc@yahoo.com

ExcelCơBản

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Thao tác căn bản với các ô dữliệu
Thao tác tính toán căn bản trong Excel
Địnhdạngkiểudữliệu
Sắpxếpdữliệu
Lọctựđộngdữliệu
VẽBiểu đồ
Địnhdạngcóđiềukiện
Cáchàmcơbản

Excel
NângCao

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

2

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Font

01/01/2013

Border

Màunền

thinhlephuc@yahoo.com

Màuchử

3

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Chỉsốtrên

Chỉsốdưới

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

4

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Kiểuđườnborder

Cáckiểu
Cáckiểu
Border
Border

Màuborder

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

5

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Hướngvănbản

Trộnô

Cácchếđộcanhlề

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

6

Thao tác căn bản với các ô dữ liệu

Tômàu

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

7

Thao tác tính toán căn bản trong Microsoft Excel
2010

NhấnCTRLvàcopycôngthứ
c

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

8

Thao tác tính toán căn bản trong Microsoft Excel
2010

Chọn2 ôvàcopycôngthức

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

9

Thao tác tính toán căn bản trong Microsoft Excel
2010

Sửdụngcôngthứcvàcopythứ
c

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

10

Thao tác tính toán căn bản trong Microsoft Excel
2010

Pastehàngthànhcột

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

11

Thao tác tính toán căn bản trong Microsoft Excel
2010

Địachỉtuyệtđối
$B4*C$3

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

12

Thao tác tính toán căn bản trong Microsoft Excel
2010
KÉT QUẢ COPY CÔNG

THỨC

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

13

Địnhdạngkiểudữliệu

•

ĐểĐịnhdạngtavàoHomeFormatc
ellchọnthẻNumberchọnCustomT
ypenhậpchuổiđịnhdạngvào

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

14

ĐịnhDạngSố

01/01/2013

Số

Đinhdạng

Kếtquả

1000000

#,##0

1,000,000

25000000

[$vnd] #,##0; “vnd” #,##0

vnd25,000,000

25000000

#,##0 [$cai]; #,##0 “cai”

25,000,000 cai

0

#,##0 [$cai]; #,##0 “cai”

0cai

12.345

#.00

12.35

1

00

01

1.5

#.00

1.15

thinhlephuc@yahoo.com

15

ĐịnhDạngNgày
Ngày

ĐịnhDạng

Kếtquả

2/15/2013

d/m/yy

15/2/13

2/15/2013

dd/mm/yy

15/02/13

2/15/2013

dd-mm-yy

15-02-13

2/15/2013

ddd-dd-mm-yy

Fri-15-02-13

2/15/2013

dd/mmmm/yyy

15/February/2013

2/15/2013

dddd/mm/yyy

Friday/02/2013

2/15/2013

yyy/mm/dd

2013/02/15

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

16

Sắpxếpdữliệu

B1:Chọndữliệucầnsắpxếp

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

17

Sắpxếpdữliệu

B2:ChọnnútSort&FilterCu
stomsort…

01/01/2013

thinhlephuc@yahoo.com

18

Sắpxếpdữliệu

B3:Chọntrườngc...
CƠSỞ TIN HỌC 2
LêPhúcThịnh
thinhlephuc@yahoo.com
EXCEL CƠ BẢN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
EXCEL CƠ BẢN - Người đăng: Ryan Kian
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
EXCEL CƠ BẢN 9 10 79