Ktl-icon-tai-lieu

GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ VÀ TỔ CHỨC VÀO/RA DỮ LIỆU

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 3689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 5

GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ VÀ TỔ CHỨC
VÀO/RA DỮ LIỆU

1. Giới thiệu các tín hiệu của 8088 và các mạch phụ trợ
8284, 8288
1.1. Các tín hiệu của 8088
Hình 5.1 thể hiện việc chia các tín hiệu của 8088 theo
các nhóm để ta dễ nhận diện. Sơ đồ bố trí cụ thể các chân
của vy xử lý 8088 được thể hiện trong hình 5.2.
Sau đây ta sẽ thể hiện chức năng của từng tín hiệu tại
các chán cụ thể.
IO/ M ( SI )

A/D0

+ ADO - AD7 [I;O : tín )hiệu vào và ra] : Các chân dồn kênh
DT/R( S 2
A/D1
A/D2
RD
cho các tín hiệu phần thấp của bus dữ liệu và bus địa chỉ.
A/D3
WR ( LOCK )
Xung ALE sẽ báo cho mạnh ngoài biết khi nào trên các đường đó
DEN = )
có tín hiệu dữ liệu (ALE( SO0) hoặc A/D4 chỉ (ALE = 1). Các chân
địa
P chấp nhận treo.
SSO cao khi µ A/D5
này ở trạng thái trở kháng
READY
A/D
+ A8 - A15 [O] :HOLD ( RQphần) cao của bus địa chỉ. Các chân
Các bit / GT 0 A/D6
7
này ở trạng thái trở kháng RQ / GT 1µ Achấp nhận treo.
HLDA ( cao khi ) P 8
A9
+ A16/S3, A17/S4, A18/S5, A19/S6 [O] : Các chân dồn kênh
INTA (QS1)
ALE (QS0)
A10
của địa chỉ phần cao NMI trạng thái. Địa chỉ A16 - A19 sẽ có mặt
và
A11
tại các chân đó khi ALE = 1 còn khi AEL12= 0 thì trên các chân đó có
INTR
A
RESET
A chân này ở trạng thái trở
các tín hiệu trạng thái S3 - S6. Các 13
MN/ MX )
A14
P
kháng cao khi µ chấp nhận treo.
TEST
A15
Tín hiệu
điều
khiển
hệ thống

CLK
Vcc
GND
GND

µ 8088
P

A16/S3
A17/S4
A18/S5
A19/S6

8 đường
dồn kênh
của bus A/D
phần thấp

Tín hiệu
điều
khiển
bus
8
đường của bus
A
phần cao

Điều
khiển
CPU

4 đường
dồn kênh của
bus C/Acao

Đồng hồ
Và
nguồn

Hình 5.1. các tín hiệu của 8088 ở chế độ MIN và (MAX).

Bảng 5.1. các bit trạng thái và việc truy nhập các thanh ghi đoạn.
S4
0
0
1

S3
0
1
0

1

1

Truy nhập đến
Đoạn dữ liệu phụ
Đoạn ngăn xếp
Đoạn mã hoặc không
đoạn nào
Đoạn dữ liệu

Bit S6 = 0 liên tục, bit S5 phản kánh giá trị bit IF của thanh
ghi cờ. Hai bit S3 và S4 phối hợp với nhau để chỉ ra việc truy
nhập các thanh ghi đoạn (bảng 5.1)
+ RD [O] : Xung cho phép đọc. Khi RD = 0 thì bus dữ liệu
sẵn sàng nhận số liệu từi bộ nhớ hoặc thiết bị ngoại vi.
P
Chân RD ở trạng thái trở kháng cao khi µ chấp nhận treo.
+ READY [I] : Tín hiệu báo cho CPU biết tình trạng sẵn
sàng của thiết bị ngoại vi hay bộ nhớ. Khi READY = 1 thì CPU
thực ghi/đọc mà không câ...
CHÆÅNG 5
GHEÏP 8088 VÅÏI BÄÜ NHÅÏ VAÌ TÄØ CHÆÏC
VAÌO/RA DÆÎ LIÃÛU
1. Giåïi thiãûu caïc tên hiãûu cuía 8088 vaì caïc maûch phuû tråü
8284, 8288
1.1. Caïc tên hiãûu cuía 8088
Hçnh 5.1 thãø hiãûn viãûc chia caïc tên hiãûu cuía 8088 theo
caïc nhoïm âãø ta dãù nháûn diãûn. âäö bäú trê cuû thãø caïc chán
cuía vy xæí lyï 8088 âæåüc thãø hiãûn trong hçnh 5.2.
Sau âáy ta seî thãø hiãûn chæïc nàng cuía tæìng tên hiãûu taûi
caïc chaïn cuû thãø.
+ ADO - AD7 [I;O : tên hiãûu vaìo vaì ra] : Caïc chán däön kãnh
cho caïc tên hiãûu pháön tháúp cuía bus dæî liãûu vaì bus âëa chè.
Xung ALE seî baïo cho maûnh ngoaìi biãút khi naìo trãn caïc âæåìng âoï
coï tên hiãûu dæî liãûu (ALE = 0) hoàûc âëa chè (ALE = 1). Caïc chán
naìy åí traûng thaïi tråí khaïng cao khi
P
µ
cháúp nháûn treo.
+ A8 - A15 [O] : Caïc bit pháön cao cuía bus âëa chè. Caïc chán
naìy åí traûng thaïi tråí khaïng cao khi
P
µ
cháúp nháûn treo.
+ A16/S3, A17/S4, A18/S5, A19/S6 [O] : Caïc chán däön kãnh
cuía âëa chè pháön cao vaì traûng thaïi. Âëa chè A16 - A19 seî coï màût
taûi caïc chán âoï khi ALE = 1 coìn khi AEL = 0 thç trãn caïc chán âoï coï
caïc tên hiãûu traûng thaïi S3 - S6. Caïc chán naìy åí traûng thaïi tråí
khaïng cao khi
P
µ
cháúp nháûn treo.
IO/
M
(
SI
) A/D
0
DT/R(
2S
) A/D
1
RD
A/D
2
WR
(
LOCK
) A/D
3
DEN
(
SO
) A/D
4
SSO
A/D
5
READY A/D
6
HOLD (
RQ
/
0GT
) A/D
7
HLDA (
RQ
/
1GT
) A
8
INTA
(QS1) A
9
ALE (QS0) A
10
NMI A
11
INTR A
12
RESET A
13
MN/
) A
14
TEST A
15
CLK A
16
/S3
Vcc A
17
/S4
GND A
18
/S5
GND
P
µ
8088 A
19
/S6
Tên hiãûu
âiãöu
khiãøn
hãû thäúng
8 âæåìng
däön kãnh
cuía bus A/D
pháön tháúp
GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ VÀ TỔ CHỨC VÀO/RA DỮ LIỆU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ VÀ TỔ CHỨC VÀO/RA DỮ LIỆU - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
GHÉP 8088 VỚI BỘ NHỚ VÀ TỔ CHỨC VÀO/RA DỮ LIỆU 9 10 632