Ktl-icon-tai-lieu

giải bài tập pascal 11

Được đăng lên bởi Kỹ Sư Máy Hóa
Số trang: 196 trang   |   Lượt xem: 10044 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Lớp 11
Phương pháp giải bài tập Tin học – Upload by CodePascal.Blogspot.com
Học Pascal online, bài tập Pascal cơ bản nâng cao: Codepascal.blogspot.com

Sinh viên: Trương Đức Khiêm
Lớp: Tin 4B

Phương pháp giải bài tập Tin học
 Bài tập 3.34 trang 24 sách Bài tập tin học 11.
 Bài tập 5.9 trang 59 sách Bài tập tin học 11.
I. Bài tập 3.34:
1. Tìm hiểu đề bài:
 Dữ liệu vào: Không có.
 Dữ liệu ra: Tệp văn bản FIBO.DAT gồm 45 dòng. Mỗi dòng là một số Fibonaccy.
2. Xây dựng ý tưởng giải thuật:
 Sử dụng vòng lặp While… Do
 Sơ đồ khối của thuật toán:

3. Trình bày lời giải:

- Trang 1 -

Lớp 11
Phương pháp giải bài tập Tin học – Upload by CodePascal.Blogspot.com
Học Pascal online, bài tập Pascal cơ bản nâng cao: Codepascal.blogspot.com

4. Mở rộng bài toán: Không có. {Do đến chương này học sinh mới chỉ được học những
câu lệnh cơ bản.}
II. Bài tập 5.9:
1. Tìm hiểu đề bài:
 Dữ liệu vào: Số n là số tháng mà đoàn thám hiểm quay lại đảo.
 Dữ liệu ra: Số thỏ trên đảo sau n tháng.
2. Xây dựng ý tưởng giải thuật: Dựa vào tính chất của dãy số Fibonacci.
 Sử dụng vòng lặp While… Do
 Sơ đồ thuật toán:

3. Trình bày lời giải:

- Trang 2 -

Lớp 11
Phương pháp giải bài tập Tin học – Upload by CodePascal.Blogspot.com
Học Pascal online, bài tập Pascal cơ bản nâng cao: Codepascal.blogspot.com

- Trang 3 -

Lớp 11
Phương pháp giải bài tập Tin học – Upload by CodePascal.Blogspot.com
Học Pascal online, bài tập Pascal cơ bản nâng cao: Codepascal.blogspot.com

4. Nghiên cứu về lời giải và mở rộng bài toán:
4.1. Chương trình chỉ xác định được số thỏ trong vòng 45 tháng.
4.2. Về lời giải trong sách bài tập: Thiếu chính xác! Lí do, trong lời giải khai báo kiểu
phần tử của số Fibonaccy là Integer, nhưng phần tử thứ 24 của dãy số Fibonaccy có
giá trị là 46368 đã vượt quá miền trị của kiểu Integer là 215  1  32767 . Cho nên, nếu
nhập vào số tháng lớn hơn 23 thì sẽ cho kết quả 9489.
4.3. Mở rộng bài toán: Cho số tự nhiên N và dãy số Fibonaccy: 1, 1, 2, 3, 5, 8,
...Hãy viết chương trình kiểm tra xem N có thể biểu diễn thành tổng của của các số
Fibonaccy khác nhau hay không?
 Cách giải: Ta sẽ tìm số Fibonaccy gần với số N nhất. Đây sẽ chính là số hạng đầu
tiên nằm trong dãy kết quả. Sau đó, lấy hiệu của số N và số Fibonaccy gần với số N
nhất, tiếp tục tìm số Fibonaccy gần với hiệu trên và cứ thế cho đến khi hiệu đó là một
số Fibonaccy. Kết quả các số Fibonaccy sẽ được liệt kê theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

- Trang 4 -

Lớp 11
Phương pháp giải bài tập Tin học – Upload by CodePascal....
Lớp 11
- Trang 1 -
Phương pháp giải bài tập Tin học – Upload by CodePascal.Blogspot.com
Học Pascal online, bài tập Pascal cơ bản nâng cao: Codepascal.blogspot.com
Sinh viên: Trương Đức Khiêm
Lớp: Tin 4B
Phương pháp giải bài tập Tin học
Phương pháp giải bài tập Tin học
Bài tập 3.34 trang 24 sách Bài tập tin học 11.
Bài tập 5.9 trang 59 sách Bài tập tin học 11.
 
1. :
Dữ liệu vào: Không có.
Dữ liệu ra: Tệp văn bản FIBO.DAT gồm 45 dòng. Mỗi dòng là một số Fibonaccy.
2.  :
Sử dụng vòng lặp !"#$%&
Sơ đồ khối của thuật toán:
3. '"( :
giải bài tập pascal 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải bài tập pascal 11 - Người đăng: Kỹ Sư Máy Hóa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
196 Vietnamese
giải bài tập pascal 11 9 10 369