Ktl-icon-tai-lieu

GIẢI VÀI TẬP MÔN TRUYỀN SÓNG

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1 (Radar system): Một radar có chiều cao Anten h1  15m trên mặt đất, theo dõi 1 máy
bay hạ cánh ở chiều cao h2  300m . Bước sóng 0  10cm . Radar dùng sóng phân cực ngang
nên giả thiết hệ số phản xạ bằng -1. Xác định các vùng mà máy bay có thể quan sát được nếu
khoảng cách quan sát cực đại trong không gian tự do l à 40km.
Tóm tắt đề :
h1  15m
h2  300m
0  10cm
rf  40km

4h13/2
h13/2
(15m) 3/2
Ta có:  


 0.564
2ae 0 10300 1030  0.1m
Giản đồ phủ   0.564 không có, nhưng   0.5 sẽ gần chính xác.
Khi dùng giản đồ   0.5 thì từ  

4h13/2
h3/2
tính lại được h1  13.84m
 1
2ae 0 10300

Khoảng chân trời : dT  2ae h1  4122 h1  4122 15m  15.96km
Khoảng tự do cực đại : rf 

40km
 2.5dT
15.96 km

Mức công suất thu ở radar tỉ lệ với F 4 nên mức công suất liên tiếp trên giản đồ chênh nhau
6dB.
Gọi S0 là mức tín hiệu tương ứng với búp sóng có nh ãn 2. Đi dọc theo đường cong
h2 / h1  300m /15m  20
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2.8 tại khoảng cực đại d  4.15d T với mức CS
( S0  6) dB .
Giao với búp sóng thấp nhất có nhãn 4 tại khoảng cực đại d  4.35d T với mức CS
( S0  12) dB .
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2 tại khoảng cực đại d  3.6d T với mức CS S0 dB .

Khi mục tiêu tiến lại gần :
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2.8 tại khoảng cực đại d  3.3d T với mức CS
( S0  6) dB .
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 4 tại khoảng cực đại d  3.2d T với mức CS ( S0  12) dB .
Khi mục tiêu tiến gần hơn nữa :
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2.8 tại khoảng cực đại d  2.85d T với mức CS
( S0  6) dB .
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 4 tại khoảng cực đại d  2.8d T với mức CS ( S0  12) dB .
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2 tại khoảng cực đại d  2.7d T với mức CS S0 dB .
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 1.4 tại khoảng cực đại d  2.55d T với mức CS
( S0  6) dB .

Khoảng tự do cực đại của radar l à 2.5dT . S0 là tín hiệu nhận được tương với khoảng tự do
cực đại là 2dT .
Gọi CS tối thiểu để có thể quan sát được tín hiệu là Sm
S 
 2 
(2 / 2.5) 4 S0  0.4096 S0 hay 10 log  m   10 log 
  3.88 dB
S
2.5


 0
4

Vì CS thu tỉ lệ với r

4

S r 
nên 1   0 
S0  r1 

4

Giả thiết Anten luôn hướng tới mục tiêu và độ lợi Anten giảm 10dB khi lệch 1 góc 60 khỏi
hướng max, giả thiết tia tới mặt đất giảm bi ên độ 10 lần thì có thể bỏ qua giao thoa. Tìm
khoảng cách để bỏ qua giao thoa.
Khi   1  60 thì :

tan  1    tan 60
tan 1  tan
 tan 6 0
1  tan  1 tan 

Thay : tan 1 

h2  h1...
Bài 1 (Radar system): Một radar có chiều cao Anten
1
15h m
trên mt đất, theo dõi 1 máy
bay hạ cánh ở chiều cao
2
300h m
. Bước sóng
0
10cm
. Radar dùng sóng phân c ực ngang
nên giả thiết hệ số phản xạ bằng -1. Xác định các vùng mà máy bay có th quan sát được nếu
khoảng cách quan sát cực đại trong không gian tự do l à 40km.
Tóm tắt đề :
1
15h m
2
300h m
0
10cm
40
f
r km
Ta có:
3/2 3/2
3/2
1 1
0
0
4
(15 )
0.564
1030 1030 0.1
2
e
h h
m
m
a
Giản đồ phủ
0.564
không có, nhưng
0.5
sẽ gần chính xác.
Khi dùng giản đồ
0.5
thì t
3/2 3/2
1 1
0
0
4
1030
2
e
h h
a
tính lại được
Khoảng chân trời :
1 1
2 4122 4122 15 15.96
T e
d a h h m km
Khoảng tự do cực đại :
40
2.5
15.96
f T
km
r d
km
Mức công suất thu ở radar tỉ lệ với
4
F
nên mức công suất liên tiếp trên giản đồ chênh nhau
6dB.
Gọi
0
S
là mức tín hiệu tương ứng với búp sóng có nh ãn 2. Đi dọc theo đường cong
2 1
/ 300 /15 20h h m m
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2.8 tại khoảng cực đại
4.15
T
d d
với mức CS
0
( 6)S dB
.
Giao với búp sóng thấp nhất có nhãn 4 tại khoảng cực đại
4.35
T
d d
với mức CS
0
( 12)S dB
.
Giao với búp sóng thấp nhất có nh ãn 2 tại khoảng cực đại
3.6
T
d d
với mức CS
0
S dB
.
GIẢI VÀI TẬP MÔN TRUYỀN SÓNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIẢI VÀI TẬP MÔN TRUYỀN SÓNG - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
GIẢI VÀI TẬP MÔN TRUYỀN SÓNG 9 10 410