Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án an toàn thông tin

Được đăng lên bởi thanhcongtronghoc
Số trang: 145 trang   |   Lượt xem: 5847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
́
BỘ MÔN: KHOA HỌC MAY TÍ NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giáo trình
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN

TÊN HỌC PHẦN : An toàn và bảo mật Thông tin
MÃ HỌC PHẦN : 17212
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HẢI PHÒNG - 2008

Tên học phần: An toàn bảo mâ ̣t thông tin
Bộ môn phụ trách giảng dạy: Khoa học máy tính.
Khoa phụ trách: Công nghệ thông tin
Mã học phần:
TS tiết
75

Lý thuyết
45

Thực hành/ Xemina
30

Tự học
0

Loại học phần: II
Tổng số TC: 3
Bài tập lớn
0

Đồ án môn học
0

Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên cầ n ho ̣c xong các ho ̣c phầ n :
-

Lâ ̣p trình hướng đố i tươ ng
̣

-

Cấ u trúc dữ liê ̣u

-

Phân tích, thiế t kế và đánh giá thuâ ̣t toán.

Mục đích của học phần:
Truyền đạt cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực riêng trong an
toàn bảo mật máy tính:
- Các giải thuật mã hóa trong truyền tin.
- Các thuật toán tạo hàm băm và chữ ký điện tử.
- Các mô hình trao chuyển khóa.
- Các mô hình chứng thực và các giao thức mật mã.
Nội dung chủ yếu:
Gồ m 2 phầ n:
- Phầ n lý thuyế t : cung cấ p các lý thuyế t về thuâ ̣t toán mã hóa , các giao thức.
- Phầ n lâ ̣p trình: cài đặt các hệ mã, viế t các ứng du ̣ng sử du ̣ng các hê ̣ mã mâ ̣t
Nội dung chi tiết của học phần:
Tên chương mục
Chương I. Giới thiệu nhiệm vụ của an toàn và bảo
mật thông tin.
1.1. Các khái niệm mở đầu.
1.1.1. Thành phần của một hệ thống thông tin
1.1.2. Những mối đe dọa và thiệt hại đối với hệ thống
thông tin.
1.1.3. Giải pháp điều khiển kiểm soát an toàn bảo mật
1.2. Mục tiêu và nguyên tắc chung của ATBM.
1.2.1. Ba mục tiêu.
1.2.2. Hai nguyên tắc
1.3. Giới thiệu chung về các mô hình mật mã.
1.3.1. Mô hình cơ bản trong truyền tin và luật Kirchoff.
1.3.2. Những giai đoạn phát triển của lý thuyết mã hóa.

Phân phối số tiết
TS

LT

Xemine

BT

KT

4

3

1

0

0

1

1
1

1

Chương II. Một số phương pháp mã hóa cổ điển.

13

Chương III. Mật mã khối.

4.1. Khái niệm khóa công khai.
4.1.1. Đặc trưng và ứng dụng của hệ mã khóa công khai.
4.1.2. Nguyên tắc cấu tạo hệ khóa công khai
4.2. Giới thiệu một số giải thuật PKC phổ biến.
4.1.1. Hệ mã Trapdoor Knapsack.
4.1.2. Hệ mã RSA

2

2

1

3

3

1

1

1
16

7

1

3

3

0,5

3

3

0,5

1

3.1. Khái niệm.
3.1.1. Điều kiện an toàn cho mật mã khối
3.1.2. Nguyên tắc thiết kế.
3.2. Chuẩ n mã hóa dữ liê ̣u DES
3.2.1. Lịch sử của DES
3.2.2. Cấu trúc vòng lặp DES.
3.2.3. Thuật toán sinh khóa con
3.2.4. Cấu trúc hàm lặp....

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI
BỘ MÔN: KHOA HO
̣
C MA
́
Y TI
́
NH
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Giáo trình
AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
: An toàn và bảo mật Thông tin
 : 17212
TRÌNH : ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
DÙNG CHO SV NGÀNH : NG NGHỆ THÔNG TIN
HẢI PHÒNG - 2008
Giáo án an toàn thông tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án an toàn thông tin - Người đăng: thanhcongtronghoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
145 Vietnamese
Giáo án an toàn thông tin 9 10 302