Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án excel

Được đăng lên bởi thien-hoang-bui
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 3533 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Giáo trình tin học văn phòng-Hướng dẫn sử dụng

Trang1

CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL
Bài 1: Giới Thiệu........................................................................................................................2
Bài 2: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHỈNH SỬA...................................................................................4
I). Nhập dữ liệu:.....................................................................................................................4
II). Chọn dữ liệu và chỉnh sửa:..............................................................................................4
III). Chỉnh sửa bảng tính:......................................................................................................4
Bài 3: ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH..............................................................................................6
Bài 4: CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÉP TOÁN...........................................................................9
Bài 5: CÁC LOẠI ĐỊA CHỈ TRONG EXCEL...........................................................................12
Bài 6: HÀM (FUNCTION) VÀ CÁCH SỬ DỤNG...................................................................13
I). KHÁI NIỆM HÀM:........................................................................................................13
II). CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL:...........................................................13
a). Hàm Lấy Ngày: (Day)...........................................................................................13
b). Hàm Lấy Tháng: (Month):....................................................................................13
c). Hàm Lấy Năm: (Year)...........................................................................................13
d). Hàm Lấy ngày tháng năm: (Date):.........................................................................13
e). Hàm Lấy ngày giờ hiện tại: (Now).........................................................................14
a). Hàm lấy phần nguyên: (INT).................................................................................14
b) Hàm chia lấy dư: (MOD)........................................................................................14
c). Hàm làm tròn số: (ROUND)..................................................................................14
d). Hàm lấy cực đại: (MAX).......................................................................................14
e). Hàm lấy cực tiểu: (MIN)..................................
Giáo trình tin h c v n phòng-H ng d n s d ng ă ướ Trang 1
CHƯƠNG TRÌNH MICROSOFT EXCEL
Bài 1: Giới Thiệu........................................................................................................................2
Bài 2: NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHỈNH SỬA...................................................................................4
I). Nhập dữ liệu:.....................................................................................................................4
II). Chọn dữ liệu và chỉnh sửa:..............................................................................................4
III). Chỉnh sửa bảng tính:......................................................................................................4
Bài 3: ĐỊNH DẠNG BẢNG TÍNH..............................................................................................6
Bài 4: CÁC KIỂU DỮ LIỆU VÀ PHÉP TOÁN...........................................................................9
Bài 5: CÁC LOẠI ĐỊA CHỈ TRONG EXCEL...........................................................................12
Bài 6: HÀM (FUNCTION) VÀ CÁCH SỬ DỤNG...................................................................13
I). KHÁI NIỆM HÀM:........................................................................................................13
II). CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG EXCEL:...........................................................13
a). Hàm Lấy Ngày: (Day)...........................................................................................13
b). Hàm Lấy Tháng: (Month):....................................................................................13
c). Hàm Lấy Năm: (Year)...........................................................................................13
d). Hàm Lấy ngày tháng năm: (Date):.........................................................................13
e). Hàm Lấy ngày giờ hiện tại: (Now).........................................................................14
a). Hàm lấy phần nguyên: (INT).................................................................................14
b) Hàm chia lấy dư: (MOD)........................................................................................14
c). Hàm làm tròn số: (ROUND)..................................................................................14
d). Hàm lấy cực đại: (MAX).......................................................................................14
e). Hàm lấy cực tiểu: (MIN)........................................................................................14
f). Hàm tính tổng: (SUM)............................................................................................14
g). Hàm tính tổng có điều kiện: (SUMIF)...................................................................14
h). Hàm Tính trung bình: (AVERAGE)......................................................................15
i). Hàm đếm số: (COUNT)..........................................................................................15
j). Hàm đếm chuỗi: (COUNTA) (đếm các ô không rỗng)..........................................15
k). Hàm đếm có điều kiện: (COUNTIF).....................................................................15
a). Hàm và: (AND)......................................................................................................15
b). Hàm hoặc: (OR).....................................................................................................15
c). Hàm Phủ định: (NOT)............................................................................................16
d). Hàm điều kiện: (IF) ...............................................................................................16
a). Hàm lấy ký tự bên trái: (LEFT)..............................................................................16
b). Hàm lấy ký tự bên phải: (RIGHT).........................................................................16
c). Hàm lấy ký tự từ giữa: (MID)................................................................................16
d). Hàm đỗi chuỗi thành chuỗi ký tự hoa: (UPPER)...................................................17
e). Hàm đỗi chuỗi thành chuỗi chữ thường: (LOWER)..............................................17
f). Hàm đổi ký tự đầu của từ thành ký tự hoa còn lại là ký tự thường:.......................17
(PROPER)...................................................................................................................17
g). Hàm đổi chuỗi số thành số: (VALUE)...................................................................17
Các hàm cơ sở dữ liệu dùng dưới đây có cùng cú pháp..............................................18
a). Hàm tính tổng: (DSUM).........................................................................................18
b). Hàm đếm số: (DCOUNT)......................................................................................18
c). Hàm đếm ô không rỗng: (DCOUNTA)..................................................................18
d). Hàm cực đại: (DMAX)..........................................................................................18
e). Hàm cực tiếu: (DMIN)...........................................................................................18
f). Hàm tính trung bình: (DAVERAGE).....................................................................19
a). Hàm dò tìm theo cột: (VLOOKUP).......................................................................19
b). Hàm dò tìm theo dòng: (HLOOKUP)....................................................................19
c). Hàm MATCH:.......................................................................................................20
d). Hàm INDEX:........................................................................................................20
Trung Tâm CNTT Phú Yên Tel : (057) 842 595 - 842 252 ; Fax : 842 650 Email:pyitc@dng.vnn.vn
Giáo án excel - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án excel - Người đăng: thien-hoang-bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Giáo án excel 9 10 665