Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án môn Tin học

Được đăng lên bởi thcscoam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TiÕt 44
Bµi 16 (1 TiÕt) : ®Þnh d¹ng v¨n bn
i. môc ®Ých, yªu cÇu
1. KiÕn thøc cÇn ®¹t:
Sau bµi häc häc sinh hiÓu ®îc néi dung 3 møc ®Þnh d¹ng: - §Þnh d¹ng kÝ tù.
- §Þnh d¹ng ®o¹n
- §Þnh d¹ng trang
2. Kü n¨ng:
Bµi häc gióp häc sinh h×nh thµnh kü n¨ng thùc hiÖn ®îc thao t¸c ®Þnh d¹ng kÝ tù,
®Þnh d¹ng ®o¹n v¨n b¶n.
Ii. ®å dïng d¹y häc
1.ChuÈn bÞ cña GV:
- Gi¸o ¸n, S¸ch gi¸o viªn
- B¶ng phô (H×nh vÏ c¸c hép tho¹i: Font, Paragrap, Page Setup…)
2.ChuÈn bÞ cña häc sinh:
- S¸ch gi¸o khoa
Iii. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
1. KiÓm tra bµi cò: <2 >
GV: §a ra h×nh : Mµn h×nh lµm viÖc cña ch¬ng tr×nh so¹n th¶o
? H·y chØ vµ nªu tªn c¸c thµnh phÇn chÝnh trªn mµn h×nh lµm viÖc
HS: Nªu tªn c¸c thµnh phÇn
2. §Æt vÊn ®Ò: <3 >
GV: §a ra 2 v¨n b¶n: 1 v¨n b¶n cha ®Þnh d¹ng (1) vµ 1 v¨n b¶n ®· ®Þnh d¹ng (2)
? Em cã nhËn xÐt vµ so s¸nh g× vÒ 2 v¨n b¶n nµy?
HS: NhËn xÐt
Gv: Ph©n tÝch vµ nhËn xÐt
§Ó t×m hiÓu vµ biÕt ®iÒu ®ã chóng ta sÏ cïng t×m hiÓu trong bµi häc míi h«m nay!
3- D¹y bµi míi:
ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Néi dung
Ho¹t ®éng 1 : T×m hiÓu vÒ thÕ nµo lµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n? < 2 '>
- Môc ®Ých cña viÖc tr×nh bµy v¨n b¶n
trªn v¨n b¶n 2 lµ g×?
- NhËn xÐt, cñng cè thªm c©u tr¶ lêi
cña häc sinh
-DiÔn gi¶i: Thao t¸c tr×nh bµy c¸c
phÇn v¨n b¶n víi môc ®Ých nh vËy
chÝnh lµ §Þnh d¹ng v¨n b¶n
-VËy thÕ nµo lµ ®Þnh d¹ng v¨n b¶n?
Chóng ta t×m hiÓu c¸ch thiÕt ®Æt
mét sè thuéc tÝnh ®Þnh d¹ng ®ã.
Tr lêi: Nh»m lµm cho râ
rµng, ®Ñp vµ nhÊn m¹nh
nh÷ng phÇn quan träng, gióp
ngêi ®äc dÔ n¾m b¾t
*Kh¸i niÖm ®Þnh
d¹ng v¨n b¶n:
( SGK)
Gi¸o viªn: Vò ThÞ Hång V©n 1
Giáo án môn Tin học - Trang 2
Giáo án môn Tin học - Người đăng: thcscoam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giáo án môn Tin học 9 10 758