Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án nghề

Được đăng lên bởi Vu Nguyen
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2397 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Trung học Phổ thông Phiêng Khoài Năm học:2008-2009
TiÕt 1: Lµm quen víi nghÒ tin häc v¨n phßng
I. Môc tiªu.
- N¾m ®îc vai trß, t¸c dông, triÓn väng cña nghÒ tin häc v¨n phßng
- BiÕt ®îc môc tiªu, néi dung ch¬ng tr×nh vµ ph¬ng ph¸p häc tÖp nghÒ
- BiÕt ®îc c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn lao ®éng vÒ vÖ sinh m«i trêng trong nghÒ.
II. §å dïng d¹y häc.
1. ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn.
SGK, gi¸o ¸n.
2. ChuÈn bÞ cña häc sinh:
S¸ch gi¸o khoa.
III. Ho¹t ®éng d¹y- häc.
Néi dung Ho¹t ®éng thÇy trß
1. Vai trß cña nghÒ tin häc v¨n phßng
C¸c c«ng cô cña c«ng nghÖ th«ng tin
®ang dÇn dÇn thay thÕ nh÷ng c«ng cô
truyÒn thèng gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t
triÓn trªn tÊt c c¸c lÜnh vùc khoa häc,
thuËt, gi¸o dôc, kinh tÕ, x· héi.
- Hç trî trong viÖc so¹n th¶o n b¶n: biªn
so¹n c¸c v¨n b¶n hµnh chÝnh, lËp ho¹ch
c«ng t¸c, lu©n chuyÓn v¨n th....
- Qu¶n : chøc lu tc¸c s¬, chøng
tõ trªn m¸y, t×m kiÕm, thãng kª... .
- TÝnh to¸n trªn b¶ng tÝnh ®iÖn gióp con
ngêi lµm viÖc nhanh h¬n.
- Trao ®æi, cËp nhËt th«ng tin trªn m¹ng
m¸y tinh: m¹ng côc (Lan), m¹ng toµn
cÇu Internet
2. Tin häc víi c«ng t¸c v¨n phßng
- C¸c phÇn mÒm so¹n th¶o v¨n b¶n va c¸c
thiÕt in cho phÐp nhanh chãng t¹o ra c¸c
®¬n tõ, c«ng v¨n, quyÕt ®Þnh
- B¶ng tÝnh ®iÖn tö, qu¶n trÞ CSDL
®éng ho¸ viÖc nhËp v¨n b¶n, xötÝnh to¸n
vµ tr×nh bµy d÷ liÖu
- M¹ng Lan, m¹ng Internet ®· gióp cho
viÖc lu tr÷, lu«n chuyÓn v¨n th nhanh
chãng, an toµn vµ b¶o mËt cao.
GV: §V§: HiÖn nay c¸c thµnh tùu cña
tin häc ®îc ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c lÜnh
vùc ho¹t ®éng cña x· héi ®em l¹i
nhiÒu hiÖu qu¶ to lín.
GV: H·y cho biÕt vai trß cña nghÒ tin
häc v¨n phßng.
HS: tr¶ lêi.
HS kh¸c nhËn xÐt bæ sung.
GV: nhËn xÐt, bæ sung
HS: ghi chÐp néi dung
Giáo án nghề Tin học văn phòng Lớp 11
Giáo án nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án nghề - Người đăng: Vu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Giáo án nghề 9 10 178