Ktl-icon-tai-lieu

giáo an tin hoc B

Được đăng lên bởi cogaitay88
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1541 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giáo trình tin B

Mục lục
Mục lục...............................................................................................................................1
Phần I: Cơ Sở Dữ Liệu .......................................................................................................2
Bài 1:Khái Niệm Về Cơ Sở Dữ Liệu(Database).............................................................2
I Cở sở dữ liệu là gì :...................................................................................................2
II Đối tượng sử dụng:...................................................................................................3
III Chức năng:..............................................................................................................3
IV Các loại mô hình CSDl:..........................................................................................3
V CSDl trong access gồm các vật thể sau:..................................................................4
Bài 2:Mô Hình Quan Hê.................................................................................................5
VI Mục đích của mô hình quan hệ ..............................................................................5
VII Các khái niệm:.......................................................................................................5
VIII Mô hình dữ liệu (data model):.............................................................................5
IX Phân loại mô hình dữ liệu.......................................................................................5
X Tìm hiểu một số mô hình dữ liệu.............................................................................6
1) Mô hình thực thể kết hợp.............................................................................6
2) Thực thể(entity), tập thực thể(entity set):....................................................6
3) Mối kết hợp(relationship), tập mối kết hợp(relationship set): thể hiện mối
liên quan giữa các thực thể trong một hay nhiều tập thực thể.........................6
4) Thuộc tính(attribute): các tính chất, đặc điểm của thực thể........................7
5) Khóa (Key)..................................................................................................7
6) Quan Hệ (Relation)..................................................................................10
7) Định nghĩa khác của lược đồ quan hệ:......................................................10
8) Bộ (Tuple)............................
Giáo trình tin B
Mục lục
Mục lục...............................................................................................................................1
Phần I: Cơ Sở Dữ Liệu .......................................................................................................2
Bài 1:Khái Niệm Về Cơ Sở Dữ Liệu(Database).............................................................2
I Cở sở dữ liệu là gì :...................................................................................................2
II Đối tượng sử dụng:...................................................................................................3
III Chức năng:..............................................................................................................3
IV Các loại mô hình CSDl:..........................................................................................3
V CSDl trong access gồm các vật thể sau:..................................................................4
Bài 2:Mô Hình Quan Hê.................................................................................................5
VI Mục đích của mô hình quan hệ ..............................................................................5
VII Các khái niệm:.......................................................................................................5
VIII Mô hình dữ liệu (data model):.............................................................................5
IX Phân loại mô hình dữ liệu.......................................................................................5
X Tìm hiểu một số mô hình dữ liệu.............................................................................6
1) Mô hình thực thể kết hợp.............................................................................6
2) Thực thể(entity), tập thực thể(entity set):....................................................6
3) Mối kết hợp(relationship), tập mối kết hợp(relationship set): thể hiện mối
liên quan giữa các thực thể trong một hay nhiều tập thực thể.........................6
4) Thuộc tính(attribute): các tính chất, đặc điểm của thực thể........................7
5) Khóa (Key)..................................................................................................7
6) Quan Hệ (Relation)..................................................................................10
7) Định nghĩa khác của lược đồ quan hệ:......................................................10
8) Bộ (Tuple).................................................................................................11
9) Các đặc tính của quan hệ:..........................................................................11
10) Khóa (key)...............................................................................................11
11) Khóa ngoại (foreign key):......................................................................12
12) Mối kết hợp:...........................................................................................13
13) 3.5. Lược đồ CSDL.................................................................................13
14) Tạo relationship(kéo bảng):.....................................................................14
Bài 3. Ngôn Ngữ Truy Vấn Có Cấu Trúc ....................................................................15
(SQL – STRUCTURED QUERY LANGUAGE)........................................................15
XI GIỚI THIỆU.........................................................................................................15
XII ĐỊNH NGHĨA....................................................................................................15
XIII Bảng :.................................................................................................................15
a. Toán tử số học........................................................................................16
b. logic.......................................................................................................16
c. Toán tử so sánh......................................................................................16
d. Toán tử khác..........................................................................................16
e. Hàm:.......................................................................................................17
f. Kiễu dữ liệu ...........................................................................................18
g. Truy vấn SQL:.......................................................................................19
h. Chèn dữ liệu ..........................................................................................21
i. Cập nhật dữ liệu update..........................................................................22
j. Xóa dữ liệu..............................................................................................22
Bài 4 các loại query(lưới QBE)....................................................................................23
Giáo viên: Nguyễn Hoàng Phong
Trang 1
giáo an tin hoc B - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo an tin hoc B - Người đăng: cogaitay88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
giáo an tin hoc B 9 10 205