Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình 3DMax

Được đăng lên bởi violet2309
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 881 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max

Gi¸o tr×nh ®å häa 3d studio max
Sö dông hÖ täa ®é LOCAL COORDINATES
No1: Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vµo File -> Reset.
No2: Trong khung nh×n Top, vÏ mét h×nh trô (Cylinder) víi b¸n kÝnh 30 vµ chiÒu cao lµ 40. Nh÷ng
th«ng sè nµy cã thÓ thay ®æi ë trong thÎ Create hay Modify.
No3: Trong khung nh×n Top vÏ Teapot, gÇn víi h×nh trô võa vÏ, víi b¸n kÝnh kháang 45.
No4: Trong thanh menu chÝnh chän c«ng cô Select and Rotate hay cã thÓ dïng phÝm t¾t (E).
No5: Chän Teapot trong khung nh×n Top, sau ®ã xoay Teapot sao cho h−íng cña vßi Êm vµo h×nh
Cylinder.
No6: Chän c«ng cô Select and Move trªn thanh c«ng cô chÝnh, sau ®ã chän Teapot vµ di chuyÓn lªn
phÝa trªn 50 ®¬n vÞ.
No7: Sö dông c«ng cô Zoom Extend ®Ó cã ®−îc khung c¶nh sau:

No8: Chän l¹i c«ng cô Select And Rotate trªn thanh c«ng cô chÝnh, lùa chän Teapot sau ®ã Local
Coordinate tõ thanh menu chÝnh, sau ®ã chän vµ ®Æt chuét lªn täa ®é Y cho ®Õn khi nã xuÊt hiÖn
mµu vµng. Click vµ kÐo chuét xung quanh trôc Y sao cho vßi Êm ch¹m vµo trong Cylinder, nh− h×nh
vÏ sau:

So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 1

Ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max

So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 2

Ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max

extrude (logo)
No1: Khëi ®éng ch−¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vµo File -> Reset.
No2: Lùa chän Command Panel, chän thÎ Create, sau ®ã Click Shape, sau ®ã chän Shape.

No3: D−íi thÎ Objects Type chän Text, mÆc ®Þnh cña Max lµ dßng ch÷ MAX text, b¹n cã thÓ di chuét
vµo vµ vµ thay ®æi néi dung cña nã.

No4: KÝch häat khung nh×n Front, sau ®ã Pick tr¸i chuét ®Ó t¹o dßng ch÷ vµo khung c¶nh hiÖn thêi.
No5: §Ó hiÖu chØnh dßng Text c¶ vÒ néi dung, kÝch cì vµo lùa chän thÎ Modify. Nhí lµ sau khi ®·
chän ®· lùa chän ®èi t−îng.

No6: Trong thÎ Modify, chän trong Modifier List, chän kªnh Extrude, lóc nµy c¸c ®èi t−îng cña Text
sÏ chuyÓn ®æi thµnh c¸c ®èi t−îng 3D solid.
No7: KiÓm so¸t c¸c th«ng sè cña kªnh Extrude qua Rollout Parameter, víi Amount( chiÒu cao hay
chiÒu s©u cña ®èi t−îng 3D).

So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 3

Ch−¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max

No8: NÕ...
Ch¬ng tr×nh ®å ho¹ c¬ b¶n – 3d studio max
Gi¸o tr×nh ®å häa 3d studio max
Sö dông hÖ täa ®é LOCAL COORDINATES
No1: Khëi ®éng ch¬ng tr×nh 3D Studio Max, sau ®ã vµo File -> Reset.
No2: Trong khung nh×n Top, vÏ mét h×nh trô (Cylinder) víi b¸n kÝnh 30 vµ chiÒu cao lµ 40. Nh÷ng
th«ng sè nµy cã thÓ thay ®æi ë trong thÎ Create hay Modify.
No3: Trong khung nh×n TopTeapot, gÇn víi h×nh trô võa vÏ, víi b¸n kÝnh kháang 45.
No4: Trong thanh menu chÝnh chän c«ng cô Select and Rotate hay cã thÓ dïng phÝm t¾t (E).
No5: Chän Teapot trong khung nh×n Top, sau ®ã xoay Teapot sao cho híng cña vßi Êm vµo h×nh
Cylinder.
No6: Chän c«ng cô Select and Move trªn thanh c«ng cô chÝnh, sau ®ã chän Teapot vµ di chuyÓn lªn
phÝa trªn 50 ®¬n vÞ.
No7: Sö dông c«ng cô Zoom Extend ®Ó cã ®îc khung c¶nh sau:
No8: Chän l¹i c«ng cô Select And Rotate trªn thanh c«ng cô chÝnh, lùa chän Teapot sau ®ã Local
Coordinate tõ thanh menu chÝnh, sau ®ã chän vµ ®Æt chuét lªn täa ®é Y cho ®Õn khi nã xuÊt hiÖn
mµu vµng. Click vµ kÐo chuét xung quanh trôc Y sao cho vßi Êm ch¹m vµo trong Cylinder, nh h×nh
vÏ sau:
So¹n bµi: NguyÔn giang............................................................................................................. phone: 0989089680
Trang 1
Giáo Trình 3DMax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình 3DMax - Người đăng: violet2309
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Giáo Trình 3DMax 9 10 105